NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE … · 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (2024)

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (1)

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2018

www.idrettsforbundet.no

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (2)

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (3)

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2018

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (4)

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 6 STYRETS ÅRSBERETNING 20181 INNLEDNING 9

2 MEDLEMSKAP 9

2.1 Organisasjonstall 9

2.2 Individuelle medlemskap 10

2.3 Kjønnsfordelingen 10

2.4 Frivilligheten 10

3 ØKONOMI 11

4 LEDERMØTET 2018 11

4.1 Åpningen og Idrettspresidentens tale 11

4.2 Kulturdepartementets hilsningstale 11

4.3 Faste saker 12

4.4 Idrettspolitiske temaer 12

4.4.1 Økonomi som barriere 12

4.4.2 Idrettsanlegg 12

4.4.3 Moderniseringen av norsk idrett 12

4.5 Uttalelser 13

4.5.1 Uttalelse om en effektiv og endringsdyktig organisasjon 13

4.5.2 Uttalelse om økonomi som barriere 13

4.5.3 Uttalelse om anleggsutvikling 13

5 IDRETTSSTYRET OG POLITISK SAMARBEID 14

5.1 Idrettsstyret 2015–2019 14

5.2 Dialog og samarbeid 14

5.2.1 Dialogmøter 14

5.2.2 Samarbeidsprosjektet «Norsk idrett 2020» – moderniseringsprosjektet 14

5.2.3 Ny anleggspolitikk 15 5.2.4 fa*glig og administrativt samarbeid 15

5.2.5 NM-veka 15

5.3 Idrettspolitiske utvalg 16

5.3.1 Norges Døveidrettsutvalg 16

5.3.2 Utvalg for idrett for mennesker med utviklingshemning 16

5.3.3 Idrettsmedisinsk etikkutvalg 16

5.4 Viktige møteplasser i 2018 16

6 IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 2015–2019 17

6.1 Politisk påvirkningsarbeid 17

6.2 Videre oppfølging av tingvedtak og mål i «Idrettspolitisk dokument 2015–2019» 18

6.3 Medlemsorganisasjonenes oppfølging 18

INNHOLD7 IDRETTSPOLITISKE SAKER 18

7.1 Nasjonalt arbeid 18

7.1.1 Idrett i politikken 18

7.1.2 Statsbudsjettet 2019 18

7.1.3 Oppfølging av spillpolitikk og momskompensasjonsordningene 18

7.1.4 Innsyn og åpenhet i Norges idrettsforbund 19

7.1.5 Idrett og skole 19

7.2 Internasjonalt arbeid 19

7.2.1 Representanter i internasjonale verv 19

7.2.2 Internasjonale idrettskonferanser, møter og arrangementer 20

7.2.3 Idrettssamarbeid med Kina 20

7.3 Internasjonalt utviklingssamarbeid 21

7.3.1 Samarbeidsavtalen med Norad 21

7.3.2 Idrettens fredskorps 21

7.4 Verdiarbeid 21

7.4.1 Idrettsglede for alle 21

7.4.2 Kommunikasjon av verdier og retningslinjer 21

7.4.3 Ærlighet og fair play 21

7.4.4 Arbeid for likeverd 21

7.4.5 Forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep 22

7.4.6 Antidopingarbeid 22

7.4.7 Arbeid mot manipulasjon av idrettskonkurranser 22

7.5 Organisasjonsutvikling 23

7.5.1 Tverridrettslig samarbeid 23

7.5.2 Lederutvikling i særforbund og idrettskretser 23

7.5.3 Organisasjonsutvikling i særforbund og idrettskretser 23

7.5.4 Trenerutvikling 23

7.5.5 Klubbutvikling 23

7.5.6 Styrelederskolen 24

7.5.7 Flere kvinnelige ledere 24

7.5.8 Ungt lederskap 24

7.6 Oppfølging av lov og organisasjon 24

7.6.1 Habilitetsregister 24

7.6.2 Regionalisering av idrettskretser 24

7.6.3 Kontrollarbeid 24

7.6.4 Virksomhet i tråd med NIFs lov 24

7.6.5 Kontroll av grunnlaget for moms- kompensasjonen på varer og tjenester 25

7.6.6 Kompetanseutvikling innenfor lov og organisasjon 25

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (5)

8 IDRETTEN 25

8.1 Barneidretten 25

8.1.1 Utvikling 25

8.1.2 Bestemmelser om barneidrett 25

8.1.3 Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse 25

8.1.4 Allidrett for barn 26

8.1.5 Aktivitetslederkurs 26

8.2 Ungdomsidrett 26

8.2.1 Utvikling 26

8.2.2 Ungdomsløftet 26

8.2.3 UNG-Frivillig Fond 27

8.2.4 FoU-arbeid 27

8.3 Voksenidrett 27

8.4 Toppidrett 27

8.4.1 Olympiatoppens arbeid 27

8.4.2 Resultatutvikling 2018 28

8.4.3 Olympiatoppens organisasjons- og utviklingsarbeid 28

8.4.4 fa*gavdelingene og coachvirksomheten 28

8.4.5 Nytt toppidrettssenter 28

8.4.6 FoU-arbeid 28

8.4.7 Utøverfinansiering 29

8.5 Paraidrett 29

8.5.1 NIFs rolle 29

8.5.2 Rekrutteringstiltak 29

8.5.3 Idrett for mennesker med utviklings- hemming og Special olympics 29

8.5.4 Døveidretten 30

8.5.5 Inkluderingsprisen 30

8.6 Inkludering og mangfold 30

8.6.1 Mangfold 30

8.6.2 Inkludering i idrettslag 30

8.6.3 ExtraStiftelsen 30

9 IDRETTENS FINANSIERING OG RAMMEVILKÅR 31

9.1 Spillemiddeltildelingen 2018 31

9.2 Store støtteordninger 31

9.2.1 Grasrotandelen fra Norsk Tipping 31

9.2.2 Kompensasjon for vare- og tjenestemoms 31

9.2.3 Målet er fortsatt full kompensasjon 31

9.2.4 Kompensasjon for betalt merverdi- avgift ved bygging av idrettsanlegg 31

9.3 Idrettsanlegg og utstyrsmidler 31

9.3.1 Rammebetingelser og kunnskap 31

9.3.2 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg 32

9.3.3 Utstyrsordningen 32

10 REGNSKAP 32

10.1 Regnskap for 2018 32

10.2 Eierskap i selskaper 32

10.3 Økonomisk situasjon 32

10.4 Kredittrisiko 33

10.5 Plassering av overskuddslikviditet 33

10.6 Statlig og fylkeskommunal støtte 33

10.7 Fremtidsutsikter 33

10.8 Styrets vurdering 33

11 SENTRALADMINISTRASJONEN 34

11.1 Grunnfinansiering av felles IT-løsninger 34

11.2 Ullevaal stadion som administrasjonssentrum 34

11.3 Servicetjenester 34

11.4 Miljø 34

12 PERSONAL 34

12.1 Utviklingen i antall ansatte 34

12.2 Idrettsstyrets godtgjørelse og generalsekretærens lønn 34

12.3 Sykefravær og arbeidsmiljø 35

12.4 Likestilling og arbeid mot diskriminering 35

12.5 Forholdet til organisasjonene i arbeidslivet 35

RESULTATREGNSKAP 37

BALANSE 38

NOTER 40

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 49

REVISJONSBERETNING 50

KONTROLLKOMITEENS BERETNING 53

AKTIVITETSREGNSKAP 55

TILSKUDD 56

MOMSKOMPENSASJON 60

GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET 62

IDRETTSGALLAEN 64

REPORTASJER 66For lav, for svak og for ærlig. En kvinne i et mannsdominert miljø 66Tidenes første NM-veka ble en suksess 68Zahl Pedersen: Paraidretten har fått et vesentlig og etterlengtet økonomisk løft 70Kampanjen #starttotalk bryter stillheten rundt seksuelle overgrep 71Medaljedryss i OL skapte internasjonal oppmerksomhet om norsk barneidrett 72Står sammen om styrking av det internasjonale antidopingarbeidet 74

MEDLEMSSTATISTIKK 76

AKTIVITETSTALL 77

KONGEPOKALVINNERE 78

NIFS PARTNERE 80

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (6)

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET

6 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

Å STÅ FOR NOE

«Verdier er kompromissløse premisser for organisasjonen», står det i underlaget for den nye langtidsplanen for norsk idrett som skal diskuteres på Idrettstinget i mai 2019. Verdier er det vi gjør!

I 2018 er vi blitt utfordret på de verdiene som styrer norsk idrett. Slik skal det være. Norsk toppidrett ble utfordret i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang – og står fjellstøtt. Norsk breddeidrett ble utfordret når det gjelder økonomi som barriere for idrettsdeltakelse – og har tatt utfordringen og jobber hardt for at alle skal kunne være med. Hele norsk idrett er med rette blitt utfordret når det gjelder kjønnsbalanse og arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep. Norges idrettsforbund sover ikke i timen. Det vi gjør er ledende på dette området i Norge.

For verdier som bare blir ord, bare setninger i plan-verk som legges i skuffer i hele Idretts-Norge, har null verdi. For idrettsstyret og meg er organisasjonens handlinger selve beviset på at verdiene er mer enn bare tomme ord. Bare ved å være bevisst på hele or-ganisasjonens verdier, og fremme handlingene som «beviser» at de etterleves, kan Norges idrettsforbund skape en kultur som hviler på gode ord og gode hand-linger.

I 2018 har «idrettsglede for alle» preget alt vi har gjort. Vi inkluderer mennesker med utviklingshemning i idrettslagene. Vi har tatt et prinsipielt standpunkt om å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i alle våre særforbund og innenfor toppidretten. For idrettsstyret og meg er dette viktige verdivalg – for i dag og for fremtiden.

Det er og skal være nulltoleranse for trakassering og overgrep i norsk idrett. Det er ikke idrettsglede for dem som blir utsatt for seksuell trakassering eller, enda verre, for overgrep. Visjonen om idrettsglede for alle forplikter. 2018 er det første året der veilederen for hvordan organisasjonen skal håndtere seksuell tra-kassering eller overgrep har vært anvendt i idretten. Kunnskapsbasert, enkelt tilgjengelig og fremfor alt praktisk har veilederen vist seg å være et etterspurt og godt verktøy i norsk idrett for hvordan hele orga-nisasjonen skal forholde seg til disse sakene. Vi er på mange måter langt fremme i vårt arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i norsk idrett, men vi er naturligvis ikke i mål.

Norges idrettsforbund har tatt klare og tydelige grep for å forhindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltakelse. Svært mange barn kommer fra fami-lier med vedvarende lavinntekt. De har like stor lyst til å drive med idrett som andre, de har de samme for-

utsetningene, de samme drømmene og de samme talentene som andre. Idrettsorganisasjonen må gjøre sitt for at også deres idrettsliv skal gå slik de ønsker seg. Vi har ikke råd til å miste noen, verken i bredde eller topp. Derfor må idretten selv ta ansvar for å redusere kostnadene ved deltakelse der det er mulig. Samtidig må norsk idrett hele tiden jobbe for at ram-mevilkårene for idrettslagene blir så gode som mulig. Det er ikke riktig at idrettslaget må betale anleggsleie for å drive organisert idrett på frivillig basis.

Også må vi få myndighetene på banen når det gjelder de barna som aldri vil få råd til å delta i idretten uansett kostnadsnivå. Vi har tatt til orde for ubyråkratiske, lav-terskelordninger der kommunen og de frivillige orga-nisasjonene rett og slett «årner opp» for de barna det gjelder – uten stigma og uten ekstrabelastninger verken for familiene eller for idretten selv.

Det er ikke mulig å oppsummere 2018 uten nok en gang å lovprise våre toppidrettsidrettsutøvere. Ny rekord i olympiske medaljer under OL i Pyeongchang; 39 totalt – beste nasjon! Det resulterte i medieoppslag over hele verden som lurte på hva vi driver med her oppe i dette lille, fantastiske landet. «The Norwegian Sport Model» ble etterspurt, forklart og kanskje etter hvert også forsøkt kopiert. Oppskriften er enkel; barn skal leke i sine egne idrettslag, så lenge og så variert som mulig innenfor egne forutsetninger, drømmer og mål.

Særforbundene og Olympiatoppen sammen utvikler og foredler norske idrettstalenter til verdenstoppen. Kanskje er det nettopp samspillet mellom det som skjer i idrettslagene, opp gjennom et helhetlig konkur-ransesystem, en landslagsmodell som stadig beviser at den holder mål, til Olympiatoppens spisskompetanse som er årsaken til at resten av verden undrer seg. Vi undrer oss vi idrettsledere også – stumme av beund-ring for prestasjonene.

Vi er kanskje blitt bortskjemte når det gjelder vinter- idrett og prestasjoner i Norge, men det handler ikke bare om snø, is og vinter – det handler om toppidrett. Vi er kjempegode også om sommeren – i friidrett, svømming, sykling, roing, golf, volleyball, triatlon, håndball, orientering, bryting, kampsport og flere til. Norsk toppidrett leverer prestasjoner hele året, basert på en langsiktig strategi med kjerne og utgangspunkt i landslagsmodellen og et aktivt samarbeid mellom

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (7)

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET

7NIF – ÅRSRAPPORT 2018

idrettslag, særforbund og Olympiatoppen.Også i Paralympics ble det edelt metall til Norge

med ett gull, tre sølv og fire bronsemedaljer. I løpet av 2018 fikk også paraidretten en gedigen gave fra Stiftelsen VI. I samarbeid med Olympiatoppen, særforbund og utøvere skal stiftelsen løfte kvaliteten og gi bedre ram-mevilkår for paraidretten i Norge. Det er bare å takke og bukke for dette etterlengtede og prisverdige initiativet.

Nyskapningen NM-veka så også dagens lys i 2018. Med Rogaland idrettskrets, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner som vertskap fikk hele bredden i den norske idrettsfamilien en arena å vise seg fram. Med NRKs kompetanse, velvilje og store interesse ble fantastiske idrettsprestasjoner i idretter som normalt ikke blir vist fram, løftet i beste sendetid.

I 2018 sa også verdens to fremste vinter-olympiere takk for seg. Uten forkleinelse for noen trenger årsrap-porten for 2018 å løfte fram, hedre og hylle Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Ingen over, ingen ved siden av. Takk for alt dere har gjort for norsk idrett. Takk for alt dere har gjort for Norge.

Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (8)

8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING

Foto: Linda Jacobsen, NIF

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (9)

9NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING 2018

1 INNLEDNINGNorges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har følgende formål:

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjells-behandling. Med idrett menes aktivitet som oppfyller følgende vilkår:

a) Det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter.

b) Aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk.

c) Aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på.

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon somfolkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunn-verdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Det sittende idrettsstyret ble valgt på Idrettstinget i juni 2015 for 4-årsperioden frem til Idrettstinget i 2019. Idrettsstyret følger opp «Idrettspolitisk dokument 2015–2019».

Arbeidet med å utvikle langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for norsk idrett og oppfølgingen av idrettsorganisasjonen sto sentralt for idrettsstyret i 2018. Styret fulgte nøye med på den statlige politikken rundt lotterier og pengespill, og arbeidet med å modernisere idretten fikk stor oppmerksomhet og krevde betydelige ressurser.

2 MEDLEMSKAPNIF er Norges største frivillige organisasjon. Statistikkene over utviklingen i organisasjonen er basert på samordnet søknad og rapportering, hvor alle idrettslag og særi-drettsgrupper rapporterer nøkkelinformasjon fra fore-gående år.

Samordnet søknad og rapportering avslu*ttes ved utgangen av april hvert år. Når årsberetningen skrives, er datagrunnlaget fra medlemsrapporteringen per 31.desember 2018 ikke ferdig rapportert og kontrollert. NIF vil derfor komme tilbake med siste års tall i nøkkel-tallsrapporten for 2018, som leveres hver høst.

2.1 OrganisasjonstallVed inngangen til 2018 var 54 særforbund medlemmer i NIF, og NIF hadde 18 idrettskretser og 366 idrettsråd. Sør-Trøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag idretts-krets ble slått sammen til Trøndelag idrettskrets med virkning fra 1.januar 2018.

I det offentlige, både på fylkes- og kommunenivå, pågår det prosesser som vil medføre sammenslåinger de nærmeste årene. Idrettstinget 2015 vedtok at norsk idrett skal foreta strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.

Ved inngangen til 2018 hadde NIF 8 081 ordinære idrettslag og 2 706 bedriftsidrettslag som medlem-mer. Totalt antall idrettslag var 10787.

Det var en reduksjon i antall ordinære idrettslag på 1,0 prosent (84 idrettslag), og i antall bedrifts-idrettslag var det en reduksjon på hele 14,7 prosent (476 bedriftsidrettslag). De ordinære idrettslagene består av fleridrettslag (mange idretter) og særidrettslag (kun én idrett). Antall særidrettslag var redusert med 13, mens antall fleridrettslagene var redusert med 71.

Det er stor usikkerhet knyttet til tallene fra bedrifts-idretten. Det pågår et omfattende arbeid når det gjel-der struktur og registrering av medlemskap, både av idrettslag og individuelle medlemskap. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt.

Det var 176 godkjente idretter ved inngangen til 2018.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (10)

10 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

2.2 Individuelle medlemskapInnenfor de ordinære idrettslagene hadde norsk idrett totalt 1 926 301 medlemskap ved utgangen av 2017 (1 921 019 i 2016), noe som innebærer en økning på 5000 i 2017.

Medlemskap 0–5 år 6–12 år 13–19 år 20–25 år 26 år + Totalt

Jenter/kvinner 36 048 236 255 147 772 58 431 311 034 789 540

Gutter/menn 34 484 269 409 189 584 91 712 551 572 1 136 761

Totalt 70 532 505 664 337 356 150 143 862 606 1 926 301

Andel kvinner 51,1% 46,7% 43,8% 38,9% 36,1% 41,0

Andel menn 48,9% 53,3% 56,2% 61,1% 63,9% 59,0%

Om man også inkluderer bedriftsidretten, var totalt antall registrerte medlemskap ved utgangen av 2017 2119251 (2119815 i 2016).

2.3 KjønnsfordelingenNorsk idrett har hatt en positiv utvikling i antall medlemskap i mange år, og i perioden 2011–2017 økte antall medlemmer med over 80000. Kvinner sto for 60prosent av medlemsveksten, og kvinneandelen økte med 0,8prosentpoeng til 41,0prosent.

Kategori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Siste 6 år Siste år

Kvinner 741 131 748 790 754 105 773 717 764 340 787 098 789 540 48 409 2 442

Menn 1 103 809 1 115 241 1 114 735 1 135 179 1 123 002 1 133 921 1 136 761 32 952 2 840

Totalt 1 844 940 1 864 031 1 868 840 1 908 896 1 887 342 1 921 019 1 926 301 81 361 5 282

Når det gjelder aktivitetstallene, økte kvinneandelen med 1,2prosentpoeng i seksårsperioden, og i 2017 var den på 41,2prosent. Fra 2016 til 2017 hadde alle alders-grupper, med unntak av de aller yngste (0–5 år) og de voksne (26+ år), en større økning blant jenter/kvinner enn gutter/menn.

Når det gjelder styrene i norsk idrett, er det et mål at sammensetningen av medlemmer skal gjenspeile medlemsmassen. Hvert år i september analyserer NIF styresammensetningen til de organisasjonsleddene som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Totalt for alle organisasjonsledd utgjorde kvinne- andelen av styremedlemmene i norsk idrett 36,3prosent i 2018. Dette er en reduksjon på 0,4prosentpoeng fra 2017. Ser man kun på styrene i de sentrale organisa-sjonsleddene (NIF, særforbund og idrettskretser), økte kvinneandelen med 4,5prosentpoeng, til 43,6prosent, mens den gikk noe ned for gruppene særkrets/region, idrettslag og idrettsråd.

Ser man på styredeltakelsen i de ulike alders- gruppene i 2018, hadde styrerepresentanter under

51år 75prosent av samtlige styreverv. Av disse hadde kvinner 40 prosent av vervene. Styrerepresentanter over 50 år hadde 25prosent av alle styrevervene. Dette var en nedgang på 3prosent siden 2017.

Om man derimot ser på antall styreledere, blir bildet vesentlig endret. Hele 75,5prosent av alle styreledere i norsk idrett ved inngangen til 2018 var menn. Andelen gikk opp med 0,1prosentpoeng fra 2017.

2.4 FrivillighetenNorsk idrett har vist stor evne til å opprettholde det brede frivillige engasjementet og dugnadsånden. Frivilligheten er den viktigste ressursen ute i idretts- lagene, og ifølge beregninger utført av Statistisk sentralbyrå stod norsk idrett for 34100 av de 148000 frivillige årsverkene som ble utført i landet i 2018. Verdien av dette er stipulert til 17,3milliarder kroner.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (11)

11NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

3 ØKONOMIÅret 2018 ble avslu*ttet med en positiv egenkapital, inklusive selvpålagte restriksjoner, på 48,6 millioner kroner. Av disse er 3,2millioner øremerket til vedlike-hold av Idrettens hus, mens 7,5millioner er øremerket til digitalisering, 3,0 millioner til modernisering, 2,5millioner til rettslige prosesser og 3,0 millioner til forprosjektet til et nytt nasjonalt toppidrettssenter. Den frie egenkapitalen er per 31. desember 2018 på 29,4 millioner kroner. NIFs frie egenkapital økte med 0,9 millioner kroner fra 31. desember 2017 til 31.desember2018. NIFs årsresultat viser et overskudd på 16,0millioner kroner. Disponeringen av årsresultatet presenteres i kapittel 10.1 Regnskap 2018.

4 LEDERMØTET 2018

4.1 Åpningen og Idrettspresidentens taleLedermøtet ble holdt på Scandic Oslo Airport, Gardermoen, 25.mai–26.mai2018. Dirigenter var Unn Birkeland og Lise Christoffersen.

Idrettspresidenten ønsket spesielt nye delegater velkommen til ledermøtet og gjorde i åpningstalen rede for saker som har vært særlig aktuelle for norsk idrett den senere tid. Han snakket blant annet om

• hvordan NIF kan gjøre det enklere for de lokale idrettslagene å skape god aktivitet

• målet om å bygge flere idrettsanlegg

• hvordan NIF kan oppfylle lovnaden fra ledermøtet i 2017 om å åpne for innsyn på bilagsnivå

• betydningen av å verne om enerettsmodellen

• arbeidet mot seksuell trakassering i idretten

• arbeidet med å redusere kjønnsforskjeller blant trenere og ledere

• hvordan man kan hindre utenforskap ved å motvirke de økonomiske barrierene som er til hinder for idrettsdeltakelse

• NIFs intensjoner om å fortsette å arbeide for en god og verdibasert toppidrett

Idrettspresidenten pekte også på betydningen av moderniseringsprosjektet i norsk idrett, og hvor viktig det er at idretten klarer å følge opp samfunnsendringer som fylkessammenslåinger og nye aktiviteter som e-sport, som har hatt en voldsom vekst, særlig blant unge, som både er aktive deltakere og tilskuere.

Metoo-kampanjen har det siste året rettet oppmerksom-heten mot uønsket opptreden. Dette er et område hvor idrettsorganisasjonen gjennom mange år har jobbet med å etablere gode retningslinjer, blant annet ved systematisk å kreve politiattest, et tiltak som er viktig for at samfunnet skal ha tillit til norsk idrett. Norsk idrett jobber aktivt for å bygge et godt omdømme og skape større tillit og samarbeid mellom idretten og det offentlige, blant annet ved å behandle spørsmålet om enerettsmodellen, fordele midler til utbyggingen av idrettsanlegg og arbeide for å eliminere etterslepet. Det er viktig at idretten fortsetter å jobbe for å gi alle barn muligheten til å delta og på den måten forebygge utenforskap.

Aktivitetstallene i norsk idrett er gode, også for jenter/ kvinner, men vi er ikke helt i mål når det gjelder å redusere kjønnsforskjeller, særlig blant trenere og ledere.

Resultatene fra årets olympiske og paralympiske leker i Sør-Korea viser at norsk idrett har fått en større bredde i toppidretten, men det er fortsatt behov for flere idrettsanlegg og større økonomisk forutsigbarhet i toppidretten. Idrettspresidenten sendte en stor takk til profilene som legger opp etter årets sesong.

4.2 Kulturdepartementets hilsningstaleKulturminister Trine Skei Grande (V) hilste ledermøtet og var fornøyd med de gode idrettsprestasjonene i de olympiske og paralympiske lekene. Kulturministeren utfordret idrettsbevegelsen på flere områder. Hun pekte blant annet på at idretten skal være for alle, det vil si den skal være basert på regjeringens integrerings- og inkluderingsreform. I tillegg la hun vekt på at idretten må fortsette å arbeide for likestilling og like muligheter for kjønnene. Hun mente også at idretten må ha en tydelig miljøprofil. Ifølge kulturministeren kunne hun stille store krav til idrettsbevegelsen – ikke fordi departe-mentet ikke respekterer idrettens frie stilling, men fordi det er naturlig å stille krav som står i et rimelig forhold til størrelsen på de offentlige midlene bevegelsen mottar.

Kulturministeren viste til at støtten til norsk idrett økte med 227millioner kroner i 2018. Hun pekte også på at idretten ikke må bli bekymret over at bevilgninger til såkalt egenorganisert og nyskapende idrett øker. Dette skal være et supplement til den organiserte idretten.

Kulturministeren viste til åpenhetsutvalgets anbe-falinger om åpenhet og anerkjente NIFs innsats for å bedre forbundets omdømme i samfunnet. Avslu*tnings-vis understreket kulturministeren hvor viktig det er at digitaliseringen bygger opp under frivilligheten. Her

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (12)

12 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

oppfordret hun norsk idrett til å gå foran og være en rollemodell for andre frivillige organisasjoner.

4.3 Faste sakerIdrettspresidenten presenterte idrettsstyrets årsberetning.

Generalsekretær Karen Kvalevåg redegjorde for NIFs årsregnskap for 2017 og budsjettet for 2018 og la frem en kort status av «Idrettspolitisk dokument 2015–2019». Toppidrettssjef Tore Øvrebø og toppidrettsleder for utøvere med funksjonsnedsettelse, Cato Zahl Pedersen, gikk gjennom evalueringen av de olympiske og paralympiske lekene i 2018.

Første visepresident og medlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Kristine Kloster Aasen, og leder for internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup, ga en internasjonal orientering om «Olympic agenda 2020», herunder arbeidet med likestilling, IOCs bære-kraftstrategi og «The new norm».

Kommentarene fremgår av protokollen.

4.4 Idrettspolitiske temaer4.4.1 Økonomi som barriereHåvard Øvregård, rådgiver i NIF, innledet i saken og viste til utfordringen norsk idrett har ved at barn og unge fra familier med dårlig økonomi er mindre aktive i idretten enn andre. Han pekte blant annet på den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, som fra og med 2017 kunne gi støtte til ordinær idretts-aktivitet.

Mads Andreassen, fa*gansvarlig i NIF, presenterte resultatene fra undersøkelsen om økonomi som barriere for idrettsaktivitet. Undersøkelsen er gjennomført i særforbundene, og 43 særforbund deltok. Han pekte hvor viktig det er å forankre utfordringene nedover i de ulike organisasjonsleddene for å skape endring. I tillegg er økende profesjonalisering en kostnadsdriver i norsk idrett.

Styreleder Sveinung Oftedal og generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets fortalte hvordan de jobber for å utjevne forskjeller med hensyn til deltakelse i idrettslagene i Oslo. Handlingsplanen inneholder tydelige mål og konkrete virkemidler. De kraftigste virke- midlene er tildeling av offentlige midler og fordeling av tid i de kommunale idrettslagene. Oslo idrettskrets vil prioritere idrettslag som trenger midler, og idrettslag som prioriterer lave aktivitetsavgifter. I begynnelsen vil de jobbe med de mest ressurssvake idrettslagene, for så å jobbe med dem som er veldrevne, men har høy deltakeravgifter, i neste runde.

Janne Krågå fra Norges Danseforbund fortalte om hvordan de jobber med økonomiske barrierer, blant annet gjennom Drømmefanger-prosjektet, et gratis danse-tilbud som er særlig rettet mot de fattige bydelene i Oslo. I tillegg viste forbundet til gode resultater med økt deltakelse gjennom ALLEMED-midler.

Linda Jacobsen, rådgiver i NIF, fortalte om ALLE-MED-stafetten. Idrettsstyret har gjennomført stafetten og utfordret Norges Skøyteforbund, Norges Basketball- forbund, Norges Skiforbund, Telemark idrettskrets og Trøndelag idrettskrets til å gjøre det samme.

4.4.2 IdrettsanleggMarit Roland, idrettsstyremedlem, innledet i saken om anleggspolitikk, og hun tok utgangspunkt i arbeidet som ble startet opp i idrettsstyret høsten 2017. Roland pekte på hvor viktig det er at hele idrettsorganisasjonen deltar i utviklingen av en god anleggspolitikk, og takket for alle innspill styret har mottatt så langt i prosessen fra særforbund og idrettskretser.

Anne Berit Figenschau, idrettsstyremedlem, innledet til gruppearbeid om anleggspolikk. Målet med gruppe- arbeidet var å få konkrete innspill fra ledermøtet til Idrettsstyrets arbeid med å lage en ny anleggspolitikk for norsk idretts anleggspolitikk.

Jorodd Asphjell, idrettsstyremedlem, oppsummerte økten. Han var opptatt av at idretten selv må prioritere hvilke anlegg som skal bygges, behovet for å øke idrettens kompetanse på idrettsanlegg og hvordan norsk idrett kan realisere Campus Sognsvann. I tillegg pekte han på at spillemiddelordningen til anlegg bør revideres.

4.4.3 Moderniseringen av norsk idrettIdrettspresidenten innledet i saken og tok utgangs-punkt i Idrettstingets vedtak fra 2015 om å utvikle en organisasjonsutviklingsplan. Idrettspresidenten la vekt på at det står bra til med norsk idrett, og at det nå er vi i posisjon til å gjøre endringer: «Den beste måten å påvirke egen fremtid på, er å skape den selv».

Generalsekretær Karen Kvalevåg presenterte styrings-gruppen og prosjektgruppen for moderniserings- prosjektet. Prosjektet, som har fulgt en prosessmodell med bruk av SWOT-analyser, har utarbeidet en nøytral faktabeskrivelse av hvordan de forskjellige organisasjons-leddene opplever idretten i dag. Det har vært gjennom- ført 12 slike analysemøter, og over 200 personer har vært involvert. Det arbeides med å innhente og analysere tilgjengelig fremtidsfakta. De foreløpige funnene i prosjektet har avdekket følgende:

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (13)

13NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

– Det er for mange små enheter i idretten, noe som medfører liten mulighet for profesjonalisering, utvikling og god fa*glig samhandling.

– Idretten styres for mye gjennom pengestrømmer, og dagens forvaltningsmodeller gjør det ikke fordelaktig å slå seg sammen.

– Det er for mange styrer over idrettslaget, og det er behov for å avklare rollene mellom styrene og administrasjonen.

– Tjenesteområder bør kunne samordnes, forenkles og effektiviseres nasjonalt. De små særforbundene sliter med å etablere administrative støttefunksjoner som er gode nok.

– Det er for liten kapasitet til og prioritering av utviklingen av idrettsanlegg.

– Vår største trussel er endringer i måten idretten finansieres på.

– Organisasjonsstrukturen er idrettens klart største svakhet og er det aspektet som det er vanskeligst å gjøre noe med.

– Idrettens største muligheter ligger i organisasjons-endringer, digitalisering og idrettens samfunnspo-sisjon.

Generalsekretæren gikk gjennom et forslag til over-ordnet mål for moderniseringsprosjektet – å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en med-lemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon. Prosjektgruppen foreslår at det videre arbeidet med å modernisere idrettsbevegelsen, skal ha fem hovedmål:

1. styrket medlemsfokus

2. effektiv organisering med tydelig rollefordeling

3. en politisk organisasjon som er effektiv og styrker medlemsdemokratiet

4. gode og effektive fellestjenester ved bruk av digitale løsninger

5. enhetlig styring av idretten

Ledermøtet ble delt inn i 16 grupper, og gruppene arbeidet med utvalgte spørsmål fra moderniserings-prosjektet. Tre grupper presenterte sine innspill i ple-num. Alle innspill ble levert skriftlig til prosjektet, som tar disse med i det videre arbeidet.

4.5 Uttalelser4.5.1 Uttalelse om en effektiv og endringsdyktig organisasjonNorsk idretts ledermøte ønsker utvikling av idrettens organisasjonsmodell, med mål om en effektiv og endrings- dyktig organisasjon tilpasset morgendagens krav til medbestemmelse, forenkling og digitalisering, til beste for aktiviteten i klubber og lag landet rundt.

4.5.2 Uttalelse om økonomi som barriereNorsk idrett har et stort ansvar for et kraftfullt arbeid mot utenforskap, herunder nedbygging av økonomiske og sosiale barrierer for idrettsdeltakelse. Idretten for-plikter seg til å gjøre deltagelse i idrett rimeligst mulig.

Det offentlige Norge må sikre enkle og forutsig-bare støtteordninger lokalt, også til kontingenter og treningsavgifter. Kommuner og fylker har et særskilt ansvar for at det er gratis for klubber og lag å benytte idrettsanlegg eid av det offentlige.

Norsk idretts ledermøte inviterer det offentlige Norge og andre frivillige organisasjoner til et styrket samarbeid for å sikre at alle skal kunne delta i idrettens fellesskap.

4.5.3 Uttalelse om anleggsutviklingMangelen på idrettsanlegg representerer den største begrensningen for å sikre bredest mulig deltakelse i organisert og egenorganisert fysisk aktivitet blant barn og ungdom.

Det må i årlig ordinært statsbudsjett bevilges tilstrek-kelig med midler slik at momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg er forutsigbar for klubber og lag.

Norsk idretts ledermøte oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til en offensiv utvikling av flerbruks- og fleridrettsanlegg ved skoler, slik at elever kan få gode aktivitetsmessige forhold med tanke på at det skal være én time fysisk aktivitet hver dag for alle elever. Disse anleggene må kunne brukes gratis av idretten på ettermiddag- og kveldstid.

Idretten er landets viktigste arena for inkludering og for en meningsfull og positiv fritid for barn og ungdom. Norsk idrett inviterer derfor regjeringen og landets største kommuner til en særskilt satsing på utbygging av idrettsanlegg med høy flerbruksgrad i befolknings-tette områder med sosiale og økonomiske utfordringer.

Ledermøtet oppfordrer alle de politiske partiene til å sette ambisiøse mål for anleggsutvikling i sine parti-programmer frem mot kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (14)

14 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

5 IDRETTSSTYRET OG POLITISK SAMARBEID

5.1 Idrettsstyret 2015–2019

Tom Tvedt(Randaberg IL)

President

Kristin Kloster Aasen(Bærum Rideklubb/IOC)

1. visepresident

Oddvar Johan Jensen(Ask Friidrett)

2. visepresident

Guri Ramtoft(Nome Rideklubb)

Styremedlem

Sondre Sande Gullord(Nydalens Skiklub)

Styremedlem

Anne Berit Figenschau(BK Tromsø)

Styremedlem

Marcela Montserrat Fonseca Bustos(Kjelsås IL)

Styremedlem

Marit Roland(Lillehammer Skiklubb)

Styremedlem

Vibecke Sørensen(Oslo IL)

Styremedlem

Sigbjørn Johnsen(Brumunddal Fotball)

Styremedlem

Jorodd Asphjell(Orkdal IL)

Styremedlem

Kjartan Haugen(Nidelv IL)

Utøvernes representant

Mads Steinar Andreassen(NIF)*

Ansattes representant

* Geir Johannessen slu*ttet i NIF 31. desember 2017. Mads Andreassen, som var personlig vara for Johan-nessen, overtok som ansattes representant. Gunn-Hilde Øymo ble valgt som personlig vararepresentant i et suppleringsvalg.

NIFs generalsekretær i 2018 var Karen Kvalevåg. I 2018 holdt idrettsstyret ti ordinære møter, hvorav

to møter gikk over to dager. I tillegg kom to telefon-møter og to møter med skriftlig behandling, i henhold til NIFs lov § 2-9 (2). Styret behandlet 94 vedtakssaker.

Presidentskapet er idrettsstyrets arbeidsutvalg. Presidentskapet gjennomførte elleve møter i 2018.

De valgte medlemmene av idrettsstyret har fordelt ansvaret for nærmere kontakt og oppfølging av alle særforbundene og idrettskretsene mellom seg.

5.2 Dialog og samarbeid 5.2.1 DialogmøterStyret legger vekt på tverridrettslige fellesmøter for alle de sentrale styrelederne, kalt styrelederforum. Disse møtene skal gi plass for tverridrettslig debatt og bidra til gjensidig forståelse og samordnet innsats for norsk idrett. I 2018 ble det holdt et styrelederforum i januar 2018.

5.2.2 Samarbeidsprosjektet «Norsk idrett 2020» – moderniseringsprosjektet

StyringsgruppenI desember 2017 ble det etablert en politisk styrings-gruppe for moderniseringsprosjektet «Norsk idrett 2020» som rapporterer til idrettsstyret. Styringsgruppen er representert ved idrettsstyremedlemmene Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord og Sigbjørn Johnsen, særforbundsrepresentantene Erik Røste (ski) og Marit Wiig (golf) samt idrettskretsrepresentantene Nordis Vik Olausson (Akershus) og Tore Rømo (Trøndelag). Vibecke Sørensen har ledet styringsgruppen. Styrings-gruppen skal sikre fremdrift og forankring i arbeidet med prosjektet.

Involvering av idrettsorganisasjonen i moderniseringsprosjektetI forbindelse med moderniseringsprosjektet ble det i mai 2018 gjennomført 12 SWOT-grupper med over 200 deltakere fra alle deler av norsk idrett. Deltakerne diskuterte og pekte på styrker, svakheter, muligheter og trusler ved organiseringen av norsk idrett. I oktober gjennomførte NIF 12 samråd med 270 deltakere fra alle deler av norsk idrett. Deltakerne diskuterte og ga inn-spill til de ulike modellene for den fremtidige organise-ringen av norsk idrett, som ble utarbeidet på bakgrunn av innspillene fra SWOT-gruppene.

Basert på innspillene fra SWOT-gruppene og sam-rådene ble prosjektet delt inn i tre underdeler:

1. Et digitaliseringsløft for norsk idrett

2. Arbeidsprosesser

3. Organisatoriske endringer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (15)

15NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

1. Et digitaliseringsløft for norsk idrettHøsten 2018 ble det satt i gang et digitaliseringsløft for norsk idrett. Målet er å forenkle hverdagen for idrettslag, medlemmer, tillitsvalgte og ulike organisa-sjonsledd i norsk idrett.

Digitaliseringsløftet har i utgangspunktet tre hoved-satsninger, som går ut på

• å styrke idrettens medlemsfokus gjennom løsninger for innsikt og analyse

• å etablere gode verktøy for dialog og kommunikasjon

• å etablere en tjenesteorientert arkitektur som sikrer innlogging og tilgang til idrettens plattform, og et felles medlemssystem for norsk idrett

Arbeidet kom godt i gang høsten 2018. Det er lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet i 2019 og utarbeidet en ambisiøs plan for gjennomføringen av prosjekter i 2019.

2. ArbeidsprosesserDet ble også etablert seks arbeidsgrupper som skal følge opp tiltakene moderniseringsprosjektet har iden-tifisert, slik at de kan iverksettes uten tingbehandling. Disse arbeidsgruppene skal se på teamorganisering, enhetlig styring, tydeliggjøring av ansvar og hoved-oppgaver og det videre arbeidet med forvaltnings-ordningene, herunder utredning av definisjoner og økt bruk av fellestjenester. Målet er at disse arbeidsgruppene skal utrede, forankre og sette i gang forbedringstiltak i 2019.

3. Organisatoriske endringerUtover digitaliseringsløftet og arbeidsprosessene skal styringsgruppen også arbeide videre med modernise-ringen av organisasjonen i tiden fremover.

5.2.3 Ny anleggspolitikkIdrettsstyret satte i 2017 ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide ny anleggspolitikk. Arbeidsgruppen besto av idrettsstyremedlemmene Marit Roland (leder), Anne Berit Figenschau og Jorodd Asphjell.

Idrettsstyret hadde våren 2018 møter med alle sær-forbund og idrettskretser for å få oversikt over anleggs-utfordringene i det respektive organisasjonsleddet og innspill til ny anleggspolitikk. Ny anleggspolitikk ble diskutert på ledermøtet i 2018. I august ble det gjen-nomført et fa*gseminar, og forslag til ny anleggspolitikk ble sendt på høring i oktober.

5.2.4 fa*glig og administrativt samarbeidGeneralsekretæren oppnevner nødvendige samarbeids- organer på fa*glig og administrativt nivå i tillegg til faste møteplasser som generalsekretærforum og organisasjonssjefsmøter.

I 2018 ble det etablert en administrativ prosjekt-gruppe under styringsgruppen til moderniseringspro-sjektet og en arbeidsgruppe som skulle utarbeide ny langtidsplan for norsk idrett og idrettens fanesaker til valget 2019. Det ble også etablert seks arbeidsgrupper som skulle følge opp tiltakene i moderniseringspro-sjektet (se beskrivelse ovenfor).

I mars leverte også en idrettsmedisinsk arbeidsgruppe, ledet av idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen, en revidert veileder for medisinsk beredskap på idretts-arrangementer til idrettsstyret.

Det ble også etablert administrative arbeidsgrupper der også deltakere fra særforbundenes fellesorganisa-sjon deltok. En gruppe utarbeidet en objektiv fakta-beskrivelse av organisasjonen og samspillet mellom organisasjonsleddene på vegne av moderniserings-prosjektet, mens Idrettsstyret bestilte en evaluerings-rapport om forvaltningsordningene.

5.2.5 NM-vekaI samarbeid med NRK etablerte NIF i 2018 konseptet NM-veka. Partene har som felles mål å samle enkelt-stående NM-konkurranser i et større arrangement og skape et nasjonalt medieprodukt for på den måten å oppnå økt eksponering, interesse og rekruttering til de enkelte idrettene. I tillegg er det et mål for NIF å styrke samarbeidet og dialogen mellom særforbundene og skape en idrettspolitisk arena ved å arrangere idretts-politiske debatter. Norsk Tipping er med som general-sponsor av NM-veka.

Den første NM-veka ble arrangert i Stavangerregio-nen, nærmere bestemt i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune. 16 særforbund kåret til sammen norgesmestre i 24 idretter og delte ut 8 kongepokaler. NIF hadde prosjekt- og koordineringsansvaret, og Rogaland idrettskrets var lokal arrangør.

Evalueringene fra NM-veka var svært positive, og idrettsstyret vil videreføre NM-veka. Fra 2020 vil NM-veka bli utvidet til både et sommer- og vinterarrange-ment.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (16)

16 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

5.3 Idrettspolitiske utvalg5.3.1 Norges DøveidrettsutvalgNorges Døveidrettsutvalg (NDI) ble i 2018 ledet av Margareth Hartvedt. Videre besto utvalget av nestleder Bjørn Røine og utvalgsmedlemmene Ingvild Larsen Skjong, Petter Sørensen og Unni Helland. I tillegg var Anne-Ragnhild Kroken (Norges Skiforbund) og Erik Garder (Norges Bowlingforbund) representert i utvalget. Marcela Montserrat Fonseca Bustos representerte idrettsstyret. Linda Torége, NIFs administrasjon, var utvalgets sekretær frem til april 2018. Fra 1. juli 2018 var Mette M. Berg utvalgets sekretær.

Norges Døveidrettsutvalg holdt tre møter i 2018. I september ble det arrangert et døveidrettsseminar for alle døveidrettslagene i Norge. Det viktigste temaet var klubbutvikling.

5.3.1 Utvalg for idrett for mennesker med utviklingshemningUtvalg for idrett for mennesker med utviklingshemning ledes av Kristin Kloster Aasen (1.visepresident i NIF). Utvalget har følgende medlemmer: Christian H. Johansen (foreldrerepresentant), Åse Torheim (Special Olympics International), Bjug Ringstad (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), Kristin Homb (Norges Svømme- forbund), Sofie Wirum Sæter (Norges Skiforbund), Eva Skei (Norges Håndballforbund) og Ragnhild Mizda (Norges Fotballforbund). 25. oktober 2018 ble Kent Daniel Danielsen, Norges Golfforbund, oppnevnt som utøverrepresentant i utvalget etter at Andre Berg hadde fratrådt.

Utvalgets sammensetning fremgår av vedtekter som er godkjent av Special Olympics International. Det vil si at NIF gjennom utvalget innehar akkredite-ring som Special Olympics Norge.

Frem til 1. juli 2018 var NIFs administrasjon for fa*g-området Arnfinn Vik (National Director). Fra 1. juli over-tok Mette M. Berg funksjonen som National Director og Marit Røste funksjonen som Sport Director for Special Olympics Norge.

Utvalget skal representere og ivareta interessene til utøvere med utviklingshemning som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i NIF, og arbeide for at utviklingshemmede gis et best mulig idrettstil-bud gjennom særforbundene. Det ble holdt tre møter i 2018, og utvalgets viktigste oppgave var samarbeidet med særforbundene om forberedelsene til og delta-kelsen i Special Olympics World Summer Games, som skal gå av stabelen i Abu Dhabi i de Forente arabiske emirater 14.–22. mars 2019. Norge skal delta i sju idretter (golf, friidrett, rytmisk gymnastikk, turn, ridning, svøm-ming og håndball).

5.3.3 Idrettsmedisinsk etikkutvalgIdrettsstyret etablerte i 2018 et idrettsmedisinsk etikk-utvalg. Utvalget skal komme med konkrete innspill til hva en idrettsmedisinsk praksis skal stå for og styre etter, og bidra til gode idrettsmedisinske etiske disku-sjoner i organisasjonen.

Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved Universitet i Oslo, skal lede utvalget. Utvalget er også forankret i Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF), representert ved Christine Holm Moseid og Inggard Lereim, og fa*ggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA), representert ved Maren Stjernen. I tillegg til disse består utvalget av utøver-representant Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Jeanette Nilsen fra Norges håndballforbund, som har bred trenererfaring, og Per Tøien fra NIF.

Utvalget hadde ingen aktivitet i 2018, da det ble etablert på siste styremøte.

5.4 Viktige møteplasser i 2018 Januar

• Idrettsgallaseminar 6. januar på Hamar med tittelen «Best i verden eller flest i Norge?».Ikke alle kan bli toppidrettsutøvere, men mange har lyst til å prøve. Enda flere drømmer om å spille på Old Trafford eller å bli som Marit Bjørgen eller Nora Mørk. Alle driver de idrett i et idrettslag. Hovedinnledere var Gjert Ingebrigtsen, Marianne Frisvold Furuseth, Ole Gunnar Solskjær, Ståle Solbakken og Sverre Nordby.

• Styrelederforum 24. januar på Gardermoen for idrettsstyret, idrettskretsledere og særforbundspresidenter

• Særforbundsledermøte på Ullevaal stadion, Oslo, 31. januar

Februar

• IOC session, PyeongChang, Sør-Korea, 6.–8. februar

• De olympiske vinterleker, PyeongChang, Sør-Korea, 9.–25. februar

Mars

• De paralympiske vinterleker, PyeongChang, Sør-Korea, 9.-18. mars

• Kretsledermøte på Gardermoen, 16. mars

• Barents Winter Games, Luleå, Finland, 16.–18. mars

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (17)

17NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

April

• Særforbundsledermøte på Ullevaal stadion, Oslo, 11. april

• Sport Accord Convention, Bangkok, Thailand, 16.–18. april

Mai

• Styrelederseminar på Gardermoen, 25. mai

• NIFs ledermøte på Gardemoen, 25.–26. mai

Juni

• ENGSO generalforsamling og ENGSO Youth general-forsamling, Visby på Gotland, Sverige, 7.–9. juni

August

• NM-veka 2018, Stavangerregionen, 15.–19. august

September

• Idrettskretsledermøte, Trondheim, 7.–8. september

• Særforbundsledermøte, Ullevaal stadion, Oslo, 12. september

• Nordisk idrettsmøte, Visby på Gotland, Sverige, 14.–16. september

Oktober

• I samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk Tipping arrangerte NIF en konferanse for unge frivillige mellom 13 og 29år. Konferansen ble holdt på MEET på Ullevål Stadion 5. oktober 2018, og 150 personer fra idretten og organisasjoner i frivillig-heten deltok. LNU hadde hovedansvaret for konferansen, og prosjektlederen for konferansen var ansatt i LNU, mens NIF og Norsk Tipping satt i prosjektgruppen med flere representanter.

• Norges Olympiske Akademi på Norges idretts-høyskole og Olympiatoppen, 6.–7.oktober.

• Olympism in Action Forum, Buenos Aires, Argentina, 5.–6. oktober

• 2018 Summer Youth Olympic Games, Buenos Aires, Argentina, 6.–18. oktober

• IOC-session, Buenos Aires, Argentina, 8. oktober

• NIFs lov- og organisasjonsseminar, Oslo, 26. oktober. Seminaret er for ansatte, tillitsvalgte og andre som jobber med eller har interesse for lov- og organi-sasjonsspørsmål i norsk idrett.

November

• EOCs generalforsamling, Marbella, Spania, 9.–10. november

• Særforbundsledermøte, Ullevaal stadion, Oslo, 21. november

• ANOCs generalforsamling, Tokyo, Japan, 28.–29. november

6 IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 2015–2019«Idrettspolitisk dokument 2015–2019» (IPD) ble ved-tatt på Idrettstinget i 2015 etter grundig forutgående forankring i organisasjonen og en konstruktiv debatt. Idrettsstyret opplever derved å ha et godt politisk grunn-lag som norsk idrett står sammen om. De årlige spille-middelsøknadene og rapportene skal preges av dette.

Idrettsstyret valgte i 2018 å legge vekt på følgende områder i sitt arbeid:

• Modernisering av idrettsbevegelsen

– Moderniseringsprosjektet var omfattende og involverende og ble utført løpende og gjen-nomgående i hele 2018.

• Anlegg

– Idrettsstyret satte ned en egen anleggsgruppe som leverte et ferdig forslag til anleggsstrategi. Arbeidsgruppen ble ledet av idrettsstyremedlem Marit Roland.

• Verdiarbeid

– økonomi som barriere for idrettsdeltakelse

– seksuell trakassering og overgrep

– kjønnsbalanse i idretten

• Styrke Norge som toppidrettsnasjon

– utvikle toppidretten i både topp og bredde

– opprettholde Norges posisjon som ledende toppidrettsnasjon, herunder nytt nasjonalt toppidrettssenter

– gi folket store opplevelser

6.1 Politisk påvirkningsarbeidI 2018 fortsatte idrettsstyret det løpende arbeidet for å rettighetsfeste full momskompensasjon, sikre ene-rettsmodellen og en forsvarlig spillpolitikk, digitalisere idretten og frivilligheten for øvrig, etablere rammevil-kår for idrettslagene og innføre én time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (18)

18 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

6.2 Videre oppfølging av tingvedtak og mål i «Idrettspolitisk dokument 2015–2019»Idrettsstyret arbeider planmessig med å følge opp tingvedtak og målene fra «Idrettspolitisk dokument 2015–2019» og vil i det nye året slu*ttføre dette arbei-det. I 2018 igangsatte idrettsstyret arbeidet med å forberede Idrettstinget 2019 og legge et best mulig grunnlag for respektfulle og konstruktive debatter og konklusjoner, slik at idrettsbevegelsen kan gå samlet inn i en ny tingperiode.

6.3 Medlemsorganisasjonenes oppfølgingI tråd med føringene i «Idrettspolitisk dokument 2015–2019», bilag 4, vil NIF legge stor vekt på å konkretisere hvilke oppgaver og krav som naturlig følger av de må-lene som er fastsatt i dokumentet. Dette vil bli gjen-stand for årlige evalueringer og koordineringsmøter med særforbundene og idrettskretsene.

7 IDRETTSPOLITISKE SAKER

7.1 Nasjonalt arbeid7.1.1 Idrett i politikkenDet er det idrettspolitiske dokumentet som er styren-de for hvilke saker idrettsstyret løfter frem for myndig- hetene. Styret legger vekt på idrettsorganisasjonens selvstendighet og uavhengighet som overordnet prinsipp, til tross for at organisasjonen er avhengig av offentlige midler.

Slik idrettsstyret oppfatter det, er det stor enighet mellom norsk idrett og myndighetene når det gjelder idrettens egenverdi og idrettens rolle i samfunnet. Idrettsstyret ønsker å bidra til at de offentlige priorite-ringene harmonerer med norsk idretts egne strategier og på en god måte balanserer virkemidlene i tråd med idrettens helhetlige behov.

Det har vært viktig for idrettsstyret å peke på hvilke formål som bør dekkes av idrettens andel av spillemid-lene. Styret opplever et visst press på spillemidlene fra andre gode formål, som naturlig nok også har behov for offentlig finansiering.

Idrettsstyret ønsker ikke å skape en konflikt mellom gode formål som alle trenger god offentlig finansiering, men ønsker at idrettens andel av spillemidlene skal gå til idrett.

Norsk idretts viktigste rolle når det gjelder å ska-pe gode samfunn, handler om å levere et best mulig idrettstilbud til flest mulig. Vi er en idrettsorganisasjon

som leverer idrett, men som også skaper en stor til-leggsgevinst for samfunnet gjennom bedre folkehelse, bedre inkludering og integrering og gode og allsidige tilbud til mennesker som ikke vanligvis finner et tilbud innenfor idrettsbevegelsen. Gjennom tilbudet om pa-raidrett spiller idretten også en viktig rolle når det gjel-der å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulig-het til å drive med idrett.

Arbeidet med å opprettholde og forsterke ene-rettsmodellen for spill var også i 2018 en svært viktig idrettspolitisk sak. Til tross for at Stortinget har vedtatt å opprettholde enerettsmodellen for pengespill, er det sterke krefter i samfunnet – også innenfor politikkens sfære – som jobber for å liberalisere og avvikle eneretts- modellen vi har i Norge.

Å gjøre det enklere å være frivillig er også en ambi-sjon idrettsstyret deler med regjeringen. Idrettsstyret har derfor vært tydelig på at det er behov for midler til å digitalisere frivillig sektor for å lykkes med dette ar-beidet.

Arbeidet med å utvikle kompensasjonsordningene for merverdiavgift, arbeidet med å styrke anleggs- finansieringen og arbeidet med et nytt nasjonalt topp-idrettssenter var andre viktige saker i 2018.

7.1.2 Statsbudsjettet 2019I forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2019 forberedte Idrettsstyret notater og deltok på hø-ringer i flere stortingskomiteer. Etter styrets vurdering var enerettsmodellen, anleggsutbygging og moms-kompensasjonsordningene de viktigste sakene.

Til tross for at idretten mottar sin nasjonale finansi-ering over spillemidlene og ikke over statsbudsjettet, tar flere av komiteene opp saker som har relevans for idrettsorganisasjonen. I disse tilfellene møtte idretts-styret opp og presenterte idrettens syn på sakene.

NIF ga muntlige og/eller skriftlige innspill til finanskomiteen, familie- og kulturkomiteen, arbeids- og sosialkomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen og utdannings- og forskningskomiteen.

7.1.3 Oppfølging av spillpolitikk og momskompensasjonsordningeneI 2018 hadde arbeidet med å følge opp og styrke momskompensasjonsordningene høy prioritet. Det gjelder både for moms på varer og tjenester og for moms i forbindelse med bygging av idrettsanlegg i regi av idrettslag. I dette arbeidet har hele frivillig sektor, ledet av Frivillighet Norge, stått sammen og formulert felles mål. Overordnet ønsker frivilligheten en rettig-

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (19)

19NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

hetsfesting av momskompensasjonen sammen med en forpliktende avtale om opptrapping til 100 prosent kompensasjon.

Når det gjelder vare- og tjenestemoms, er det et fortsatt et stort sprik mellom reelt kompensasjons- beløp og penger satt av i ordningen. Ved utgangen av 2018 var behovet 1,95milliarder kroner, mens det avsatte beløpet var 1,56 milliarder kroner. Det ga en avkorting på om lag 20prosent.

Momskompensasjonsordningen for bygging av idrettslag er en krevende ordning siden den gir liten forutsigbarhet for idrettslag som bygger egne anlegg. Rammene er alltid for små, og det endelige slu*ttresul-tatet avklares først sent på året. I 2018 ble det også gitt full kompensasjon etter en større justering i forbin-delse med salderingen av statsbudsjettet.

7.1.4 Innsyn og åpenhet i Norges idrettsforbundNIF er avhengig av medlemmenes og samfunnets tillit. Kvalitet, åpenhet, integritet og gode kontrollrutiner og praksis er derfor viktig for at organisasjonen skal få og ivareta denne tilliten.

I 2017 arbeidet organisasjonen med å gjennomføre flere ulike tiltak i tråd med anbefalingene i åpenhets-utvalgets rapport «Innsyn, åpenhet og tillit». Arbeidet med å sikre en åpen organisasjon med et godt styresett ble videreført i 2018, og i løpet av året ble det gjennom-ført flere innsyn i ulike deler av regnskapet. Ved utgangen av året gjensto fire av tjueen tiltak, og alle disse vil et-ter planen bli behandlet på Idrettstinget 2019.

7.1.5 Idrett og skoleNIF har vært del av Alliansen for én time daglig fysisk aktivitet i skolen. Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeut- forbund og Den norske legeforening har vi i ti år job-bet for å få Stortinget til å vedta at alle elever i grunn-skolen skal ha minst én time fysisk aktivitet hver deg.

Rett før jul i 2017 ble arbeidet tilsynelatende kronet med seier da Stortinget ba regjeringen legge til rette for å realisere dette. Vedtaket ville kunne bidra til bedre helse for en hel generasjon, på tvers av sosiale og øko-nomiske ulikheter, og vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster i fremtiden.

Ved fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2019 høsten 2018 sendte regjeringen saken tilbake til Stortinget. Den ønsket ikke å følge opp Stortingets vedtak fra året før. Etter ny behandling vedtok Stortinget en intensjon om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i stedet for et krav. Det betyr blant annet at regjeringen ønsker å

se på erfaringene fra de prosjektene som i dag allerede tilbyr eller forsøker å tilby én time daglig fysisk aktivi-tet i skolen.

Norsk idrett skal bidra til et fysisk aktivt samfunn. Idrettslagene leverer idrett hver dag over hele landet, og det har derfor vært naturlig for norsk idrett å bi-dra i påvirkningsarbeidet nettopp for å skape en mer fysisk aktiv hverdag for alle. Dette arbeidet kommer til å fortsette.

Norsk idrett kommer til å være en aktiv samarbeids-partner for skoler og kommuner som på forskjellige måter og i forskjellig takt skal iverksette én time daglig fysisk aktivitet i skolen. I dette samarbeidet ligger det store muligheter til å styrke idrettens plass i aktive lokalsamfunn over hele landet.

7.2 Internasjonalt arbeid 7.2.1 Representanter i internasjonale verv NIF har i 2018 hatt relasjoner til Den internasjonale olym-piske komité (IOC) ved IOC-medlem Kristin Kloster Aasen. I tillegg er Tomas Holmestad medlem i IOCs koordineringskommisjon for ungdoms-OL 2020 i Lausanne, mens Tonje Hinze er medlem i IOCs styrings-gruppe for karriereprogrammer for utøvere.

Marit Myrmæl er medlem av den tekniske arbeids-gruppen i Association of National Olympic Committees (ANOC).

NIF var i 2018 representert i Den internasjonale paralympiske komité (IPC) med flere medlemmer: Terje Roel i IPCs komité for Paralympiske Leker, Bjørn Omar Evju i IPCs utviklingskomité, Tor Undheim i IPCs tekniske komité for nordiske grener, Grethe Andersen i IPCs tekniske komité for dans og Per Rune Eknes (nestleder) i IPCs tekniske komité for svømming.

I 2018 la NIF særlig vekt på å fremme utøverkandidater. Astrid Uhrenholdt Jacobsen var kandidat til IOCs utøverkomité, men manglet noen få stemmer på å bli valgt. Birgit Røkkum Skarstein ble valgt inn i IPCs utøverkomité. Eldar Rønning var utøver-representant i EOCs utøverkomité.

NIF var i 2018 representert i fire underkomiteer i De europeiske olympiske komiteer (EOC): Bjørn Sigurd Sommerfeldt i EOCs komité for olympiske leker, Thomas Torgalsen i EOCs komité for antidoping og medisin, Henriette Hillestad Thune i EOCs lovkomité og Guro Lium i komiteen for European Youth Olympics Festival.

Terje Roel er visepresident i Den europeiske para-lympiske komité (EPC).

Bjørn Røine var frem til 2018 president i Den europeiske døveidrettsorganisasjonen (EDSO) og styremedlem i

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (20)

20 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

Den internasjonale komiteen for døveidrett (ICSD).Julie Ravlo er medlem i Den europeiske bredde-

idrettsorganisasjonens (ENGSO) rådgivende komité i EU-spørsmål.

Einar Botnmark og Kristin Setså er styremedlemmer i Den internasjonale Barents-idrettsorganisasjonen (BSC).

Marcela Montserrat Fonseca Bustos og Julie Ravlo er styremedlemmer i De nordiske handikapidretts- forbundene (NORD-HIF).

Totalt besitter norsk idrett 319 internasjonale verv fordelt på 251 personer i både politisk valgte posisjo-ner og oppnevnte posisjoner i nordiske, europeiske og globale idrettsorganisasjoner. Av disse 251 personene er det 26prosent kvinner og 74prosent menn.

7.2.2 Internasjonale idrettskonferanser, møter og arrangementerI tillegg til representasjon via de ovennevnte repre-sentantene var NIF i 2018 politisk representert ved føl-gende internasjonale idrettskonferanser, møter og ar-rangementer:

ANOCs generalforsamling i Tokyo der NIF mot-tok pris for beste nasjon under de olympiske lekene i PyeongChang, IOC-sesjoner i PyeongChang og i Buenos Aires, de olympiske og paralympiske leker i Pyeong-Chang, Olympism in Action Forum i Buenos Aires, Ungdoms-OL i Buenos Aires, IPCs medlemssamling og IPCs media- og markedsføringssamling i Madrid, Sport-Accord Convention i Bangkok, EOCs generalforsamling i Marbella, EOCs seminar i Beograd, EUs sportsforum i Sofia, generalforsamlingen til ENGSO og ENGSO Youth på Gotland, WADAs globale utøverforum i Lausanne, konferansen til den internasjonale arbeidsgruppen for kvinner og idrett i Gabarone, Barents Winter Games i Luleå, Nordisk idrettsmøte på Gotland og De nordiske handikapidrettsforbundenes årlige møte i København.

NIF deltok dessuten på samlinger i det treårige POINTS-prosjektet og på World Winter Expo i Beijing og sendte to representanter til Det internasjonale olympiske akademis ungdomssesjon i Olympia i Hellas.

NIF har siden 2009 vært partnerorganisasjon i EOCs EU-kontor i Brussel og deltok i den forbindelse på flere møter på EU-nivå i løpet av 2018.

I tillegg fullførte et nytt kull (2017–2018) av norske idrettsledere fra NIF og særforbundene utdannings-programmet «Nordic International Leadership Educati-on» (NILE) i samarbeid med Sverige, Finland, Danmark og Nederland.

7.2.3 Idrettssamarbeid med KinaDen 7. april 2017 undertegnet representanter for kinesiske og norske myndigheter et «Omforent memo- randum om idrettssamarbeid mellom Folkerepublikken Kinas statlige idrettsadministrasjon og Kongeriket Norges Kulturdepartement». Hovedformålet med samarbeidet er å videreutvikle utveksling og samarbeid på idretts-området og fremme gjensidig forståelse og vennskap mellom Kina og Norge. Avtalen varer frem til og med de olympiske lekene i Beijing 2022.

11. mai 2018 signerte Kulturminister Trine Skei Grande og idrettsminister i Kina, Mr.GouZhongwen, en handlings- plan som konkretiserer samarbeidet for 2018 (i Oslo). Handlingsplanen omhandler utveksling av utøvere, tre-nere, ledere og annet idrettsrelatert personell innenfor nordiske grener, skiskyting, håndball og bordtennis og samarbeid om antidoping, idrettsforskning og idretts-utdanning. Ved signering ble Norge og Kina samtidig enige om en felles verdiplattform som skal ligge til grunn for samarbeidet. Plattformen vektlegger blant annet betydningen av antidopingarbeid og hensynet til de norske barneidrettsbestemmelsene. NIF koordi-nerer oppfølgingen av norsk idretts bidrag til realise-ringen av planen i samarbeid med Norges skiforbund, Norges skiskytterforbund, Norges bordtennisforbund, Norges håndballforbund, Antidoping Norge, Norges idrettshøyskole og ulike toppidrettsgymnas i Lillehammer, Trondheim og Meråker.

16. oktober 2018 signerte Norge og Kina en ny hand-lingsplan under et statsbesøk i Beijing i Kina. Handlings- planen gjelder for både 2019 og 2020 og viderefører verdiplattformen som de to landene ble enige om tidli-gere samme år.

I tillegg til de ovennevnte særforbundene og ut-danningsinstitusjonene er Norges Snowboardforbund (Norges Brettforbund), Høyskolen i Innlandet og Senter for idrettsskadeforskning blitt med i samarbeidet.

NIF overførte ubrukte, øremerkede midler fra Kulturdepartementet i 2017 til oppfølging av idret-tens Kina-samarbeid i 2018. Arbeidet blir operativt fulgt opp gjennom NIFs internasjonale avdeling, i tett samarbeid med de ovennevnte særforbundene og organisasjonene.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (21)

21NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

7.3 Internasjonalt utviklingssamarbeid7.3.1 Samarbeidsavtalen med Norad2018 var siste året i den treårige samarbeidsavtalen med Norad om programmet «Safe and Responsible Sport».

NIFs partnere i det sørlige Afrika organiserte i 2018 regelmessige idrettsaktiviteter for over 200 000 barn og unge. NIFs støtte gikk imidlertid ikke først og fremst direkte til idrettsaktiviteter, men til organisasjonsutvikling, rettighetsarbeid og utvikling av kompetente organisa-sjoner.

Seksuell trakassering og andre former for misbruk og korrupsjon er et vedvarende problem, også i idret-ten. Derfor går en sentral del av avtalen med Norad ut på at NIF skal delta ved flere internasjonale arrange-menter i det sørlige Afrika for å skape trygge rammer for dem som deltar. I 2018 gjorde NIF dette blant annet ved å innføre etiske retningslinjer for alle rolleinneha-vere og utøvere, lære opp funksjonærer og etablere systemer for håndtering av overgrep og annen uøn-sket adferd.

I 2018 ble bekjempelse av kampfiksing prioritert høyt, og det ble lagt særlig vekt på å gi NIFs partnere i sør opplæring i hvordan de kan avdekke og bekjempe kampfiksing.

Idrettsstyret beslu*ttet i 2018 at NIF skulle søke Norad om fornyelse av avtalen. Søknaden ble sendt 1. oktober 2018 og innvilget i januar 2019.

7.3.2 Idrettens fredskorpsI 2018 signerte NIF ny avtale med Fredskorpset for utvekslingsperioden 2018/2019. Som følge av avtalen ble tretten norske ungdommer stasjonert hos NIFs partnere i Afrika (nord–sør-utveksling), seks afrikanske ungdommer ble stasjonert i Norge (sør–nord-utveksling) og én ungdom fra Malawi ble stasjonert hos en av NIFs partnere, Zambia (sør–sør-utveksling).

Idrettsfredskorpserne var mellom 20 og 30 år og hadde allsidig bakgrunn som trenere og kroppsøvings-lærere fra ulike idretter. Utenlandsoppholdet varte i ti måneder.

De norske idrettsfredskorpserne var også studenter ved Norges idrettshøgskole, hvor de studerte studie-retningsfa*get Idrett, kultur og utviklingssamarbeid. Studiet inkluderte et ukelangt utvekslingsopphold ved University of Western Cape i CapeTown i Sør-Afrika.

Fredskorpset endret i 2018 navn til Norec.

7.4 Verdiarbeid7.4.1 Idrettsglede for alle«Idrettsglede for alle» er norsk idretts visjon og skal gjenspeiles i alt arbeid. Visjonen er krevende og utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Godt verdiarbeid er en forutsetning både for å skape en inkluderende og åpen idrett for alle og for å legge best mulig til rette for varige og gode prestasjoner.

7.4.2 Kommunikasjon av verdier og retningslinjerNIFs arbeid skal være verdibasert. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnver-dier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettens barnerettigheter, retningslinjer for ung-domsidrett, retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, arbeidet mot hom*ohets og rasisme, ordningen med politiattest og idrettens daglige arbeid med å integrere mennesker med funksjonsnedsettelse er eksempler på konkretisering og kommunikasjon av NIFs verdiarbeid.

7.4.3 Ærlighet og fair playÆrlighet og fair play er en forutsetning både for den enkeltes idrettsglede og for idrettens posisjon i sam-funnet. Idretten anerkjenner at den har en påvirkning som går langt utover idretten selv, og ønsker gjennom idrettens verdiarbeid å bidra til et bedre samfunn.

7.4.4 Arbeid for likeverdI 2018 videreførte NIF arbeidet som ble startet med prosjektet «Med idretten mot hom*ohets» 2007–2009, for å sikre at idretten er åpen og inkluderende for LHBT-personer (lesbiske, hom*ofile, bifile og transper-soner). NIF bidro til at idrettsorganisasjonen deltok i lokale Pride-arrangementer. I tillegg ble temaet fulgt opp med rådgiving til organisasjonsledd og bistand ved direkte henvendelser fra utøvere, trenere, tillits-valgte og foresatte. De siste årene har det vært en klar økning i forespørsler som gjelder transpersoner og deres idrettsdeltakelse.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (22)

22 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

7.4.5 Forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrepNIF arbeider aktivt både med å forebygge og hånd-tere seksuell trakassering og overgrep i idretten, med utgangspunkt i idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. I 2018 var vi særlig opptatt av å videreformidle veilederen fra 2017 om håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten. Nettsidene www.idrettsforbundet.no/over-grep gjør det lettere for organisasjonsledd og enkelt-personer å finne informasjon om temaet. I samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet og Kultur-departementet lanserte NIF i november 2018 en norsk versjon av kampanjefilmen til det europeiske prosjektet «Start to talk». NIF gir råd til ansvarspersoner, trenere, utøvere, foreldre og andre som har spørsmål om slike saker. Målet er å legge best mulig til rette for at brudd på retningslinjene blir rapportert og håndtert. NIFs erfaring på dette området er sterkt etterspurt interna-sjonalt, og NIF bidro blant annet under ungdoms-OL i Buenos Aires i oktober 2018.

7.4.6 AntidopingarbeidMålet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett, nasjonalt og internasjonalt. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. NIF har det overordnede og formelle ansvaret for å innføre og håndheve antidopin-greglene i all aktivitet som hører inn under NIF. Vedta-ket av WADAs nye «International Standard for Code Compliance by Signatories» understreker NIFs ansvar for å følge opp sin egen medlemsorganisasjon. I 2018 styrket derfor NIF arbeidet med å opprettholde og videreutvikle kompetansen i organisasjonen gjennom opplæring, seminarer og deltakelse i eksterne fora. Et nytt antidopingregelverk er under utarbeidelse og skal etter planen vedtas i 2019, og det er lagt ut mer infor-masjon om idrettens antidopingarbeid og regelverket som NIFs medlemmer er omfattet av, på NIFs hjemme-side.

Hendelser i det internasjonale antidopingarbeidet preget 2018. For utøverne er det avgjørende at også det internasjonale antidopingarbeidet fungerer. Idrettssty-ret tok derfor initiativ overfor Kulturdepartementet og Antidoping Norge om å sammen utarbeide en felleser-klæring for å styrke det internasjonale antidopingar-beidet. NIF deltok også aktivt på de arenaene der det internasjonale antidopingarbeidet ble debattert, og bidro til samfunnsdebatten gjennom kronikker, pres-semeldinger og uttalelser til mediene.

Som regelgiver har NIF et særlig ansvar for å sikre at antidopingregelverket ivaretar utøverne og deres retts-sikkerhet. NIF hadde derfor mange og omfattende inn-spill til WADA i forbindelse med revisjonen av ny World Anti-Doping Code, som skal vedtas i 2019. Innspillene var forankret i organisasjonen, blant annet gjennom høringsmøter og en skriftlig høring og gjennom etableringen av en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra ulike særforbund, utøverkomiteen og ulike avdelinger i NIF. Det ble også holdt møter med Kulturdepartementet og Antidoping Norge for å diskutere ulike utfordringer ved regelverket samt med advokater som har bistått utøvere. NIFs utøverkomité spilte en aktiv rolle i arbeidet med NIFs innspill til WADA.

NIF hadde, både i forbindelse med felleserklæringen og ellers, et utstrakt og godt samarbeid med Kultur- departementet og Antidoping Norge. Dette samarbeidet var ikke bare knyttet til NIFs og Kulturdepartementets rolle som stiftere av Antidoping Norge, men omfattet også diskusjoner og utveksling av erfaringer på antidoping- området, nasjonalt og internasjonalt.

NIFs domsorganer er satt til å håndheve et interna-sjonalt regelverk. For å sikre at dommerne besitter den nødvendige kompetansen og er oppdatert på retts-praksis, deltok lederne av de to utvalgene på WADAs internasjonale seminar om blodprofiler. NIF arrangerte også et eget antidopingseminar for dommerne i NIFs domsorganer, hvor også dommere i internasjonale idrettsdomstoler deltok.

7.4.7 Arbeid mot manipulasjon av idrettskonkurranser NIF deltok i 2018 på relevante møteplasser, blant annet i samarbeidsforumet mot kampfiksing, Europarådet og arbeidsgrupper i regi av IOC. NIF haddetett kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet og var bindeledd mellom NIFs organisasjonsledd for informasjonsutveksling.

NIF samarbeidet med de nordiske idrettsorganisa-sjonene om å utrede hvordan man kan sikre gjensidig håndheving av avgjørelser i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Før de olympiske og de paralympiske lekene i PyeongChang 2018 ga NIF utøverne og andre i delegasjo-nen som skulle delta, opplæring i regelverket, og under de olympiske lekene hadde NIF en tett dialog med deltakerne i den norske delegasjonen for å sikre at så mange som mulig også gjennomførte IOCs e-lærings- program.

Gjennom det internasjonale utviklingssamarbeidet i det sørlige Afrika har NIF knyttet til seg en ressursperson i Afrika. Dette er en tidligere profesjonell fotballspiller som ble dømt for kampfiksing, men som nå arbeider med å

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (23)

23NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

promotere det internasjonale arbeidet mot kampfiksing. I tillegg til at NIF samarbeider med denne ressurspersonen om informasjonskampanjer rettet mot myndigheter og idretten i det sørlige Afrika, planlegger NIF å benytte denne ressursen i Norge i 2019.

7.5 Organisasjonsutvikling7.5.1 Tverridrettslig samarbeidNIFs arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling er forankret i kompetanseutvalget. Dette utvalget har siden 2007 hatt en viktig oppgave med å forvalte alle felles fa*glige programmer og legge til rette for samarbeid sentralt og regionalt mellom organisasjons-leddene. Utvalget, som består av administrative ressur-ser fra særforbundene og idrettskretsene, er rådgi-vende for NIFs kompetanseutviklingsavdeling. Utvalget henter innspill til arbeidet gjennom møter med under-liggende organisasjonsledd og formelle samlinger som fa*gforum, der særforbund og idrettskretser deltar. Alle samlinger, prosjekter og tiltak utformes med inn-spill fra særforbund og idrettskretser.

7.5.2 Lederutvikling i særforbund og idrettskretserI løpet av 2018 kontaktet kompetanseutviklingsavdelin-gen alle nye generalsekretærer og tilbød dem en inn-føring i fa*gområder hvor NIF har kompetanse. I tillegg ble de presentert for sentrale fa*gpersoner. Avdelingen bistår ukentlig generalsekretærer og presidenter med forespørsler av ulik karakter.

I september 2018 avslu*ttet NIF lederutviklingspro-grammet for sju organisasjonssjefer og tretten general-sekretærer. I løpet av programmet ble det gjennomført tre todagerssamlinger og en dagssamling, og det var et frafall på tre deltakere. Etter planen skulle NIF starte opp et nytt kull i november. Siden det bare var ti på-meldte, valgte man i stedet å gjennomføre en todagers-samling om ledertemaer innenfor idretten. Arbeidet med å planlegge temadager om endringsledelse ble også påbegynt. Temadagene vil bli arrangert i 2019.

I 2018 ble det gjennomført en introduksjonsdag for nye generalsekretærer med ti deltakere.

7.5.3 Organisasjonsutvikling i særforbund og idrettskretserI 2018 ble det gjennomført åtte styrekurs for særfor-bund og ett styrekurs for idrettskretser. I alt fem vei-ledere fullførte kursene og gjennomfører dem nå på forespørsel.

Det ble også gjennomført ulike prosesser med styret og administrasjonen i særforbund der dette var etterspurt.

7.5.4 TrenerutviklingNIF har siden 2011 og i samarbeid med særforbun-dene arbeidet målrettet med trenerutvikling gjennom «Trenerløypa» (Trener 1-, 2-, 3- og 4-utdanning). Ved årsslu*tt hadde 51 særforbund ferdigstilt Trener 1, 32 særforbund hadde ferdigstilt Trener2, 14 særforbund hadde ferdigstilt Trener3, og 1 særforbund hadde ferdig-stilt Trener4. I 2018 ble det arrangert felles Trener3- utdanning i de fellesidrettslige temaene, med 39 deltakere fra fire særforbund. Flere særforbund benytter seg av NIFs e-læringsmoduler på Trener1- og Trener2-nivå av «Trenerløypa».

I 2018 gjennomførte NIF i samarbeid med Høgskolen i Innlandet en stor trenerundersøkelse, «Profiling the Coaches of Norway» (ProCoN). 5977 trenere inngår i tallmaterialet, og undersøkelsen ser blant annet på trenernes bakgrunn/erfaring, forholdet frivillig/ansatt, forholdet kvinner/menn og hva som motiverer/demoti-verer trenere. Undersøkelsen er den første i sitt slag i Norge og gir viktige grunndata om trenerne i norsk idrett. Den gir også spesifikke data om de kvinnelige trenerne, noe som er viktig med tanke på at idretten har som mål å øke denne andelen.

NIF inviterte i 2018 til tre samlinger for særforbundenes trenerutviklere og arbeidet dessuten med et felles grunnkurs for trenerutviklere. Piloter av grunnkurset vil bli gjennomført i 2019.

7.5.5 KlubbutviklingI 2018 videreførte NIF felles veilederutdanning for klubb- utvikling gjennom kompetanseutvalget. I løpet av året ble det utdannet 21 nye veiledere og 15 fa*gansvarlige i idrettskretsene, og særforbundene gjennomførte et ledelsesutviklingsprogram knyttet til veilederutdan-ningen. Siden 2011 har til sammen 36 særforbund og 17 idrettskretser utdannet 154 veiledere gjennom idrettens felles konsept for oppfølging og utvikling av idrettslagene.

NIF arrangerte «fa*gforum klubbutvikling» tre ganger i 2018. Dette er et forum der deltakerne samarbeider om klubbutvikling, og der særforbundene og idretts-kretsene deler erfaringer og videreutvikler kompetanse som de tar med seg i arbeidet med å følge opp idretts-lagene.

Det er utviklet flere digitale hjelpemidler til klubb-utvikling. Det mest omfattende av disse er «Bedre klubb», som ble lansert i november 2018. Dette er et online verktøy som hjelper klubbene med å utvikle seg.

I november ble det gjennomført en nasjonal kurslærer- samling for kurslærere som holder kurs i regi av idretts-

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (24)

24 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

kretsene. Cirka 130 kurslærere og administrativt ansatte som jobber med kompetanseutvikling, var til stede.

7.5.6 StyrelederskolenI forbindelse med NIFs ledermøte i mai 2018 ble det holdt et møte for cirka 40 styreledere i særforbund og idrettskretser med temaet den vanskelige samtalen.

Organisasjonsavdelingen bistår og rådgir styreledere som har spørsmål og utfordringer knyttet til organisa-sjonen og organisasjonsutvikling.

I april ble det holdt et kurs for valgkomiteer med cirka 13 deltakere fra særforbund og idrettskretser.

7.5.7 Flere kvinnelige ledere I 2018 presenterte NIF for første gang et rapporterings-system kalt «Idrettens kjønnsbarometer» som viser fordelingen av kjønn i klubber/grupper og på særkrets-nivå, da for 2017. NIF er fortsatt opptatt av å bedre kjønnsbalansen i organisasjonen. Dette er en konkret oppfølging av programerklæring 6 i «Idrettspolitisk dokument 2015–2019».

Høsten 2018 inngikk vi et samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Kulturdepartementet om finansiering av doktorgradsprosjektet «Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?». NIF er representert med to deltakere i en referansegruppe.

I april 2018 avslu*ttet vi første kull i et mentor- program for 15 kvinner som ønsker seg en lederposisjon. Nytt kull startet opp høsten 2018 med 14 deltakere.

7.5.8 Ungt lederskap«Lederkurs for ungdom» er et todelt kurs for unge ressurspersoner i alderen 15–19år. Målet med kurset er å forberede kursdeltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. I 2018 holdt idrettskretser og særforbund 29 kurs (19 kurs i del 1 og 10 kurs i del2), med til sammen 406 deltakere, det vil si i snitt 14 deltakere per kurs.

I oktober 2018 startet «Mentorprogram unge leder-talenter» i samarbeid med Studentidrettsforbundet. Studentidrettsforbundet deltar i programmet med ti kandidater fra studentidretten, og NIF finansierer ytterligere ti kandidater fra andre særforbund og idrettskretser. Programmet vil bli avslu*ttet i mars 2019 og skal evalueres med tanke på videreføring høsten 2019.

7.6 Oppfølging av lov og organisasjon7.6.1 Habilitetsregister I løpet av 2018 oppdaterte idrettsstyret kontinuerlig habilitetsregisteret for styrets medlemmer og general-sekretæren. I tillegg utførte det nødvendige habilitets-vurderinger knyttet til oppdateringen.

7.6.2 Regionalisering av idrettskretserIdrettstinget 2015 beslu*ttet at idrettskretsenes grenser skulle sammenfalle med fylkesinndelingen. I 2018 ble det satt i gang og gjennomført en rekke sammenslåings- prosesser i de berørte idrettskretsene. Sør-Trøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag idrettskrets ble slått sammen til Trøndelag idrettskrets med virkning fra 1.januar2018, mens Aust-Agder idrettskrets og Vest-Agder idrettskrets ble slått sammen til Agder idretts-krets, med virkning fra 1.januar 2019.

7.6.3 Kontrollarbeid Også i 2018 prioriterte idrettsstyret arbeidet med å følge opp medlemsorganisasjonen. Oppfølgingen av idrettslagene skjer gjennom idrettskretsene, som har det operative ansvaret for kontroll og veiledning. Idrettskretsene utførte i 2018 kontrollarbeid med idrettslagene, hovedsakelig for å kontrollere idrettslag som hadde rapportert mangelfulle organisasjonsdata og medlemstall til NIF. Målet var å avklare årsaken til avvik og hjelpe idrettslagene med å få på plass gode rutiner. Dette arbeidet sørger for at NIF har en god og oppdatert oversikt over organisasjonen, og at det ikke tildeles offentlige midler til idrettslag som ikke følger NIFs regelverk. I de tilfellene der grunnlaget for videre drift i idrettslaget ikke lenger er til stede, blir idretts- lagene oppløst, og gjenværende midler i idrettslagene blir brukt til idrettsformål.

7.6.4 Virksomhet i tråd med NIFs lov Det blir også utført kontroller av utvalgte idrettslag når det er konkrete mistanker om at disse har en virksomhet som ikke er i samsvar med NIFs regelverk. Dette gjelder for eksempel idrettslag som driver fortjenestebasert virksomhet der fortjenesten ikke går tilbake til idretts-laget, og idrettslag som ikke oppfyller de formelle kravene som NIFs regelverk stiller til idrettslagene.

Idrettsstyret opprettholdt administrasjonen av Norges Cricketforbund i 2018.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (25)

25NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

7.6.5 Kontroll av grunnlaget for momskompensasjonen på varer og tjenesterOgså i 2018 ble det gjennomført stikkprøvekontroller blant dem som søkte om kompensasjon for vare- og tjenestemoms, og idrettskretsene gjennomførte 222 kontroller av utvalgte idrettslag. I disse kontrollene undersøker idrettskretsene om idrettslagene har opp-gitt riktig søkergrunnlag, og om regnskapet er revidert og godkjent på årsmøtene i tråd med NIFs lov. Det ble funnet avvik i 57 tilfeller. Avvikene førte blant annet til endringer i tildelingsgrunnlaget.

Utvelgelsen av idrettslag som blir underlagt kon-troll, tar utgangspunkt i kriterier som er basert på Lot-teri- og stiftelsestilsynets prosedyrer for risikostyrt ut-velgelse.

7.6.6 Kompetanseutvikling innenfor lov og organisasjon I 2018 fortsatte NIF kompetanseutviklingen av de ansatte i idrettskretsene på lov- og organisasjonsområdet. Nye IKT-systemer gir bedre informasjonsutveksling og sam-handling mellom NIF og NIFs organisasjonsledd. Dette bidrar til bedre og mer effektiv behandling av ulike organisasjonssaker.

Idrettskretsene er primærkontakt for idrettslagene i lov- og organisasjonssaker, og deres bidrag er viktig for kvaliteten på det lokale organisasjonsarbeidet i den frivillige organisasjonen. NIF sentralt gir idrettskretse-ne råd når de har behov for bistand, for eksempel i mer kompliserte saker.

NIF sentralt bistår særforbundene når det gjelder NIFs regelverk, men også når det gjelder andre saker, for eksempel saker av prinsipiell karakter eller saker som berører flere særforbund.

I tillegg til det årlige lov- og organisasjonsseminaret ble det i 2018 arrangert et antidopingseminar for doms- og appellutvalgets medlemmer. Det ble også arrangert seminarer og etablert møteplasser for diskusjon av juridiske og organisasjonsmessige spørsmål knyttet til idrettens regelverk og alminnelig lovgivning og kur-sing av veiledere.

Det ble også utarbeidet en egen nettside for gjennom- føring av særforbundsting, og en egen personvern-pakke for idrettslagene, blant annet for å sikre at de etterlever personopplysningsloven når de behandler medlemmenes personopplysninger.

I forbindelse med lovrevisjonen frem mot Idrettstinget 2019 ble det gjennomført flere innspillsmøter med særforbund og idrettskretser.

8 IDRETTEN

8.1 Barneidretten8.1.1 Utvikling Totalt 510516 barn mellom 6 og 12 år er aktive med-lemmer i norsk idrett (2017-tall). Aldersgruppen 6–12 år har holdt et stabilt høyt nivå i en årrekke, og gruppen økte med 2,45prosent også i 2017. Utviklingen er mest positiv blant jentene i denne aldersgruppen, og andelen jenter økte med 3,17prosent i 2017, mens andelen gutter økte med 1,8 prosent. Befolkningsveksten gikk opp med 0,7 prosent i aldersgruppen i 2017. Trenden i aldersgruppen 6–12år er klart positiv med 12228 nye aktive i et alderssegment hvor idretten allerede har et solid grep. Jentenes aktivitetsøkning på 16prosent de siste seks årene er veldig gledelig. Idretten ser derfor ut til å være relevant og favner i økende grad den store bredden i de yngre aldersklassene.

8.1.2 Bestemmelser om barneidrettNIF arbeider kontinuerlig med å gjøre innholdet i «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» mer kjent i organisasjonen. Gjennom opp-følging av særforbundene, både i enkeltmøter, ved å svare på henvendelser og gjennom post 3-runden, har NIF utfordret særforbundene til å få fattet vedtak om implementering av «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett», samt få på plass et sanksjonsreglement i egen idrett. 26 forbund fikk det-te på plass i 2018, 25 er på god vei, og 3 har ikke startet / ikke relevant. Dette er en betydelig forbedring siden 2017.

I 2017 laget NIF fem korte filmer for å illustrere «Idrettens barnerettigheter», «Bestemmelser om barne-idrett» og noen vanlige myter om barneidrett på en enkelt og grei måte. Disse filmene brukes i foredrag, ved klubbesøk, på foreldremøter og i trenerfora og er tilgjengelig for alle på NIFs nettsider.

8.1.3 Økonomi som barriere for idrettsdeltakelseArbeidet med å motvirke at økonomiske barrierer blir til hinder for idrettsdeltakelse, er fortsatt en av NIFs viktigste prioriteringer. I 2018 ble det gjennomført enkeltmøter med alle særforbund, det ble skrevet nyhetsartikler og kronikker, og tematikken ble tatt opp på styrenivå, i komiteer og utvalg, i administrasjonen og på leder- og trenersamlinger. ALLEMED-stafetten ble satt i gang under ledermøtet i mai 2018, og nye kriterier for tildeling av post 3-midler til særforbund ble operasjonalisert for 2018.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (26)

26 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

I forkant av ledermøtet i mai ble det sendt ut en spørre- undersøkelse til særforbundene, der de ble bedt om å vurdere sitt eget arbeid med å motvirke at økono-mien blir en barriere. Funnene fra 42 særforbund ble presentert under ledermøtet. Hvis man sammenligner antall aktive barn og særforbundene som har svart at kostnader i noen eller i stor grad er en barriere, viser funnene at hele 78prosent av aktive barn og unge er tilknyttet et særforbund hvor økonomien er en barriere for idrettsdeltakelse. Utstyr, treningsavgift, reiseutgifter og deltakelse på konkurranser antas å være de stør-ste kostnadsdriverne. Styrer, komiteer og utvalg og ad-ministrasjonen i mange av særforbundene har diskutert tematikken, men det er mer usikkert om særkretser og regioner har tatt opp temaet. Femti prosent av særfor-bundene hadde brukt ALLEMED-verktøyet før ledermøtet.

Idrettsstyret lanserte ALLEMED-stafetten under ledermøtet i 2018 for å få idrettens organisasjonsledd til å benytte verktøyet. NIF utarbeidet verktøyet sammen med flere andre frivillige organisasjoner i 2016. ALLE-MED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva frivillige orga-nisasjoner kan gjøre for å få alle med. Per 31.desember 2018 hadde rundt 200 nye organisasjonsledd i norsk idrett meldt seg på etter stafettstart i mai.

I 2018 ble særforbundene for første gang vurdert og tildelt midler over post3 ut fra arbeidet de legger ned for å avverge at familienes privatøkonomi hindrer barn og unge fra å delta i deres idrett/grener. Særforbundene blir i post3-møtene vurdert på en skala fra 0 til 2, der 0poeng gir 0kroner, 1poeng gir 30000 kroner, og 2poeng gir 60000 kroner. Ti særforbund fikk full score med 2poeng, 38 særforbund fikk 1poeng, mens 6 sær- forbund fikk 0poeng.

NIF møter med to representanter i samarbeidsgruppen for Fritidserklæringen. Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet er sekretær for samarbeidsgruppen, som skal koordinere arbeidet med å følge opp Fritidserklæ-ringen (signert 7.juni 2016). NIF er også med i styrings-gruppen til Nasjonal dugnad mot barnefattigdom og utenforskap (NDFU). NDFU er et samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner og jobber i hovedsak med å videreutvikle og gjøre verktøyet ALLEMED kjent. I 2018 ble verktøyet ALLEMED for kommuner lansert og rullet ut. Det skal hjelpe kommunene med å arbeide med tematikken og særlig bidra til samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner lokalt. Begge verktøyene er viktige for å sikre at barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter i lokalmiljøet sitt.

8.1.4 Allidrett for barnIdrettsskoler eller allidrett for barn er et variert og allsidig aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter og aktiviteter i ulike miljøer. Høsten 2018 endret NIF navnet fra idrettsskoler til allidrett for barn. Det har også blitt laget en film som promoterer allidrett i sosiale medier. I 2018 delte NIF ut 545 500 kroner i oppstarts- eller utviklingsstøtte til 53 allidretter.

8.1.5 AktivitetslederkursFor å øke kompetansen hos dem som leder aktivite-tene i idrettsskolene, tilbyr NIF aktivitetslederkurs i barneidrett gjennom idrettskretsene. I 2018 ble det gjennomført 66aktivitetslederkurs for barn med 899 deltakere. I tillegg ble det gjennomført 65enkeltmoduler om barneidrett med 1250 deltakere.

8.2 Ungdomsidrett8.2.1 UtviklingTotalt 302732 unge mellom 13 og 19år er aktive med-lemmer i norsk idrett (2017-tall). Andelen aktive med-lemmer økte med 4000 i seksårsperioden fra 2011–2017. Blant jentene økte andelen medlemskap i denne seks-årsperioden med nesten 7000, mens det er 2500 færre blant guttene. Ser man utelukkende på økningen siste år (2016-2017) økte ungdomsgruppen med over 9000 aktive medlemmer. Antall aktive ungdommer økte sis-te år med 1,4prosent, mens det var en svak nedgang i befolkningsveksten i denne aldersgruppen. Jenteandelen økte til 44,3prosent. Dette betyr at idretten har styrket sin posisjon blant begge de viktigste målgruppene, barn og ungdom.

Utviklingen i ungdomsidretten bekreftes gjennom Ungdata-rapportene for både 2017 og 2018, der funnene viser at idretten er den fritidsaktiviteten som orga-niserer klart flest. Andelen som deltar i organiserte fritidsaktiviteter blant ungdom, har derimot vært nokså stabil de siste årene.

8.2.2 UngdomsløftetUngdomsløftet er navnet på idrettsorganisasjonens 10-årige strategi for å utvikle ungdomsidretten. Strate- gien består av tre hovedkategorier: Morgendagens utøvere, Ungt lederskap og Idrett for alle.

Morgendagens utøvere ivaretas av særforbundene i samarbeid med Olympiatoppen og deres regionale sentre og ulike kraftsentre. NIF tilbyr unge ressursper-soner ulike kompetansetiltak, blant annet Lederkurs for ungdom og Olympisk akademi, som i 2018 var både populære og etterspurte. I tillegg samarbeider NIF med

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (27)

27NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

særforbundene for å sikre at ungdom får et variert og allsidig aktivitetstilbud, også unge som ikke ønsker å konkurrere.

8.2.3 UNG-Frivillig FondNIF fikk 11 millioner av overskuddet etter ungdoms-OL av Kulturdepartementet til å starte et fond, UNG-Frivillig Fond (UFF). Målet med fondet er å bruke store idrettsarrangementer av nasjonal eller internasjonal karakter til å rekruttere flere unge frivillige til fortsatt engasjement i idretten. De unge frivillige skal rekrutte-res fra idrettsorganisasjonen, primært eget idrettslag. I 2018 fikk to prosjekter midler fra fondet, Norges Ori-enteringsforbund til prosjekt Ung Frivillig VM 2019 og Rogaland idrettskrets til Unge frivillige NM-veka 2018.

8.2.4 FoU-arbeidI 2018 avslu*ttet NIF en stor trenerundersøkelse, «Profiling the Coaches of Norway» (ProCoN), som ble utført i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

NIF har siden 2016 støttet en doktorgradsstipendiat på Norges idrettshøgskole (NIH) som deltar i et større forskningsprosjekt i samarbeid med NOVA. Stipendiaten ser på problemstillingen «Organisert idrett i ungdoms-tida: Mot en mer inkluderende eller ekskluderende ungdomsidrett?».

NIF og Norges idrettshøgskole hadde to møter i 2018 for å oppdatere hverandre om arbeidet og forsk-ningen rundt den organiserte ungdomsidretten.

NIF støttet også Senter for idrettsskadeforskning med midler til arbeidet med nettsiden og appen «Skade-fri», som viser forskningsbaserte øvelser som forebygger og rehabiliterer idrettsskader.

NIF var også i 2018 representert i referansegruppen til Senter for idrettsskadeforskning og Senter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole.

NIF abonnerer på IPSOS, som er en bred undersøkelse om blant annet fysisk aktivitet og idrett i den voksne befolkningen. NIF har bidratt med flere spørsmål til undersøkelsen og arrangerte i 2018 et seminar der disse ble presentert. Forbund som ønsker spesifikke tall, kan ta kontakt med IPSOS og få utarbeidet egne rapporter.

8.3 VoksenidrettTotalt 610751 voksne over 20 år er aktive medlemmer i norsk idrett (2017-tall). I perioden 2011–2017 økte de aktive voksne medlemmene med 50000, og nesten halvparten av disse kom til i 2017. I motsetning til de andre aldersgruppene var det andelen voksne menn som økte mest totalt sett i 2017. Veksten var totalt på

9,0 prosent, som er marginalt bedre enn befolknings-veksten. Kvinneandelen gikk ned med 0,1prosentpoeng.

133897 aktive medlemmer er unge voksne mellom 20 og 25 år. I perioden 2011–2017 økte antall aktive i denne gruppen med 5000. Veksten var på 3,9prosent, som er noe lavere enn befolkningsveksten, som var på 5,0prosent. Som for ungdomsgruppen økte kvinnean-delen, mens det var en mindre nedgang blant menn. Veksten blant kvinner var høyere enn befolkningsveksten. Kvinneandelen kom opp i hele 39,4prosent blant unge voksne.

Ifølge Norsk Monitor / IPSOS (2017) er det bare 8prosent av den voksne befolkningen som aldri driver med fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon. 14prosent trener eller mosjonerer hver fjortende dag eller sjeldnere, 36 prosent én–to ganger i uka, mens 42prosent trener eller mosjonerer tre ganger i uka eller mer. Dette er en oppgang fra 2015-undersøkelsen. På spørsmål om hvor de har drevet med fysisk aktivitet og idrett det siste året, svarer 13prosent at de har drevet med fysisk aktivitet i et idrettslag.

Voksne utgjør størsteparten av NIFs aktive medlemmer, og aktiviteter for voksne står sterkt i organisasjonen. På grunn av nedbemanning og omstrukturering i NIF ble oppfølgingen av voksenidretten kraftig redusert i 2018.

8.4 Toppidrett8.4.1 Olympiatoppens arbeid Olympiatoppen er norsk idretts felles toppidretts-avdeling. Olympiatoppen leverer NIFs bidrag til sær-forbundenes toppidrettsarbeid. Særforbundene har resultatansvaret for sin idrett, mens Olympiatoppens oppdrag er å kvalitetssikre, veilede, utfordre og støtte særforbundenes arbeid. Olympiatoppen har dermed et helhetlig ansvar for resultatutviklingen i norsk topp-idrett. Ansvaret gjelder både funksjonsfriske og paralympiske utøvere. Olympiatoppen forbereder og gjennomfører fellesidrettslige leker sommer og vinter (olympiske leker, paralympiske leker, European Games, ungdoms-OL, European Youth Olympic Festival, European Para Youth Games). Olympiatoppen har formell sam-arbeidsavtale med cirka 30 idretter. Sentralt i dette samarbeidet står utviklingen av toppidrettskulturen.

Særforbundenes samarbeid med og støtte fra Olympi-atoppen er basert på internasjonale resultater, idrette-nes utbredelse og tradisjon i Norge samt forbundenes evne og vilje til å skape gode toppidrettskulturer.

Det ble innvilget 212 utøverstipender og totalt 7 lagstipender i 2018. Denne lenken gir en nøyaktig

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (28)

28 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

oversikt: https://www.olympiatoppen.no/forutovere/for_stipendutøvere/stipendtildelinger/page3458.html

Fortsatt er det slik at idretter som har toppidretts-ambisjoner, men som ikke har samarbeidsavtale med Olympiatoppen (såkalte utviklingsidretter), gjennom-går en åpen, fellesidrettslig utviklingsprosess. Denne bygger på Olympiatoppens utviklingsmodell og er ba-sert på læring på tvers av idretter og kompetanseom-råder. Dette er et initiativ fra Olympiatoppen som skal bidra til at enda flere idretter kan dra nytte av Olympia-toppens kompetanse og ressurser.

8.4.2 Resultatutvikling 2018 Idrettsåret 2018 ble totalt sett et fantastisk år for norsk toppidrett. Å bli beste nasjon i vinter-OL med et historisk antall medaljer er verdt å ta med seg. Det var også en jevn fremgang for paralympiske utøvere, og også i sommeridrettene oppnådde mange utøvere gledelige resultater. Gode resultater gir press på stipendene som Olympiatoppen forvalter.

Særforbundene har et helhetlig ansvar for sin egen toppidrett. Statistikkene over mesterskapsmedaljer og turneringsresultater er en naturlig del av særforbundenes årsrapporter.

8.4.3 Olympiatoppens organisasjons- og utviklingsarbeid Gjennom 2018 la Olympiatoppen vekt på de sentrale strategiske prioriteringene som går ut på å optimalisere samspillet mellom utvalgte særforbunds ressurser og Olympiatoppens ressurser, styrke arbeidet med morgen-dagens utøvere gjennom samarbeid mellom særfor-bundene og Olympiatoppens regionale sentre, styrke den nasjonale møteplassen for toppidrett på Sognsvann og forbedre økonomien til utøvere og forbund i idretter med lite markedsinntekter. Olympiatoppens arbeid skal i all hovedsak være knyttet til følgende oppgaver: Olympiatoppen skal styrke særidrettenes arbeid for å heve den daglige treningskvaliteten, forbedre relasjonene i prestasjonsteamene og øke kvaliteten på konkurranseforberedelser og -gjennomføring.

I 2018 ble det utviklet et kartleggingsverktøy som skulle å styrke kvalitetssikringen av samspillet med de utvalgte idrettene. Dette verktøyet er tatt i bruk i sær-forbund med samarbeidsavtale og har fungert godt.

I 2018 fullførte utviklingsavdelingen arbeidet med å etablere åtte regionale avdelinger. Avdelingens oppdrag er langsiktig og først og fremst rettet mot utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere. Midler fra Spare-bankstiftelsen DNB gjorde det dessuten mulig å styrke

ulike talentprosjekter, og det jobbes nå med definerte prosjekter i elleve idretter (16 grener).

8.4.4 fa*gavdelingene og coachvirksomheten I 2018 la Olympiatoppen til rette for samarbeid mellom fa*gavdelingene og coachene gjennom samlinger for prestasjonsteamene i de ulike idrettene. Prestasjons-teamene består av fa*gavdelingenes eksperter, coac-hen for særidretten og særidrettens landslags-/sports-ansvarlige. Dette arbeidet er komplekst og omfanget av oppfølgingen øker på regionalt nivå. Arbeidet med å lede og koordinere den fa*glige innsatsen i samspillet med særidrettene stadig mer krevende.

fa*gavdelingene balanserte ressursene sine mellom fa*glig utviklingsarbeid og implementering av kunn-skap i treningsgruppene.

8.4.5 Nytt toppidrettssenterArbeidet med å styrke toppidrettens møteplass på Sognsvann er fortsatt avgjørende for at Norge skal kunne opprettholde sin posisjon som toppidrettsnasjon. I 2017 fikk vi realisert en ny, midlertidig hall som legger bedre til rette for teknisk/motorisk trening og kraft- og styrketrening. Arbeidet med å forbedre treningsfasilitetene for utholdenhetstrening i underetasjen i det eksiste-rende anlegget ble nesten fullført i 2018. Disse fasili-tetene omfatter også et klimarom hvor det er mulig å justere temperatur og f*cktighet slik at utøvere og ledere kan akklimatisere seg til ekstraordinære klima-forhold. Dette er også med på å styrke arbeidet med konkurranseforberedelser og -gjennomføring. Disse oppgraderingene har gitt den daglige treningskvaliteten et betydelig løft.

Arbeidet med et nytt, nasjonalt toppidrettssenter (tidligere kalt Campus Sognsvann) sto relativt stille i 2018 på grunn av manglende finansiering. Ved utgangen av 2018 ble det funnet finansiering til et forprosjekt som vil bli satt i gang tidlig i 2019.

8.4.6 FoU-arbeid Olympiatoppen legger vekt på å drive toppidrettsrelevant FoU-arbeid i samarbeid med forskningsinstitusjoner og idrettens ypperste utøvermiljøer. Vi prioriterer sam-arbeidet med Senter for toppidrettsforskning ved NTNU og andre forskningsinstitusjoner som har kompetanse og vilje og evne til å prioritere toppidrettsforskning. Prosjektet «Ski 2022» skal sikre at vi er best på kunn-skap om ski/glid til de olympiske og de paralympiske lekene i 2022. Hopp er blitt en del av denne satsingen. I løpet av 2018 etablerte vi også et nytt, fleridrettslig

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (29)

29NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

FoU-prosjekt for å systematisere kunnskapen om aerodynamikk, vi tildelte prosjektstøtte til flere mindre forskningsprosjekter, vi arrangerte en forskningskon-feranse, og vi gjennomførte egne utviklingsprosjekter i tett samspill med Olympiatoppens fa*gavdelinger.

8.4.7 UtøverfinansieringDet er fortsatt slik at den økonomiske situasjonen for utøvere som har gode forutsetninger og ambisjoner om en toppidrettskarriere innenfor idretter som står svakt i sponsormarkedet, er for krevende. Det er tatt initiativ overfor departementet om å styrke støtten til livsopphold for denne gruppen utøvere. Dette anses som nødvendig for å kunne opprettholde mangfoldet av idretter som presterer på internasjonalt toppnivå, spesielt sommeridretter. Stiftelsen VI har bidratt med betydelige midler for å forbedre denne situasjonen for utøvere med paralympiske ambisjoner.

8.5 Paraidrett8.5.1 NIFs rolleNIFs rolle som paraplyorganisasjon og paralympisk komité legger premissene for arbeidet på området paraidrett (idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne). Idrettsstyret anser det som viktig at NIF legger til rette for fellesidrettslige og kompetanserelaterte tiltak som kan heve synliggjøringen, sikre finansieringen og øke kompetansen på området. Det er særforbundene som har ansvar for idrettsaktiviteten. Med paraidrett mener vi arbeidet med de fire målgruppene bevegelseshem-mede, utviklingshemmede, hørselshemmede og syns-hemmede.

I 2018 ble det ikke tildelt øremerkede spillemidler til paraidrett. Over post 1 ble NIF totalt tildelt 125 millioner kroner, og NIF fikk ansvar for å sikre at satsingen på idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse ble ivaretatt innenfor denne rammen. Over post 2 ble det i tilskuddsbrevet forutsatt at satsingen på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne ble videreført på minimum samme nivå som i 2017.

Over post 1 ble 9,5 millioner kroner avsatt til para-idrett, blant annet til styrking av menneskelige ressurser regionalt og til oppfølging av Special Olympics. Totalt ble 21,1millioner kroner fordelt over post 2 til i alt 44 særforbund. Dette er den samme summen som i 2017 ble fordelt til 45 særforbund. Over post 3 ble det til-delt om lag 8,6millioner kroner til paraidrett gjennom særforbundene. Over post 4 ble 10,7millioner kroner fordelt fra Olympiatoppen til særforbundene for å styrke toppidretten blant målgruppen ytterligere.

8.5.2 RekrutteringstiltakRekrutteringen til idrettslagene foregår primært ved at idrettslagenes kompetanse og motivasjon for å legge til rette for paraidrett styrkes. Regionale fa*gkon-sulenter innenfor paraidrett bidrar betydelig i rekrut-teringsarbeidet. Arbeidsgiveransvaret for de regionale fa*gkonsulentene ble i første kvartal 2018 overført til idrettskretsene, mens fa*gansvaret fortsatt ligger hos NIF. Overføringen av arbeidsgiveransvaret har vært positivt for paraidretten regionalt. Ved siden av den generelle aktiviteten i idrettslagene ble det i 2018 gjennomført en del rekrutterings- og synliggjøringstiltak lokalt i tillegg til at det ble gjennomført 35 kurs for trenere, ledere og dommere innenfor paraidretten.

8.5.3 Idrett for mennesker med utviklingshemming og Special OlympicsNIF anslår at mellom 3500 og 4 500 utviklingshemmede deltar i norsk idrett gjennom tilrettelagte aktiviteter, trening, samlinger, konkurranser og turneringer. Det er en felles forståelse innenfor den norske idrettsmodellen at idrettstilbudet til målgruppen først og fremst er breddeidrett, og at aktiviteten skal foregå i idrettslagene.

NIF har siden mars 2015 vært akkreditert som Special Olympics Norge. Special Olympics er en stor inter- nasjonal organisasjon som blant annet har som mål å skape breddeidrettsaktivitet for mennesker med utviklingshemning. Utvalg for mennesker med utviklings- hemning ble oppnevnt av idrettsstyret i januar 2015. Akkrediteringen gir NIF anledning til å delta i de store internasjonale breddeidrettsarrangementene Special Olympics Winter og Summer Games.

Gjennom 2017 og 2018 jobbet NIF tett med flere særforbund om en søknad som gjaldt kvoter, uttak og forberedelser for troppen som skal delta på Special Olympics World Summer Games, som går av stabelen i De forente arabiske emirater 14.–22. mars 2019. Norge skal delta i sju idretter (friidrett, golf, håndball, ridning, rytmisk gymnastikk, svømming og turn).

Utøvere som holder et høyt prestasjonsnivå innenfor sin særidrett og gjennom dette har potensial for topp- idrett og deltakelse i de paralympiske leker, blir ivaretatt gjennom de respektive særforbundenes toppidrettssatsing og tilbud fra Olympiatoppen. Norge er medlem i The International Federation For Athletes With Intellectual Impairments (INAS) for å ivareta mulighetene utviklingshemmede har for å drive toppidrett.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (30)

30 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

8.5.4 DøveidrettenMålet er at idrettsutøvere med hørselshemning og døve utøvere skal inkluderes i særforbundene. Samtidig er det viktig å ivareta og utvikle døveidrettslagene i Norge.

For å styrke rekrutteringen og bidra til at særfor-bundene har mest mulig kompetanse på dette feltet, har idrettsstyret i NIF opprettet et utvalg som skal se på særskilte utfordringer, være norsk idretts bindeledd mot de internasjonale døveidrettsorganisasjonene samt bidra til at Norge sender kvalitetsmessige gode tropper til Deaflympics annethvert år. NIFs administrasjon har sekretærfunksjon for utvalget.

I løpet av høsten 2018 ble det avgjort at Deaflym-pics 2019 skal arrangeres i Valtellinna og Valchavenna i Italia 12.–21. desember 2019. Kvalifiseringskravene er avklart med de aktuelle særforbundene, og den første kartleggingen av mulige aktuelle utøvere er gjennom-ført.

Klubbutvikling var hovedtema på Døveidrettssemina-ret 2018. Alle klubber hadde sendt inn en SWOT-ana-lyse for klubben.

8.5.5 InkluderingsprisenInkluderingsprisen ble opprettet da Norges Funksjons-hemmedes Idrettsforbund gikk inn i NIF, og resterende egenkapital fra NFI ble brukt til en årlig inkluderingspris. Egenkapitalen fra NFI er nå brukt opp, inkluderings-prisen er derfor avviklet.

I tillegg til inkluderingsprisen, blir representanter som gjør et arbeid for parautøvere nærmest årlig nominert til årets ildsjel som deles ut på Idrettsgallaen. I tillegg er det egne klasser for årets kvinnelige para-utøver og årets mannlige parautøver.

8.6 Inkludering og mangfold8.6.1 MangfoldI 2018 hadde NIF en intensjonsavtale med Inklude-rings- og mangfoldsdirektoratet og Utlendingsdirek-toratet.

I 2018 fikk NIF tildelt 350 000 kroner til informasjons- og veiledningstiltak fra Inkluderings- og mangfolds- direktoratet. Gjennom tiltakene skulle NIF dele erfaringer og styrke idrettens arbeid med å inkludere mennesker med minoritetsbakgrunn. NIF benyttet disse midlene til en utvidet kompetansesamling for idrettsråd og idrettskretser som ved å motarbeide økonomiske og kulturelle barrierer arbeider målrettet med å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn og barn og unge fra familier med lavinntekt i idrettslagene.

8.6.2 Inkludering i idrettslagNIF mottar årlig et eget tilskudd fra Kulturdepartementet til ordningen «Inkludering i idrettslag». Målet med til-skuddsordningen er å inkludere nye grupper i lagenes ordinære aktivitetstilbud ved å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan hindre disse gruppene i å delta i organisert idrettsaktivitet. Målgruppen er barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalings-evne. I 2018 mottok NIF 15,5millioner kroner som ble kanalisert videre til utvalgte idrettsråd og idrettskretser i større byer til fordeling på lokale og regionale tiltak. 395 idrettslag mottok midler til 591 tiltak/idrettstilbud. Midlene har bidratt til å inkludere målgruppene i ordinære idrettstilbud og til å øke deltakelsen deres i åpen hall-tilbud, ferietilbud og idrettsrelaterte kurs.

8.6.3 ExtraStiftelsenNIF er søkerorganisasjon til ExtraStiftelsen, en stiftelse som støtter prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. NIF fikk for 2018 tildelt 8974510 kroner til 34 prosjekter som har som mål å in-kludere utsatte grupper i idrettslag. Prosjektene utføres i regi av ulike organisasjonsledd i idretten. NIF organiserte to tildelings- og oppfølgingsseminarer for prosjekt- lederne. NIFs rolle som søkerorganisasjon er å oppret-te søkere, kvalitetssikre søknader og følge opp prosjek-tene i henhold til krav fra ExtraStiftelsen.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (31)

31NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

9 IDRETTENS FINANSIERING OG RAMMEVILKÅR

9.1 Spillemiddeltildelingen 2018Andelen av overskuddet fra spillemidlene som ble fordelt til idrettsformål for 2018, ble 2 824 758 000 kroner. Av dette mottok NIF 710900000 kroner i ordinære spillemidler.

Den største andelen av spillemidlene ble fordelt til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene, nærmere bestemt 1565684000 kroner.

I tillegg ble ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) videreført, og NIF overførte i 2018 367millioner kroner til idrettslagene etter innstilling fra idrettsrådene.

9.2 Store støtteordninger9.2.1 Grasrotandelen fra Norsk TippingAlle som spiller hos Norsk Tipping, kan velge å gi en andel av innsatsen til et idrettslag eller en annen godkjent organisasjon. Andelen som gikk til utvalgte lag, økte fra 5 til 7prosent for de fleste spill fra årsskiftet 2017/18. Endringen bidro til at ordningen genererte 649millioner kroner i 2018, en økning på 194millioner kroner fra året før.

Idrettslagenes andel økte med 94millioner kroner til 360 millioner kroner. Idrettens andel ble redusert med 3prosentpoeng til 55,5prosent.

Grasrotandelen er en enkel og god ordning som siden 2009 har generert store beløp til idrettslagene. Idretts-styret ser positivt på ordningen, som sikrer at en andel av spillemidlene overføres direkte til idrettslagene.

9.2.2 Kompensasjon for vare- og tjenestemomsKompensasjonsordningen for merverdiavgift på varer og tjenester har etablert seg som en svært enkel, effektiv og god løsning for idrettslagene ved at lokale ledd bare rapporterer totale driftskostnader som ett samlet tall. Idretten har gjennom høy fa*glig kompetanse, effektivt arbeid og felles datasystemer klart å rapportere meget godt helt siden oppstarten. Den enkle rappor-teringsordningen gjør at kompensasjonsordningen er blitt tilgjengelig for den store bredden av idrettslag, både store og små.

Den samlede tildelingen til frivillige lag og organisa-sjoner var i 2018 på totalt 1,42milliarder kroner. I 2017 var den samlede tildelingen på totalt 1,3milliarder kroner.

Antall søkere fra idretten har de siste årene ligget på rundt 6150 søkere. Det er fortsatt mange idrettslag som ikke søker. Idrettens andel av midlene utgjorde 36,5prosent av den samlende rammen. Den samlede utbetalingen til idretten ble i 2018 518,6millioner kroner,

det vil si en økning på 6,4prosent fra 487,4millioner kroner i 2017.

9.2.3 Målet er fortsatt full kompensasjonRegjeringen la 7. desember 2018 frem Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mang-faldig – den statlege frivilligheitspolitikken. En samlet frivillighet hadde meldt inn full momskompensasjon som et av de viktigste kravene til denne meldingen. Til idrettsstyrets store skuffelse innfridde ikke regjeringen dette ønsket. Opptrappingsplanen som regjeringen presenterte i meldingen, vil stabilisere avkortingen på om lag 20prosent forutsatt at søknadsbeløpet fortsetter å øke i samme takt som i dag.

Idrettsstyret er derfor tydelige på at rammen nå må justeres i tråd med det reelle behovet.

9.2.4 Kompensasjon for betalt merverdiavgift ved bygging av idrettsanleggOrdningen ble etablert i 2010 og gir idrettslag som bygger idretts- eller nærmiljøanlegg, mulighet til å søke om å få tilbakebetalt merverdiavgiften.

Godkjent søknadsbeløp var 304millioner kroner i 2018. Dette var en økning på 135millioner kroner fra året før.

Ved behandlingen av statsbudsjettet ble det ikke gitt en stor nok bevilging til at søknadene kunne innvilges fullt ut, noe som førte til at idrettslagene kun fikk inn-vilget deler av søknadssummene. Ved salderingen av statsbudsjettet i desember ble det gitt en tilleggs- bevilgning slik at søkerne fikk kompensert merverdi-avgiften fullt ut.

Den opprinnelige bevilgningen til formålet har vært mindre enn søknadssummen i flere år, men med unn-tak av i 2012 har det vært gitt tilleggsbevilgninger slik at søkerne har fått full kompensasjon.

9.3 Idrettsanlegg og utstyrsmidler9.3.1 Rammebetingelser og kunnskapNIFs arbeid på anleggsfeltet har i hovedsak vært rettet mot å bedre rammebetingelsene for anleggsbyggere og å utforme en ny anleggspolitikk som skal vedtas i 2019.

Sammen med Kulturdepartementet og Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU har NIF bidratt til fi-nansieringen av internettportalen godeidrettsanlegg.no. Godeidrettsanlegg.no har som mål å heve kompetansen rundt planlegging, bygging og drift av idretts- og nærmiljøanlegg og å være en arena for informasjons- utveksling om anlegg og erfaringer fra planlegging, bygging og drift av anlegg.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (32)

32 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

9.3.2 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanleggI 2018 ble det godkjent 3 404 spillemiddelsøknader med en antatt kostnad på over 23 milliarder kroner. Idrettsstyret ser svært positivt på den store investe-ringsviljen.

Det ble søkt om 4,9milliarder kroner i tilskudd fra spillemidlene, mens 1,4milliarder kroner av overskuddet til Norsk Tipping ble fordelt til dette formålet, noe som betyr at etterslepet økte til 3,5milliarder kroner. Ver-ken søknadsbeløp, tildeling eller etterslep har noen gang vært høyere.

Ventetiden på utbetaling av spillemidler er uforandret fra 2017 og er nå 2,54år.

NIF har på bakgrunn av vedtak på Idrettstinget arbeidet for at staten skal øke sitt bidrag til bygging av idrettsanlegg. Målet er at spillemiddeltilskuddet skal utgjøre 30prosent av anleggskostnaden. Spille-middeltilskuddet dekket i gjennomsnitt 22,8 prosent av anleggskostnadene for årets søknader om støtte til idrettsanlegg. Dette er en liten økning fra 2017.

9.3.3 UtstyrsordningenOrdningen med spillemidler til utstyr ble innført i 2003. Ordningen er et spleiselag mellom NIF og Kulturdepar-tementet, der partene i 2018 bidro med henholdsvis 12 og 27millioner kroner.

Fem millioner kroner fra Kulturdepartementet er øremerket utstyr til personer med nedsatt funksjons-evne og fordeles blant særforbundene. Øvrig midler fordeles i hovedsak til idrettslagene, men særforbun-dene kan få tildelt inntil 5prosent av tilgjengelige mid-ler.

Ordningen ble endret i 2018 slik at idrettslag og særforbund nå søker om tilskudd etter at utstyret er kjøpt og betalt.

10 REGNSKAP

10.1 Regnskap for 2018Etter disponering av selvpålagte restriksjoner er den frie egenkapitalen økt med 0,9millioner kroner. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra 28,5 millioner kroner (per 31. desember 2017) til 29,4 millioner kroner (per 31. desember 2018).

Idrettsstyret gjør følgende disponeringer av det regnskapsmessige overskuddet i 2018 på 16millioner kroner:

• 0,9 millioner kroner disponeres av avsetningen til vedlikehold av Idrettens hus.

• 7,5 millioner kroner avsettes til digitalisering.

• 3,0 millioner kroner avsettes til modernisering.

• 2,5 millioner kroner avsettes til rettslige prosesser.

• 3,0 millioner kroner avsettes til forprosjektet til nytt nasjonalt toppidrettssenter.

• 0,9 millioner kroner tilføres den frie egenkapitalen.

Sum egenkapital i NIF per 31. desember 2018, inkludert egenkapital med selvpålagte restriksjoner (19,2 millioner kroner), er totalt 48,6millioner kroner.

10.2 Eierskap i selskaperNIF eier mer enn 50 prosent av de to selskapene BardufosstunAS og Senter for Prestasjonsutvikling AS (SPU). På grunn av størrelsen på datterselskapene er det ikke funnet nødvendig å utarbeide konsernregn-skap for 2018. Bardufosstun Driftsselskap AS leverte i 2018 et underskudd på 78083 kroner.

Lokalt og regionalt har man ønsket en mer ambisiøs utvikling av Bardufosstun som et idrettslig aktivitets-senter i Nord-Norge. I 2018 er tomt, bygningsmasse og tilhørende eiendeler overført fra NIF til Bardufosstun AS. Derved vil selskapet (Bardufosstun AS) få nødvendig sikkerhet for lån og mulighet til å ekspandere. Troms idrettskrets hadde økonomiske rettigheter knyttet til bygningsmassen, som er løst ved tildeling av aksjer i Bardufosstun AS. NIF eier 86 prosent av aksjene i Bardufosstun AS, mens Troms Idrettskrets eier de resterende 14prosentene.

10.3 Økonomisk situasjonI 2018 fikk NIF tildelt totalt 710,9 millioner kroner i spillemidler fra Kulturdepartementet. Samlet tildeling over de fire tilskuddspostene var da 26,9millioner kroner høyere enn tildelingen for 2017. Post 1 Grunnstøtte NIF

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (33)

33NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

sentralt og regionalt ble redusert med 5millioner kroner fra 2017 (130 millioner kroner) til 2018 (125 millioner kroner).

2017 var et krevende år både når det gjaldt den øko-nomiske situasjonen og ressurssituasjonen. I løpet av 2017 ble det gjort nedbemanninger på til sammen 22 årsverk i NIF.

Med bakgrunn i den begrensede ressurssituasjonen i NIF la man i 2018 vekt på å løse kjerneoppgavene. I til-legg til kjerneoppgavene var oppmerksomheten rettet mot digitaliseringen og moderniseringen av hele orga-nisasjonen. Digitalisering og modernisering av Norges største organisasjon er krevende både når det gjelder ressurser og økonomi. Dette arbeidet startet opp i 2017 og ble fulgt opp i 2018. I 2018 beslu*ttet idrettsstyret at det skal gjennomføres et digitaliseringsløft på totalt 25 millioner kroner i årene 2018/2019.

Med bakgrunn i de senere års investeringer på IT-området var det i 2018 behov for opptak av kasse-kreditt. Det ser ut til at det også i 2019 vil være behov for opptak av kassekreditt.

Kontantstrømoppstillingen viser en økning i behold-ningen av bankinnskudd og kontanter på 69,4millioner kroner fra 2017 til 2018. Idrettens konsernkontosystem er innarbeidet i balansen til NIF. Deltakernes bankinn-skudd (alle deltakere unntatt NIF) er på 392,3millioner kroner per 31. desember 2018. Dette er 36,3millioner kroner høyere enn per 31. desember 2017. NIFs bank-innskudd per 31. desember 2018 er 27,2 millioner kroner. Dette er 33,1millioner kroner høyere enn per 31. desember 2017.

10.4 KredittrisikoKredittrisikoen vurderes som liten, da kundeporteføl-jen til NIF i all hovedsak er egne organisasjonsledd, der NIF eventuelt kan gjøre gjeldende motregningsrett i overføringene til disse organisasjonsleddene. Pantelå-net som står oppført i balansen, har en flytende rente. Det er en renterisiko knyttet til pantelånet ved rente-endringer.

10.5 Plassering av overskuddslikviditetI løpet av 2018 var deler av overskuddslikviditeten i konsernkontosystemet plassert i pengemarkedsfond. Plasseringer av denne typen vil alltid innebære en viss risiko. Pengemarkedsfond er vurdert som lavrisikoplas-sering. Per 31. desember 2018 var totalt 200millioner kroner plassert i pengemarkedsfond. Det foreligger en viss finansiell risiko knyttet til disse plasseringene ved avleggelse av årsregnskapet for 2018.

10.6 Statlig og fylkeskommunal støtteNIF mottar også statlig og fylkeskommunal støtte fra andre departementer og enkelte fylker for utvikling av idretten regionalt. Midler til tiltak innenfor regionale kompetansesentre har bidratt til å utløse mer penger kommunalt og fylkeskommunalt.

10.7 FremtidsutsikterNIF fikk tildelt 716 millioner kroner i spillemidler for 2019. Dette er 5,1millioner kroner mer enn tildelingen i 2018, men 37millioner kroner lavere enn det omsøkte beløpet.

Den største utfordringen ved tildelingen for 2019 er at det ikke ble tildelt spesifikke midler til det planlagte digitaliseringsløftet på 15millioner kroner. I tildelingen for 2019 åpnet Kulturdepartementet for at det planlagte digitaliseringsløftet kan finansieres innenfor post1 og post2.

Idrettsstyret vedtok et digitaliseringsløft i 2018/2019 på til sammen 25millioner kroner. I 2018 er 10millioner kroner innarbeidet i NIFs prognoser. Det resterende finansieringsbehovet på 15millioner kroner ble det søkt om i spillemiddelsøknaden for 2019. Ved tildeling av spillemidler for 2019 ble det ikke tildelt spesifikke midler til dette formålet, men det ble åpnet for at digitali-seringen kunne finansieres innenfor post1 og post2. Digitaliseringsløftet i 2019 (15millioner kroner) vil bli finansiert med 4,6millioner kroner fra idrettskretsene over årene 2019/2020, 9,1millioner kroner fra særfor-bundene over årene 2019/2020 og 1,3 millioner kro-ner fra øremerket egenkapital i NIF som blir avsatt ved årsavslu*tning 2018.

De fleste ansatte i NIF har pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK). Statens pensjonskasse har varslet endringer i ordningen som vil medføre at arbeidsgiver vil få en betydelig økning i pensjonskostnadene fra og med 2021. Med bakgrunn i dette vil NIF i løpet av 2019 gjøre en totalvurdering av pensjonsordningene.

10.8 Styrets vurderingStyret er av den oppfatning at det er grunnlag for

fortsatt drift, og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Etter styrets oppfatning gir årsberet-ningen og årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (34)

34 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

11 SENTRALADMINISTRASJONEN

11.1 Grunnfinansiering av felles IT-løsningerPrinsippet om å grunnfinansiere viktige fellestjenester ble videreført i 2018 etter samme prinsipp som i 2017. På IT-området ble det nasjonale nettverket rundt idrettens nasjonale databaser prioritert sammen med idrettslagenes felles behov for medlemsadministrasjon og elektroniske betalingstjenester. Til dette hører også tilgjengelig brukerstøtte for idrettens mange lokale og sentrale brukere.

En revidert IKT-strategi ble lagt frem for idrettsstyret og vedtatt i april 2015. Etter en lengre prosess med bred brukerinvolvering er det definert en felles plattform innenfor kontorstøtte-systemer. Selve fellesplattformen finansieres over spillemidlene etter en fastsatt modell.

IKT-utvalget leverte sin rapport i november 2017. Rapporten følges opp av idrettsstyret.

11.2 Ullevaal stadion som administrasjonssentrumNIFs administrasjon er lokalisert på Ullevaal stadion sammen med 43 av særforbundene. Samlet sett dis-ponerer Idrettens Hus cirka 2 900 kvm selveide og 8700 kvm leide lokaler på Ullevaal stadion, det vil si cirka 11600 kvm totalt. Alle arealer er i aktiv bruk.

Alle leieavtaler utløper ved utgangen av 2023, og administrasjonen har derfor satt i gang et arbeid for å kartlegge hvilke muligheter man har når det gjelder den fremtidige lokaliseringen av Idrettens Hus.

11.3 ServicetjenesterServicetorget ved Idrettens Hus er i dag en velfungerende førstelinje for dem som henvender seg til idretten. Tjenestene som tilbys, endres i tråd med endringene i bruken av tjenestene. I løpet av 2018 flyttet vi blant annet inn- og utlevering av PC-er til servicetorget for på den måten å gi et bedre tilbud til alle brukerne. Kantine-driften fungerer veldig godt, og kantinen er et viktig møtested på tvers av fa*g og organisasjonstilhørighet. Møteromskapasiteten er tilstrekkelig, men vi mangler et møterom for de største arrangementene. Dette har vi forsøkt å løse gjennom en avtale med Meet Ullevaal.

Ved årsavslu*tning 2018 ble de bokførte verdiene på IT-systemene vurdert, blant annet fordi organisasjonen er i ferd med å ta i bruk skybaserte tjenester. Ved års-avslu*tningen var flere IT-elementer nedskrevet i tillegg til at den antatte levetiden på modulen anleggsregis-ter i TurneringsAdminvar endret fra 10 år til 5 år (jf. note 6 til årsregnskapet).

11.4 MiljøIdrettens hus på Ullevaal stadion er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det fysiske arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. NIF forurenser ikke det ytre miljø-et i vesentlig grad gjennom den daglige virksomheten ved Ullevaal stadion, Sognsvann, Marienlyst i Drammen, Bardufosstun eller ved idrettskretsenes kontorer.

12 PERSONAL

12.1 Utviklingen i antall ansatteNIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idretts-kretsenes ansatte. Idrettsstyrets årsberetning omfatter alle disse. I årsregnskapet vil imidlertid bare de sentralt ansatte fremgå. Dette er fordi de idrettskretsansatte tas med i sine respektive kretsers regnskap.

Per 31. desember 2018 hadde NIF, inklusive idretts-kretsene, 367 ansatte (368 i 2017) med til sammen 318 årsverk (312 i 2017). Dette inkluderer både faste og midlertidig ansatte som har sitt arbeidssted i NIF.

Idrettskretsene hadde 131 ansatte (123 i 2017). Olympia- toppens kompetansesentre regionalt hadde 53 ansatte (51 i 2017), mens Olympiatoppen hadde 81 ansatte (75 i 2017). NIF sentralt hadde 48 ansatte (63 i 2017). De administrative fellestjenestene, herunder Idrettens Hus på Ullevål stadion, Idrettens Regnskapskontor og IT, hadde til sammen 54 ansatte (56 i 2017). Per 31. desember 2018 var antall ansatte i NIF sentralt, inkludert selvfinansi-erende fellestjenester og Olympiatoppen, da 183 ansatte (194 i 2017). NIF er godkjent lærebedrift og hadde i 2018 seks lærlinger i IT Drift (det samme som i 2017). I løpet av 2018 hadde NIF også 24 studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner i praksis (27 i 2017).

En stor del av arbeidsplassene, spesielt i idrettskretsene, er finansiert fra andre kilder enn spillemidlene, blant annet fylkestilskudd, prosjektmidler og markedsmidler.

12.2 Idrettsstyrets godtgjørelse og generalsekretærens lønnGodtgjørelse til idrettsstyret og lønn til generalsekre-tæren fremgår av note4 i regnskapet. I samme note fremgår også de samlede lønnsutbetalingene i NIF sentralt. Tallene i note 4 i regnskapet skal reflektere den samlede arbeidsinnsatsen gjennom året og kan ikke sammenlignes direkte med tallene i ovenstående avsnitt.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (35)

35NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

12.3 Sykefravær og arbeidsmiljøSykefraværet i NIF (inkludert idrettskretsene) var i 2018 på 3,0prosent (2,5prosent i 2017). Alt sykefravær i 2018 er rapportert elektronisk i vårt personaloppføl-gingssystem. Sykefraværet er en viktig indikator på arbeidsmiljøet på en arbeidsplass, og NIF er fornøyd med det lave fraværet selv om det er noe høyere enn i 2017. Turnover i NIF i 2018 var 5,45prosent (5,98prosent i 2017).

NIF har avtale om inkluderende arbeidsliv for perioden 2014–2018. Det er utarbeidet mål- og aktivitetsplan for arbeidet for å oppfylle kravene i avtalen, blant annet gjennom rekruttering av nye ansatte og oppfølging av sykmeldte. NIF bruker et elektronisk personaloppføl-gingssystem som sikrer at lederne kan møte kravene om sykefraværsoppfølging på en god måte.

NIF er opptatt av arbeidsmiljøet og ønsker å være en trygg arbeidsplass for sine ansatte. HMS-arbeidet er systematisk, med konkrete mål og handlingsplaner og en årlig HMS-revisjon. En elektronisk HMS-håndbok er tilgjengelig for alle ansatte. Av helsefremmende tiltak tilbys NIFs ansatte en rekke lokale aktivitetstilbud i tillegg til at de har anledning til å trene to timer i arbeidstiden per uke. I 2018 ble det registrert én lettere personskade (ingen personskader ble registrert i 2017).

12.4 Likestilling og arbeid mot diskrimineringI arbeidet med å fremme likestilling og motvirke diskriminering la NIF også i 2018 vekt på å rekruttere arbeidstakere fra alle grupper i samfunnet. Dette inne-bærer at søkere som for eksempel har en annen etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser, og som er kvalifisert for stillingen som lyses ut, skal innkalles til intervju. I 2018 hadde NIF, inkludert idrettskretsene, seks personer på praksisplass i samarbeid med NAV (fem i 2017). Ved utgangen av 2018 hadde NIF 204 mannlige ansatte (56prosent) og 163 kvinnelige ansatte (44prosent). I 2018 var kjønnsfordelingen blant ledere med personal-ansvar 56prosent menn og 44prosent kvinner.

12.5 Forholdet til organisasjonene i arbeidslivetNIF er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen NHO

Idrett (egen bransje i Abelia) og er representert i NHO Idretts styre. Samarbeidsutvalget mellom NIF og Handel og Kontor avd. NIF møtes jevnlig for å utveksle infor-masjon mellom arbeidsgiveren og arbeidstakerne i NIF. Møtene er med på å ivareta et godt samarbeidsklima. I løpet av 2018 ble det gjennomført fire møter i utvalget.

Oslo, 11. mars 2019

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (36)

36 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

Foto: Linda Jacobsen, NIF

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (37)

37NIF – ÅRSRAPPORT 2018

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP (1 000 kr)

NOTE 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2 Tilskudd fra det offentlig og andre instanser 1 682 246 1 581 179

Sponsorinntekter 59 430 49 278

1 Annen driftsinntekt 99 876 92 032

Sum driftsinntekter 1 841 553 1 722 488

3 Tilskudd 1 476 093 1 398 908

Varekostnad 807 1 527

4 Lønnskostnad 149 755 159 717

6, 7 Avskrivnings- og nedskrivningskostnad 28 079 20 415

5 Annen driftskostnad 173 532 142 620

Sum driftskostnader 1 828 266 1 723 186

Driftsresultat 13 287 −698

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt 3 043 2 071

Annen finansinntekt 20 0

Annen rentekostnad -327 −362

Annen finanskostnad -30 −361

Netto finansresultat 2 706 1 348

Ordinært resultat 15 993 651

ÅRSRESULTAT 15 993 651

OVERFØRINGER

9 Overført til annen egenkapital 940 6 459

9 Overført til/fra egenkapital til vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål -928 62

9 Overført fra IT-utvikling 0 −5 870

9 Overført til digitalisering 7 481 0

9 Overført til rettslige prosesser 2 500 0

9 Overført til modernisering 3 000 0

9 Overført til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter 3 000 0

Sum overføringer 15 993 651

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (38)

38 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

BALANSE

BALANSE (1 000 kr)

NOTE EIENDELER 2018 2017

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

6 Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler 436 3 476

6 Andre immaterielle eiendeler 56 107 63 791

Sum immaterielle eiendeler 56 543 67 267

Varige driftsmidler

7 Toppidrettsenteret 20 112 25 828

7 Bardufosstun 0 100

7 Kontorseksjon Ullevål stadion 26 636 28 315

7 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 21 997 17 299

Sum varige driftsmidler 68 744 71 542

Finansielle anleggsmidler

8, 12 Investering i datterselskap 216 216

8 Investering i aksjer og andeler 385 385

10 Pensjonsmidler IK 4 643 3 006

12 Lån datterselskap 2 386 2 386

Sum finansielle anleggsmidler 7 631 5 993

Sum anleggsmidler 132 917 144 802

Omløpsmidler

Fordringer

15 Kundefordringer 19 763 22 052

16 Andre fordringer 36 821 33 147

Sum fordringer 56 584 55 199

11 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Innskudd konsernkonto SF/IK 392 286 356 001

Innskudd konsernkonto NIF 15 935 -16 054

Andre bankinnskudd 11 230 10 094

Bankinnskudd, kontanter og lignende 419 450 350 041

Sum omløpsmidler 476 035 405 240

SUM EIENDELER 608 952 550 042

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (39)

39NIF – ÅRSRAPPORT 2018

BALANSE

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2018 2017

Egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

9 Vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål 3 196 4 124

9 Digitalisering 7 481 0

9 Modernisering 3 000 0

9 Rettslige prosesser 2 500 0

9 Forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter 3 000 0

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 19 177 4 124

Opptjent egenkapital

9 Annen egenkapital 28 511 22 052

9 Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 940 6 459

Sum opptjent egenkapital 29 451 28 511

Sum egenkapital 48 628 32 635

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

10 Pensjonsforpliktelser Idrettskretser 4 643 3 006

Sum avsetninger for forpliktelser 4 643 3 006

Annen langsiktig gjeld

14 Pantelån 6 985 9 314

Båndlagte midler (fond) 824 942

Sum annen langsiktig gjeld 7 809 10 256

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 16 345 26 468

13 Andre avsetninger 17 133 18 225

Skyldige offentlige avgifter 20 721 18 664

11 Gjeld SF/IK innskudd konsernkonto 392 286 356 001

17 Annen kortsiktig gjeld 101 386 84 788

Sum kortsiktig gjeld 547 871 504 145

Sum gjeld 560 324 517 406

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 608 952 550 042

Oslo, 11. mars 2019

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (40)

40 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTERNOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Konsolideringsprinsippper Pga størrelsen på datterselskapene er det ikke utarbeidet konsernregnskap, se note 12.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeldEiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggs-midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valutaPengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Immaterielle eiendelerUtgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte forbundet og anskaffelseskost kan måles pålitelig.

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

Varige driftsmidlerVarige driftsmidler aktiveres for anskaffelser hvor kostpris er over kr 100.000, eller delanskaffelser som sees samlet og som overstiger dette beløpet. Øvrige anskaffelser kostnadsføres direkte.

Aksjer i datterselskapInvesteringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datterselskapene inntekts-føres som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.

Andre aksjer klassifisert som anleggsmidlerAksjer hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Andre fordringer klassifisert som anleggsmidlerAndre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

FordringerKundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

PensjonerVed regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet slu*ttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjons-midlene vurderes til virkelig verdi.

InntektsføringsprinsipperNorges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har hovedsaklig tre inntektstyper:- offentlige tilskudd- sponsorinntekter - andre driftsinntekter (herunder inntekter fra fellestjenester utført for særforbund og idrettskretser)

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Tilskudd som er ment å finansiere OL-kostnader anses opptjent når aktivitetene gjennomføres og kostnadene påløper. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

PeriodiseringsprinsipperUtgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger, se note 13.

SkatterNorges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Rehabilitering Toppidrettsenteret / bygging OlympiahallenI perioden 2006 til 2018 er det foretatt rehabilitering av Toppidrett-senteret. Rehabiliteringen er bokført etter nettometoden, dvs at bruttokostnaden minus rehabiliteringstilskudd fra Kulturdepartementet (KUD) er aktivert og avskrives etter ordinær avskrivningsmetode.I perioden 2016 til 2018 ble Olympiahallen bygd, og tilskudd fra KUD til dette ble behandlet tilsvarende. Se note 7.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (41)

41NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 2 Tilskudd fra det offentlig og andre instanser (1 000 kr)

2018 2017

Rammetilskudd fra Kulturdepartementet 710 900 684 000

Tilskudd OL/PL Tokyo (2020) / OL/PL PyeongChang (2018), periodisert 5 390 −7 890

Momskompensasjon varer og tjenester 518 572 487 378

Øremerkede offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet 1) 414 836 378 897

Forskjellige øremerkede tilskudd 2) 32 548 38 794

Sum 1 682 246 1 581 179

1) Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra KUD 2018 2017

Lokale aktivitetsmidler 367 325 337 197

Utstyrsordning 26 104 24 696

Inkludering i idrettslag 15 541 14 386

Andre øremerkede tilskudd fra KUD 5 866 2 618

Sum 414 836 378 897

2) Spesifikasjon av forskjellige øremerkede tilskudd 2018 2017

NORAD-prosjekter 11 622 12 903

Extra-stiftelsen 9 619 9 596

Fredskorpset 3 452 3 360

Flyktningfond 0 4 525

Sparebankstiftelsen 3 959 5 083

Andre tilskudd 3 896 3 327

Sum 32 548 38 794

Note 3 Spesifikasjon av tilskudd til underliggende ledd (1 000 kr)

Sum tilskudd 2018 2017

Tilskudd Særforbund 1) 550 354 559 257

Tilskudd Idrettskretser 2) 80 544 79 516

Tilskudd andre 3) 845 195 760 135

Sum tilskudd 1 476 093 1 398 908

1) Særforbund 2018 2017

Rammetilskudd 162 423 153 593

Regiontilskudd 36 629 34 938

Tilskudd integrering 21 098 21 096

Tilskudd barne og ungdomssatsing 147 502 138 813

Tilskudd utstyr anlegg 4 156 37 700

Tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrett 33 000 33 000

Momskompensasjon varer og tjenester 74 314 68 310

Andre tilskudd 8 588 9 004

Tilskudd toppidrett 62 643 62 802

Sum 550 354 559 257

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (42)

42 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer (1 000 kr)

2018 2017

Lønn 214 047 211 035

Folketrygdavgift 30 534 29 827

Pensjonskostnader 2 622 3 531

Andre ytelser 4 444 10 025

Fakturerte lønnskostnader IK * -101 892 −94 701

Sum 149 755 159 717

Antall sysselsatte årsverk 186 197

Antall ansatte i NIF sentralt pr. 31.12 183 194

* Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsene ført brutto i NIFs regnskap.NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i både idrettskretsene og i NIF sentralt.I årsregnskapet til NIF inngår imidlertid bare de sentralt ansatte, da idrettskretsenes ansatte tas med i de respektive kretsers regnskaper.

Antall sysselsatte årsverk reflekterer utførte årsverk for den oppgitte lønnskostnaden i NIF sentralt.Både fast ansatte og timelønnede er hensyntatt.

2) Idrettskretser 2018 2017

Rammetilskudd 38 000 38 000

Klubb- og idrettsrådsutvikling 6 050 5 200

Inkludering i idrettslag 6 250 5 700

Idretts- og organisasjonsutvikling 5 053 2 688

Trenerutdanning og regionale kompetansesentre 14 141 12 671

Andre tilskudd (Extra-stiftelsen mm) 1 871 5 985

Momskompensasjon varer og tjenester 9 180 8 783

Tilskudd utstyr anlegg 0 488

Sum 80 544 79 516

3) Tilskudd andre 2018 2017

Idrettslag, lokale aktivitetsmidler 367 325 337 197

Idrettsråd, inkludering i idrettslag 9 276 8 635

Andre tilskudd idrettslag/idrettsråd 6 306 4 169

Tilskudd andre organisasjoner 48 081 20 531

Momskompensasjon varer og tjenester 414 207 389 603

Sum 845 195 760 135

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (43)

43NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

Ytelser til ledende personer (1 000 kr) LønnAnnen

godtgjørelse

Generalsekretær 1 375 150

Idrettspresident 1 341 206

1. Visepresident 208 66

2. Visepresident 208 60

Styret 639 23

Generalsekretær tiltrådte 01.10.17 i en åremålsstilling på 6 år. Dersom generalsekretær velger å si opp sin stilling etter anmodning fra Idrettsstyret, uten at det foreligger saklig grunn til oppsigelse eller avskjed, eller dersom Idrettsstyret beslu*tter å si opp generalsekretæren, vil det bli utbetalt en etterlønn tilsvarende 6 måneder. Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet for ledende ansatte eller Idrettsstyret.

Revisor

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: 2018 2017

Lovpålagt revisjon 493 522

Andre attestasjonstjenester 406 368

Advokattjenester 583 167

Andre tjenester utenfor revisjonen 273 46

Sum 1 756 1 102

Alle beløp er inkludert mva.

Note 5 Annen driftskostnad (1 000 kr)

Annen driftskostnad 2018 2017

Kontorkostnader 38 821 37 353

IT-kommunikasjon, drift og andre kostnader 40 377 37 329

Reise og oppholdskostnader 23 408 25 442

Idrettsfa*glig bistand, idrettsutstyr, medisinsk utstyr 11 250 11 303

Salgs- og reklamekostnader 19 965 9 208

Barneidrettsforsikring 1 028 887

Kostnadsføring OL og PL, PyeongChang 21 282 0

Andre kostnader (inkludert avsetninger) 17 401 21 099

Sum 173 532 142 620

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (44)

44 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 6 Andre immaterielle eiendeler (1 000 kr)

IT-prosjekter under utvikling

Sports Admin (1)

Turnerings Admin (2)

Turnerings Admin,

anleggsreg. (2)Idretts-

kontor (3)Idretts-

forbundet.no Idrettskurs

Anskaffelseskost 01.01.18 3 476 36 774 33 478 9 350 20 306 1 373 8 851

Tilgang 7 550 0 1 395 0 0 0 0

Avgang 10 591 1 954 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.18 436 34 820 34 873 9 350 20 306 1 373 8 851

Akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.18 0 32 646 8 873 5 036 13 368 1 013 1 770

Bokført verdi pr. 31.12.18 436 2 174 25 999 4 315 6 938 360 7 081

Årets avskrivninger 1 849 3 364 3 488 4 061 275 1 770

Årets nedskrivninger 71 0 0 2 578 0 0

Økonomisk levetid 5 år 10 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Bedre klubbOLT

testdatabaseOLT trenings-

dagbokOLT diverse

systemer2018 SUM

2017 SUM

Anskaffelseskost 01.01.18 0 908 0 0 114 517 105 116

Tilgang 1 072 0 7 472 652 18 141 20 698

Avgang 0 0 0 0 12 545 11 296

Anskaffelseskost 31.12.18 1 072 908 7 472 652 120 114 114 517

Akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.18 179 227 307 151 63 571 47 250

Bokført verdi pr. 31.12.18 893 681 7 165 501 56 543 67 267

Årets avskrivninger 179 182 307 151 15 626 11 827

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 2 649 0

Økonomisk levetid 3 år 5 år 5 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

(1) Anskaffelseskostnad og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.18 er nedjustert med kr 1,9 mill som en følge av utrangering. (2) Antatt levetid på modulen «anleggsregister» i TurneringsAdmin er fa*glig revurdert, og endret fra 10 år til 5 år. Denne modulen eies ene og alene av NIF.(3) Det er foretatt nedskrivninger på kr 2,6 mill som følge av elementer som er/blir erstattet nå som idrettskontor blir (delvis) skybasert.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (45)

45NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 8 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. (1 000 kr)

Investeringer i datterselskaper Ansk.-tidspunktForretnings-kontor

Stemme ogeierandel Kostpris Bokført verdi

Senter for Prestasjonsutvikling AS (SPU) 2005 Oslo 100 % 136 136

Bardufosstun AS 2004, 2009 Bardufoss 86 % 311 80

Sum 216

Investering i aksjer

ZXY sport tracking AS (Radionor) 2007-2015 Trondheim 6,2 % 593 385

Sum 385

Note 7 Varige driftsmidler (1 000 kr)

Toppidrett- senteret (1)

Seksjon Ullevål Stadion (2)

Utstyr/anlegg toppidrett (3)

IT-utstyr/ inventar (4)

Bardufosstun (5)

2018 SUM

2017 SUM

Anskaffelseskost 01.01.18 45 947 43 449 35 501 28 275 100 153 272 147 041

Tilgang -3 560 0 11 299 101 0 7 840 14 774

Avgang 0 495 1 512 5 104 100 7 211 8 543

Anskaffelseskost 31.12.18 42 387 42 955 45 288 23 272 0 153 901 153 272

Akk. avskrivninger 31.12.18 22 275 16 319 25 822 20 741 0 85 157 81 730

Bokført verdi pr. 31.12.18 20 112 26 636 19 466 2 531 0 68 744 71 542

Årets avskrivninger 2 156 1 439 3 534 2 380 0 9 509 8 588

Årets nedskrivninger 0 27 0 269 0 296 0

,

Økonomisk levetid 10-30 år 67 år 3-5 år 3-5 år -

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær -

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 0 17 143 695 0 0 17 838 17 318

(1) Negativ tilgang består av reell tilgang på kr 0,85 mill og finansiering på totalt 4,45 mill. Finansieringen er slu*ttutbetaling fra KUD og anleggsmoms. (2) Anskaffelseskost for kontorseksjon Ullevål Stadion er nettoført, dvs. redusert med den andelen som er finansiert av spillemidler. Anskaffelseskostnad og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.18 er nedjustert med kr 0,5 mill som en følge av utrangering. (3) Toppidrettsenteret ble i 2018 rehabilitert med kr 16,9 mill. Det søkes om rehabiliteringstilskudd fra KUD til disse formålene, og for 2018 ble det tildelt 6,9 mill. Dette beløpet er bokført som finansiering av investeringene, og reduserer anskaffelseskosten tilsvarende. Anskaffelseskostnad og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.18 er nedjustert med kr 1,5 mill som en følge av utrangering. (4) Anskaffelseskostnad og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.18 er nedjustert med kr 5,1 mill som en følge av utrangering. (5) Tomten på Bardufosstun er overdratt til Bardufoss Driftsselskap AS til pålydende. Forpliktelsen mot Troms Idrettskrets er samtidig opphørt.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (46)

46 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (1 000 kr)NIF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NIF sine pensjonsordninger oppfyller disse kravene.NIF har to tjenestepensjonsordninger:Ansatte i NIF og i idrettskretsene (ansatt etter 01.03.2000) er medlem i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 352 medlemmer i ordningen. Ansatte i idrettskretsene (ansatt før 01.03.2000) er medlem i DnB. Dette er en lukket ordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 14 medlemmer i ordningen.

2018 2017

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 699 610

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 234 1 262

Avkastning på pensjonsmidler -1 877 −1 656

Resultatført estimeringstap/(gevinst) 648 633

Administrasjonskostnader 610 62

Periodisert arbeidsgiveravgift 94 120

Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 1 408 1 031

2018 2017Idrettskretser, sikrede AFP

Beregnede pensjonsforpliktelser 44 829 47 110

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -50 187 −52 651

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 10 757 9 328

Periodisert arbeidsgiveravgift -755 −781

Nedvurdering overfinansiering 0 0

Netto pensjonsforpliktelser (- midler) 4 643 3 006

Netto pensjonsfordring i 2018 er knyttet til ansatte i idrettskretsene, og den vil over tid bli refundert fra idrettskretsene.Forpliktelsen til pensjonsselskapet tilsvarende fordringen, er ført opp i regnskapet med kr 4.643'.

Økonomiske forutsetninger: 2018 2017

Diskonteringsrente 2,6 % 2,4 %

Forventet lønnsregulering 2,8 % 2,5 %

Forventet pensjonsøkning 0,8 % 0,5 %

Forventet G-regulering 2,5 % 2,3 %

Forventet avkastning på fondsmidler 4,3 % 4,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Note 9 Egenkapital (1 000 kr)

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Annen egenkapital

Sum egenkapital

Egenkapital 01.01.18 4 124 28 511 32 635

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 940 940

Disponert fra vedlikehold Idrettens Hus Ullevål -928 -928

Avsatt til digitalisering 7 481 7 481

Avsatt til modernisering 3 000 3 000

Avsatt til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter 3 000 3 000

Avsatt til rettslige prosesser 2 500 2 500

Egenkapital 31.12.18 19 177 29 451 48 628

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (47)

47NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 11 Konsernkontosystem og bundet bankinnskudd (1 000 kr)Konsernkontosystemet i NIF ble opprettet i 1989. Gjennom konsernkontosystemet forvalter NIF den akkumulerte overskuddslikviditeten til de deltakende særforbundene og idrettskretsene. Midlene plasseres i bank og rentebærende verdipapirer med moderat til lav risiko. Konsernkontosystemet skal sikre deltakerne bedre innskudds- og lånebetingelser enn hver og en kan få på egenhånd. I tillegg bidrar systemet til fleksibilitet ved kortsiktige likviditetsbehov. NIF administrerer konsernkontosystemet og er representant overfor banken. NIF er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet, solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. Saldo på konsernkonto presenteres som bankinnskudd i årsregnskapet til NIF, og som kortsiktig fordring og gjeld til forbund/kretser. Pr 31.12.2018 er det plassert kr 200 mill i ulike pengemarkedsfond. Av bankinnskuddene utgjør bundne skattetrekksmidler kr 10,9 mill, lokale aktivitetsmidler kr 0,6 mill og båndlagte midler (fond) kr 0,8 mill.

Note 12 Datterselskap, (konsernforhold – skatt – mellomværende) (1 000 kr)Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eier 100% av Senter for Prestasjonsutvikling AS (SPU) og 86% av Bardufosstun AS. NIF overtok aksjene til Troms Fylkeskommune i Bardufosstun AS vederlagsfritt i 2009, og har i 2018 overdratt tomten til Bardufosstun AS og 14% av aksjene til Troms IK. Datterselskapenes virksomhet er av en forholdsvis lav karakter, slik at det derfor ikke er funnet nødvendig å konsolidere selskapene. Hovedtallene for disse selskapene blir gjengitt i denne noten.SPU er ikke i skatteposisjon pr 31.12.2018, men det fremførbare underskuddet er på kr 8,6 mill. Bardufosstun AS hadde i 2018 et skattemessig underskudd på kr 103'. Bardufosstun AS har ikke fått direkte tilskudd i 2018.

2018 2017

Senter for Prestasjonsutvikling AS, årsresultat -18 1

Senter for Prestasjonsutvikling AS, egenkapital 557 574

Bardufosstun AS, årsresultat -78 104

Bardufosstun AS, egenkapital 1 724 1 802

Bardufosstun AS har fått innvilget et konserninternt lån på 2.386' ifbm mellomfinansiering av rehabilitering.

Note 13 Andre avsetninger (1 000 kr)Øremerkede midler:NIF mottar øremerkede midler til gjennomføring av ulike prosjekter fra flere ulike instanser og samarbeidspatrnere. Enkelte av disse midlene er ikke fullt ut benyttet pr 31.12.2018 og utgjør således en forpliktelse for NIF. Disse fordeler seg som følger:

Avsetninger: 2018 2017

UNGfrivilligfond 11 238 12 837

Utstyrsmidler 2 835 45

Kinasamarbeid 1 339 644

NORAD-prosjekter 839 870

Lokale aktivitetsmidler 358 325

Fredskorpset 226 1 396

Flyktningfond 0 1 791

Diverse 298 317

Sum 17 133 18 225

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (48)

48 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 18 GARANTIER

Note 14 Lån og pantstillelser (1 000 kr)

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2018 2017

Pantelån DnB NOR (1) 6 985 9 314

Sum pantelån 6 985 9 314

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld

Ullevål Stadion 26 636 28 315

(1) De årlig avdragene er kr 2,3 mill. Lånet vil være nedbetalt i 2021. Pr 31.12.2018 har hele lånet flytende rente. Takst av 17.12.2010 viser en markedsverdi på de tilsvarende lokalene i Ullevål Stadion på kr 90 mill.

Note 15 FordringerDebitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 200'. Beløpet er nedjustert med 131' fra 2017.

Note 16 Andre kortsiktige fordringer (1 000 kr)

Fordringer: 2018 2017

Opptjente inntekter 26 688 3 521

Forskuddsbetalt OL/PL Pyeongchang (2018) og Tokyo (2020) 638 13 665

Andre forskuddsbetalte kostnader 9 495 15 961

Sum 36 821 33 147

Note 17 Annen kortsiktig gjeld (1 000 kr)

Annen kortsiktig gjeld 2018 2017

Påløpte feriepenger 21 839 21 523

Mottatte ikke opptjente inntekter 28 194 43 309

Øvrige påløpte kostnader 51 353 19 956

Sum 101 386 84 788

Garanti Norges Skiskytterforbund NIF inngikk 18.12.2013 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD) vedrørende Norges Skiskytterforbunds nye brukeravtale for nasjonal-anlegget Holmenkollen. NIF garanterer Norges Skiskytterforbunds (NSSF) økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSSF har akseptert at NIF kan holde tilbake (motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSSF mottar fra staten (KUD) via NIF.Garantien er gyldig frem til 31.12.2023.

Garanti Norges Skøyteforbund NIF inngikk 30.03.2011 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD) vedrørende Norges Skøyteforbunds nye brukeravtale for nasjonal-anlegget Vikingskipet. NIF garanterer Norges Skøyteforbunds (NSF) økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF kan holde tilbake (motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSF mottar fra staten (KUD) via NIF. Garantien er gyldig frem til 30.04.2020.

Garanti Norges Skiforbund NIF inngikk 05.03.2015 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD) vedrørende Norges Skiforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget på Hafjell. NIF garanterer Norges Skiforbunds (NSF) økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF kan holde tilbake (motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSF mottar fra staten (KUD) via NIF. Garantien er gyldig frem til 30.06.2025.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (49)

49NIF – ÅRSRAPPORT 2018

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Ordinært resultat før skattekostnad 15 993 651

Ordinære avskrivninger 25 134 20 415

Nedskrivninger varige driftsmidler 2 944 0

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -43 0

Endring i kundefordringer 2 289 −3 236

Endring i leverandørgjeld -10 123 −33 291

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 50 057 91 739

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 86 253 76 278

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 100 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -7 114 −14 364

Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler -7 501 −9 402

Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler 0 −2 362

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -14 515 −26 129

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld −2 329 −2 329

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter −2 329 −2 329

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 69 409 47 820

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 350 041 302 221

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.* 419 450 350 041

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 i NIF 27 165 −5 960

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 SF/IK konsern 392 286 356 001

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (50)

50 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

REVISJONSBERETNING

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (51)

51NIF – ÅRSRAPPORT 2018

REVISJONSBERETNING

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (52)

52 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

REVISJONSBERETNING

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (53)

53NIF – ÅRSRAPPORT 2018

KONTROLLKOMITEENS BERETNING

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (54)

54 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

AKTIVITETSREGNSKAP

Foto: Eirik Førde.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (55)

55NIF – ÅRSRAPPORT 2018

AKTIVITETSREGNSKAP

AKTIVITETSREGNSKAP2018 2017

BESKRIVELSE NOTE INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT

Felleselementer, ikke fordelt på postene:Spillemidler 1 -710 900 000 0 -710 900 000 -684 000 000 0 -684 000 000Spillemidler til OL/Paralympics 1 -5 389 806 0 -5 389 806 7 890 216 0 7 890 216Kommersiell virksomhet 2 -59 429 719 31 030 929 -28 398 790 -49 317 614 20 981 205 -28 336 409Finansposter 3 -24 198 991 -2 480 254 -26 679 245 -22 764 830 -2 108 033 -24 872 863SUM FELLESELEMENTER -799 918 516 28 550 675 -771 367 841 -748 192 228 18 873 172 -729 319 056

Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt(inkl. grunnfinansiering av IT og Idrettens hus)Idrettsstyret, valgte organer og gs 0 10 342 605 10 342 605 0 13 921 326 13 921 326Stabs- og servicefunksjoner -61 740 20 272 875 20 211 135 -273 215 26 852 654 26 579 439Organisasjon og kommunikasjon -279 728 18 599 565 18 319 837 -274 175 20 631 423 20 357 248Forretningsutvikling og fornyelse 0 3 034 249 3 034 249 0 0 0Breddeidrett -15 802 013 32 049 519 16 247 506 -16 824 402 43 016 720 26 192 318Tilskudd idrettskretser 4 0 43 999 998 43 999 998 0 43 000 003 43 000 003Tilskudd til kompetanse og regionsutvikling 0 0 0 -1 350 000 2 932 141 1 582 141

Fellestjenester:Informasjonsteknologi (IT) 5 -61 042 577 91 910 701 30 868 124 -49 195 688 80 044 364 30 848 676Idrettens hus 6 -19 704 646 30 783 017 11 078 371 -19 109 665 29 197 857 10 088 192Idrettens regnskapskontor (IRK) -8 441 073 8 424 307 -16 766 -8 421 584 8 410 876 -10 708SUM POST 1 -105 331 777 259 416 836 154 085 059 -95 448 729 268 007 365 172 558 636

Post 2 Grunnstøtte særforbundTilskudd til særforbundene 7 0 261 000 002 261 000 002 0 248 000 000 248 000 000SUM POST 2 0 261 000 002 261 000 002 0 248 000 000 248 000 000

Post 3 Barn ungdom og breddeBarneidrettsforsikring 0 1 028 356 1 028 356 0 886 535 886 535Aktivitetsmidler 7 -241 250 169 112 894 168 871 644 -427 055 160 540 520 160 113 465SUM POST 3 -241 250 170 141 250 169 900 000 -427 055 161 427 055 161 000 000

Post 4 Toppidrettfa*gavdelingene forskning og utvikling -8 903 007 51 006 476 42 103 469 -9 588 169 51 231 411 41 643 242Tilskudd, kvalitetssikring og oppfølging særforbund -8 554 529 77 231 628 68 677 099 -6 028 586 72 998 727 66 970 141Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics 8 -3 958 946 25 106 604 21 147 658 -195 373 4 931 450 4 736 077Stipender -840 815 17 874 061 17 033 246 -234 340 15 610 841 15 376 501Drift av Olympiatoppen og Toppidrettssenteret -3 081 122 24 509 455 21 428 333 -3 545 005 21 928 826 18 383 821SUM POST 4 7 -25 338 418 195 728 224 170 389 805 -19 591 473 166 701 255 147 109 782

Prosjekter/andre tilskuddsordninger:Lokale aktivitetsmidler -367 324 657 367 324 657 0 -337 197 013 337 197 015 2Momskompensasjon til andre org.ledd -497 700 743 497 700 743 0 -466 696 959 466 696 959 0Utstyrsmidler -26 104 000 26 104 000 0 -24 696 000 24 696 000 0Inkludering i idrettslag -15 540 957 15 540 957 0 -14 385 594 14 385 594 0Extrastiftelsen -9 619 250 9 619 250 0 -9 596 345 9 596 345 0Flyktningefond 0 0 0 -4 524 675 4 524 675 0Politi ved idrettsarrangement -1 311 127 1 311 127 0 -1 399 014 1 399 014 0Olympic Legacy Center -2 202 964 2 202 964 0 -1 113 742 1 113 742 0UNG- frivilling fond -1 829 684 1 829 684 0 -1 162 633 1 162 633 0Kina -1 304 058 1 304 058 0 -63 569 63 569 0SUM FELLESTJENESTER OG EKSTERNE PROSJEKTER -922 937 440 922 937 440 0 -860 835 544 860 835 546 2

TOTALT -1 853 767 401 1 837 774 427 -15 992 975 -1 724 495 029 1 723 844 392 -650 637

Årsresultat (+ underskudd / - overskudd) -15 992 975 -650 637

NOTER Generell kommentar: Aktivitetsregnskapet er satt opp i tråd med postinndelingen fra tildelingen av spillemidler fra Kulturdepartementet. 1) Bruk/avsetning spillemidler til OL/Paralympics Av de tildelte spillemidlene for 2018 (kr 710,9 millioner) er kr 2.925.380,- avsatt til forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics i Tokyo 2020. Det er benyttet Kr 8.315.186 til gjennomføring av OL/Paralympics i PyeongChang 2018 av tidligere avsatte spillemidler. 2) Kommersiell virksomhet Kostnadene til kommersiell virksomhet er kostnader til oppfyllelse av avtalene, samt overføringer til andre organisasjonsledd innenfor idretten. I 2018 var kostnadene vedrørende oppfyllelse av markedsavtalene kr 11,6 millioner og kr 19,5 millioner ble overført til andre organisasjonsledd innenfor idretten. Tilsvarende tall for 2017 var kr 9,7 millioner til oppfyllelse av avtalene og kr 11,2 millioner til andre organisasjonsledd innenfor idretten. 3) Finansposter Renteinntekter/kostnader, samt momskompensasjon for betalt merverdiavgift på varer og tjenester. 4) Tilskudd idrettskretser Tilskuddet til idrettskretsene er spesifisert i egen oversikt lenger bak i årsrapporten.

5) Informasjonsteknologi (IT) Drift/vedlikehold og utvikling av felles IT-systemer som blir delvis subsidiert innenfor post 1. I 2018 ble det beslu*ttet å gjøre et digitaliseringsløft på totalt kr. 25 millioner over to år (2018/2019). Kr. 10 millioner av dette er hensyntatt i regnskapet for 2018. 6) Idrettens hus Drift og vedlikehold av idrettens hus på Ullevål Stadion. Husleien blir delvis subsidiert innenfor post 1. 7) Tilskudd særforbund Særforbundene får tildelt tilskudd under flere av postene. Tilskuddene til særforbundene er spesifisert i egen oversikt lenger bak i årsrapporten. 8) Toppidrett – Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics I årene det ikke arrangeres OL/Paralympics er det forberedelseskostnader som belyses her. I årene det arrangeres OL/Paralympics er det gjennomførings- kostnader som belyses her sammen med forberedelseskostnadene til neste OL/Paralympics. Netto gjennomføringskostnaden til OL i 2018 var kr. 15,4 millioner og Paralympics kr. 2,3 milliioner.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (56)

56 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

TILSKUDD

TILSKUDD IDRETTSKRETSER 2018

Ramme- tilskudd (1)

Trenerutdanning og regionale

kompetansesenter

Klubb- og idrettsråds-

utviklingIdretts- og

org.utviklingMoms-

kompensasjonAndre

tilskudd (2)SUM 2018

Østfold 1 925 047 0 289 722 40 000 440 955 40 000 2 735 724

Akershus 2 287 341 0 392 912 540 000 614 763 1 600 000 5 435 016

Oslo 2 226 746 0 372 836 605 000 877 223 4 080 000 8 161 805

Hedmark 1 959 147 0 310 302 0 267 668 0 2 537 117

Oppland 1 999 153 2 023 000 316 980 455 000 433 477 0 5 227 610

Buskerud 1 877 063 0 278 869 0 364 392 0 2 520 324

Vestfold 1 743 787 0 238 210 605 000 249 624 430 000 3 266 621

Telemark 1 798 668 0 260 504 0 253 060 200 000 2 512 232

Aust-Agder 1 603 683 0 204 774 655 000 400 692 0 2 864 149

Vest-Agder 1 717 561 1 250 000 232 562 0 558 736 0 3 758 859

Rogaland 2 146 370 1 227 500 355 296 150 000 606 086 1 530 865 6 016 117

Hordaland 2 577 166 1 725 000 475 132 581 823 1 046 495 0 6 405 616

Sogn og Fjordane 1 756 472 0 259 708 0 217 676 0 2 233 856

Møre og Romsdal 2 136 689 0 354 383 0 294 358 0 2 785 430

Nord-Trøndelag 4 034 493 6 595 000 647 222 760 000 1 241 505 0 13 278 220

Nordland 2 322 443 0 417 511 660 699 543 817 0 3 944 470

Troms 1 952 908 1 320 000 306 774 0 540 941 0 4 120 623

Finnmark 1 935 263 0 336 301 0 228 274 240 000 2 739 838

SUM 38 000 000 14 140 500 6 049 998 5 052 522 9 179 742 8 120 865 80 543 627

1 Samlet rammetilskudd over post 1 var kr 39 mill. Av dette dekker 1 mill finansiering av moderniseringsprosjektet, og ble ikke utbetalt IK. 2 ndre tilskudd inneholder inkludering i idrettslag (kr 6,2 mill), Extra-stiftelsen (kr 1,6 mill), og UNG-frivillig-fond (kr 0,2 mill).

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (57)

57NIF – ÅRSRAPPORT 2018

TILSKUDD

TILSKUDD SÆRFORBUND 2018

Ramme-tilskudd1

Region-tilskudd

Integre-rings-

tilskudd

Utvikl.orientert ungd.idr.

Barne- og ungdoms-

satsing

Tilskudd fra Olympia-

toppen2

Moms-kompen-

sasjonUtstyr

anlegg3Andre

tilskudd4 SUM 2018

Ake-, Bob og Skeleton 703 829 25 653 37 849 226 656 881 479 422 115 182 569 0 150 000 2 630 150Amerikanske idretter 4 426 940 404 034 0 1 005 591 1 935 462 0 951 397 0 0 8 723 424Badminton 1 838 109 365 554 377 553 404 792 1 623 683 720 000 489 129 0 0 5 818 820Bandy 5 828 699 1 032 530 1 207 433 1 274 769 3 731 800 0 2 030 827 650 000 235 000 15 991 058Basketball 2 475 953 413 653 458 793 587 176 2 171 783 0 806 917 455 000 0 7 369 275Bedrift 4 388 149 3 206 615 0 374 249 486 577 0 904 338 0 200 000 9 559 928Biljard 1 213 126 125 058 0 252 988 711 379 0 220 979 0 0 2 523 530Bokse 1 781 303 227 670 52 624 424 232 1 315 590 0 262 763 0 245 000 4 309 182Bordtennis 1 815 954 355 934 759 147 406 620 1 687 748 2 340 000 549 792 0 60 000 7 975 195Bowling 1 392 614 291 802 402 137 243 222 881 435 0 349 495 0 0 3 560 705Bryte 2 687 500 189 190 73 706 620 299 1 698 180 2 336 628 542 004 0 30 000 8 177 507Bueskytter 1 664 611 285 389 318 862 356 023 1 308 302 0 287 678 0 0 4 220 865Casting 1 347 216 80 165 0 171 150 418 782 0 139 978 0 0 2 157 291Cricket 1 605 012 173 157 0 354 865 937 389 0 282 226 0 0 3 352 649Curling 1 226 335 83 372 222 191 234 950 908 820 2 720 250 296 904 22 000 200 000 5 914 822Cykle 3 734 512 1 285 853 339 630 689 433 2 396 692 1 465 000 2 371 256 0 861 686 13 144 062Danse 4 949 261 346 314 535 120 937 563 2 248 550 60 000 689 096 0 500 000 10 265 904Dykke 1 769 317 497 025 63 527 330 910 1 181 754 0 352 805 0 0 4 195 338Fekte 862 092 70 546 0 255 333 845 268 0 97 889 0 0 2 131 128Fleridrett 2 407 483 426 480 1 371 334 449 412 2 050 204 0 474 066 0 0 7 178 979Fotball 10 999 427 3 206 615 1 260 481 2 737 195 23 953 551 400 000 13 998 642 0 1 708 400 58 264 311Friidrett 5 113 880 2 770 516 858 150 1 123 406 4 280 533 3 474 000 1 611 242 195 938 146 450 19 574 115Golf 4 001 957 577 191 663 904 684 194 2 700 398 560 000 3 123 929 312 500 186 000 12 810 073Gymnastikk og Turn 6 023 102 1 237 754 382 048 1 115 202 11 256 067 60 000 2 041 713 0 0 22 115 886Hundekjører 1 308 925 169 951 42 193 246 175 687 026 0 161 070 0 0 2 615 340Håndball 6 631 024 2 295 937 983 388 1 653 948 12 271 616 6 038 447 6 261 773 180 000 289 564 36 605 697Ishockey 2 408 666 307 835 642 087 499 701 2 617 668 4 701 250 2 121 276 200 000 25 000 13 523 483Judo 1 669 452 202 017 251 431 335 002 1 788 389 0 388 382 0 550 000 5 184 673Kampsport 8 511 899 1 324 332 322 268 1 797 001 4 164 405 1 526 500 1 395 701 0 0 19 042 106Kickboksing 1 611 336 144 298 0 370 508 1 217 621 846 700 275 882 0 0 4 466 345Klatring 2 624 111 573 984 296 617 536 120 2 145 056 0 456 634 0 0 6 632 522Luftsport 3 400 619 801 654 488 340 462 834 1 243 729 0 1 468 022 0 0 7 865 198Motorsport 4 967 381 814 480 468 921 940 115 2 477 080 285 000 1 344 872 0 0 11 297 849Orientering 2 835 586 1 035 737 617 429 602 521 3 917 391 1 000 000 988 861 32 000 1 989 703 13 019 228Padle 2 311 852 349 521 329 307 418 710 1 725 572 1 515 000 567 454 305 000 0 7 522 416Ro 1 515 960 150 711 337 898 301 244 1 063 820 4 420 628 692 304 0 75 000 8 557 565Rugby 589 801 115 438 263 605 218 059 752 439 0 173 640 503 766 30 500 2 647 248Rytter 4 406 874 1 026 117 979 906 952 548 3 143 955 1 070 000 1 396 377 0 50 000 13 025 777Seil 3 840 916 339 901 378 307 625 881 1 767 058 1 731 620 985 130 320 000 0 9 988 813Ski 7 743 293 3 206 615 1 238 552 1 536 090 6 996 219 8 595 000 11 056 553 512 040 261 600 41 145 962Skiskytter 2 189 749 484 199 337 360 470 774 2 177 239 3 095 000 3 137 630 0 0 11 891 951Skytter 3 544 111 1 584 068 963 129 544 485 1 835 290 2 330 000 1 061 681 0 0 11 862 764Skøyte 2 280 139 314 248 119 767 408 960 1 563 582 2 495 000 1 295 715 0 0 8 477 411Snowboard 1 801 251 208 430 593 231 412 447 1 363 116 1 525 000 874 198 0 200 000 6 977 673Soft- og Baseball 772 246 67 339 0 186 573 637 664 0 104 231 0 0 1 768 053Squash 1 334 436 105 818 0 225 089 750 749 0 133 682 0 0 2 549 774Studentidrett 3 144 430 269 356 37 849 500 851 2 535 560 0 289 941 0 100 000 6 877 987Styrkeløft 1 714 723 224 463 31 969 348 993 1 014 133 140 000 264 692 31 500 0 3 770 473Svømme 4 045 924 862 580 1 467 757 776 986 7 118 312 4 590 314 1 891 225 0 0 20 753 098Tennis 3 023 888 432 893 169 701 657 356 3 001 920 0 799 017 163 450 290 000 8 538 225Triathlon 1 608 127 420 067 0 285 785 1 221 343 1 300 000 506 574 273 292 4 427 5 619 615Vannski og Wakeboard

1 220 397 60 926 75 698 286 492 788 320 0 142 176 0 0 2 574 009

Vektløfter 1 409 999 115 438 37 849 291 535 992 747 0 175 408 0 0 3 022 976Volleyball 3 699 211 942 745 239 082 846 987 2 911 991 880 000 846 021 0 200 000 10 566 037

SUM 162 422 707 36 629 168 21 098 130 33 000 000 147 502 436 62 643 452 74 313 756 4 156 486 8 588 330 550 354 465

1 Av post 2 grunnstøtte særforbund har også 3 mill gått til å dekke finansiering av moderniseringsprosjektet, 3,1 mill gått til å dekke musikkavgift (Tono/Gramo), 1,4 mill som tilskudd til særforbundskoordinator og 0,4 til å dekke andre avtalte ordninger.2 Inkluderer direkte støtte til prosjekter og stipendier til utøvere.3 Midlene er fordelt via særforbund, men er hovedsakelig til utstyr i klubber. 4 Andre tilskudd inneholder: tilskudd Extra-stiftelsen (kr 1,8 mill), tilskudd NORAD-midler (kr 1,8 mill), tilskudd politivak (kr 1,3 mill), tilskudd UNG frivillig fond (kr 1,2 mill), samt diverse andre tilskudd.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (58)

58 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

TILSKUDD

SAMLET TILSKUDD IDRETTSKRETSER 2014 – 2018

SAMLET TILSKUDD IDRETTSLAGENE 2014 – 2018

2014 2015 2016 2017 2018SUM

2014-2018

Østfold 3 116 551 2 743 199 2 598 596 2 764 100 2 735 724 13 958 170

Akershus 4 746 187 4 621 238 4 405 278 4 729 717 5 435 016 23 937 436

Oslo 6 681 241 3 701 772 7 172 162 7 171 156 8 161 805 32 888 136

Hedmark 2 863 703 2 890 629 2 957 805 2 828 980 2 537 117 14 078 234

Oppland 4 460 058 4 804 457 4 533 067 5 560 108 5 227 610 24 585 300

Buskerud 2 775 710 2 676 953 2 658 923 2 631 799 2 520 324 13 263 709

Vestfold 2 224 333 2 151 910 2 859 866 2 630 847 3 266 621 13 133 577

Telemark 2 148 106 2 136 965 2 436 919 2 513 889 2 512 232 11 748 111

Aust-Agder 2 090 504 1 939 079 2 031 899 2 419 102 2 864 149 11 344 733

Vest-Agder 2 885 078 3 260 978 3 199 749 3 579 510 3 758 859 16 684 174

Rogaland 3 413 433 3 525 013 4 316 732 5 524 991 6 016 117 22 796 286

Hordaland 6 577 592 6 002 347 5 726 864 5 545 298 6 405 616 30 257 717

Sogn og Fjordane 2 124 292 2 232 352 2 053 703 2 191 145 2 233 856 10 835 349

Møre og Romsdal 3 063 286 2 812 295 2 725 777 2 829 627 2 785 430 14 216 415

Trøndelag 11 357 527 12 649 135 12 670 847 11 982 437 13 278 220 61 938 166

Nordland 3 274 512 3 742 687 3 634 296 4 021 773 3 944 470 18 617 738

Troms 3 767 864 4 266 279 3 902 848 3 982 649 4 120 623 20 040 263

Finnmark 2 552 449 2 623 184 2 957 275 2 733 885 2 739 838 13 606 631

SUM 81 479 953 81 429 607 85 513 453 87 623 450 80 543 627 367 930 145

2014 2015 2016 2017 2018SUM

2014-2018

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 209 812 600 295 150 274 315 845 425 337 197 015 367 324 657 1 525 329 971

Grasrotandel 222 100 000 239 900 000 267 100 000 266 100 000 360 000 000 1 355 200 000

Momskompensasjon 316 516 826 327 031 868 347 960 184 352 965 150 377 099 577 1 721 573 605

Andre tilskudd via NIF 7 423 837 8 564 010 12 992 448 11 685 478 6 305 848 46 971 621

SUM 755 853 263 870 646 152 943 898 057 967 947 643 1 110 730 082 4 649 075 197

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (59)

59NIF – ÅRSRAPPORT 2018

TILSKUDD

SAMLET TILSKUDD SÆRFORBUND 2014 – 2018

2014 2015 2016 2017 2018SUM

2014-2018

Ake- og Bob 1 300 895 1 823 577 2 022 937 2 008 673 2 630 150 9 786 232

Amerikanske idretter 6 337 038 8 041 825 7 830 934 8 819 436 8 723 424 39 752 657

Badminton 4 932 989 5 682 406 5 678 946 6 069 019 5 818 820 28 182 180

Bandy 14 327 522 14 634 623 14 526 548 16 010 317 15 991 058 75 490 068

Basketball 6 770 617 6 951 393 6 821 004 6 652 505 7 369 275 34 564 794

Bedrift 9 813 114 9 093 160 8 723 136 8 693 269 9 559 928 45 882 607

Biljard 2 800 350 3 051 015 3 031 807 2 659 813 2 523 530 14 066 515

Bokse 3 188 587 3 594 498 3 718 807 4 034 718 4 309 182 18 845 792

Bordtennis 7 690 612 8 058 979 8 088 607 8 084 071 7 975 195 39 897 464

Bowling 2 459 412 2 893 711 3 054 133 3 269 341 3 560 705 15 237 302

Bryte 5 604 755 6 331 691 6 740 900 7 374 686 8 177 507 34 229 538

Bueskytter 3 901 691 4 313 630 4 377 746 4 570 188 4 220 865 21 384 120

Casting 1 752 195 1 977 637 2 032 119 1 519 393 2 157 291 9 438 635

Cricket 2 918 415 3 077 249 3 208 906 3 349 080 3 352 649 15 906 299

Curling 4 983 751 5 025 752 5 320 926 6 234 669 5 914 822 27 479 920

Cykle 11 503 966 12 121 741 12 015 835 13 011 585 13 144 062 61 797 189

Danse 8 704 885 8 999 099 9 146 922 9 170 991 10 265 904 46 287 801

Dykke 3 291 455 4 228 339 4 220 722 5 234 435 4 195 338 21 170 289

Fekte 1 862 852 1 844 312 1 960 159 2 018 534 2 131 128 9 816 985

Fleridrett 7 743 049 7 928 382 8 077 035 7 684 440 7 178 979 38 611 885

Fotball 51 845 241 54 849 106 56 880 128 61 326 770 58 264 311 283 165 556

Friidrett 20 132 861 19 949 706 19 154 192 22 300 490 19 574 115 101 111 364

Golf 13 171 108 12 773 493 12 809 958 14 138 291 12 810 073 65 702 923

Gymnastikk og Turn 16 844 683 17 739 799 22 252 463 23 838 190 22 115 886 102 791 021

Hundekjører 2 576 360 2 800 338 2 808 150 2 877 728 2 615 340 13 677 916

Håndball 26 736 468 28 195 699 27 772 169 31 530 026 36 605 697 150 840 059

Ishockey 11 192 976 12 860 283 12 717 442 13 815 163 13 523 483 64 109 347

Judo 4 490 818 4 711 281 4 983 449 4 992 926 5 184 673 24 363 147

Kampsport 16 641 114 17 777 680 17 811 521 18 750 883 19 042 106 90 023 304

Kickboksing 3 750 543 3 855 499 3 983 139 4 351 376 4 466 345 20 406 902

Klatring 6 460 851 6 664 498 6 896 411 7 234 137 6 632 522 33 888 419

Luftsport 6 927 188 7 278 712 7 244 842 8 334 115 7 865 198 37 650 055

Motorsport 10 517 339 10 895 624 10 932 170 12 113 445 11 297 849 55 756 427

Orientering 10 158 091 11 171 106 11 514 260 11 659 887 13 019 228 57 522 572

Padle 7 014 219 7 357 042 7 810 813 8 551 395 7 522 416 38 255 885

Ro 7 467 789 10 504 816 11 072 340 10 294 049 8 557 565 47 896 559

Rugby 3 162 327 3 287 134 3 060 772 2 742 393 2 647 248 14 899 874

Rytter 11 472 401 12 117 570 12 310 652 12 996 568 13 025 777 61 922 968

Seil 11 100 320 12 300 083 11 429 648 10 129 003 9 988 813 54 947 867

Ski 47 019 750 46 151 576 45 227 626 47 034 808 41 145 962 226 579 722

Skiskytter 9 834 025 10 394 828 10 258 052 11 438 602 11 891 951 53 817 458

Skytter 9 443 031 11 542 686 11 412 260 11 809 053 11 862 764 56 069 794

Skøyte 6 367 392 6 611 509 7 219 941 8 469 853 8 477 411 37 146 106

Snowboard 6 814 855 6 729 197 6 547 409 6 771 898 6 977 673 33 841 032

Soft- og Baseball 1 379 657 1 542 615 1 587 631 1 726 160 1 768 053 8 004 116

Squash 1 723 914 1 754 963 1 968 778 2 307 887 2 549 774 10 305 316

Studentidrett 4 983 794 5 745 318 6 087 002 6 699 763 6 877 987 30 393 864

Styrkeløft 3 523 966 3 704 779 3 587 330 3 881 279 3 770 473 18 467 827

Svømme 18 139 254 19 045 066 19 769 065 21 151 482 20 753 098 98 857 965

Tennis 7 153 198 7 837 979 7 438 260 7 872 674 8 538 225 38 840 336

Triathlon 2 467 730 3 635 303 4 841 535 4 920 357 5 619 615 21 484 540

Vannski og Wakeboard 2 736 036 2 741 532 2 482 307 2 672 655 2 574 009 13 206 539

Vektløfter 2 662 607 3 590 006 3 885 060 3 077 827 3 022 976 16 238 476

Volleyball 9 289 117 9 962 623 10 431 194 10 976 602 10 566 037 51 225 573

SUM 487 089 172 517 752 467 526 786 098 559 256 898 550 354 465 2 641 239 100

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (60)

60 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

MOMSKOMPENSASJON

MOMSKOMPENSASJON 2014 – 2018Momskompensasjon 2014-2018 (Regnskapsåret 2013-2017)I 2010 ble det vedtatt en ny ordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift man har hatt ved kjøp av varer og tjenester. Denne ordningen erstattet den tidligere ordningen med kompensasjon for tjenestemoms.

Momskompensasjon, overordnet oversikt

2014 2015 2016 2017 2018TOTALT

2014-2018

NIF 18 441 422 19 110 117 19 084 475 20 681 537 20 867 225 98 184 776

Aksjeselskap 7 227 145 6 239 571 6 706 124 7 536 868 6 407 144 34 116 852

Idrettskretser 8 348 782 8 533 465 8 514 915 8 783 483 9 179 742 43 360 387

Særforbund 67 440 146 66 203 535 69 010 531 68 310 007 74 313 756 345 277 975

Bedriftsidrettslag 4 382 372 4 752 162 4 999 832 4 261 251 4 251 520 22 647 137

Bedriftsidrettskrets 2 667 687 3 716 041 3 755 964 3 733 347 3 694 970 17 568 009

Særkrets 14 376 317 17 215 363 13 528 559 18 446 524 19 706 779 83 273 542

Regioner 5 468 138 1 049 169 6 132 343 970 264 1 209 887 14 829 801

Idrettsråd 1 448 548 1 686 637 1 483 113 1 690 065 1 837 368 8 145 731

Klubber 316 516 826 327 031 868 347 960 184 352 965 150 377 099 577 1 721 573 605

SUM 446 317 383 455 537 928 481 176 040 487 378 496 518 567 968 2 388 977 815

Momskompensasjon idrettskretser

2014 2015 2016 2017 2018TOTALT

2014-2018

Akershus IK 674 254 626 685 640 183 624 243 614 763 3 180 128

Aust Agder IK 292 757 305 151 323 617 342 075 400 692 1 664 292

Buskerud IK 379 927 417 654 409 478 425 783 364 392 1 997 234

Finnmark IK 250 784 268 316 249 963 244 752 228 274 1 242 089

Hedmark IK 268 924 282 364 328 748 304 761 267 668 1 452 465

Hordaland IK 1 025 414 1 049 906 984 271 1 000 242 1 046 495 5 106 328

Møre og Romsdal IK 306 144 295 980 272 254 284 815 294 358 1 453 551

Nordland IK 323 936 306 314 344 647 467 087 543 817 1 985 801

Nord-Trøndelag IK 257 547 316 622 318 880 430 928 399 341 1 723 318

Oppland IK 332 364 344 756 351 505 384 946 433 477 1 847 048

Oslo IK 1 011 428 1 040 359 947 108 906 249 877 223 4 782 367

Rogaland IK 413 498 430 171 489 030 533 822 606 086 2 472 607

Sogn og Fjordane IK 276 010 230 158 241 427 210 947 217 676 1 176 218

Sør-Trøndelag IK 750 093 717 590 760 091 812 876 842 164 3 882 814

Telemark IK 250 267 241 094 248 969 242 075 253 060 1 235 465

Troms IK 399 890 531 892 522 119 512 071 540 941 2 506 913

Vest-Agder IK 381 437 359 129 377 315 400 152 558 736 2 076 769

Vestfold IK 249 145 278 817 255 009 254 522 249 624 1 287 117

Østfold IK 504 960 490 507 450 301 401 137 440 955 2 287 860

SUM IDRETTSKRETSER 8 348 782 8 533 465 8 514 915 8 783 483 9 179 742 43 360 388

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (61)

61NIF – ÅRSRAPPORT 2018

MOMSKOMPENSASJON

Momskompensasjon særforbund

2014 2015 2016 2017 2018TOTALT

2014-2018Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 125 380 147 808 212 994 153 408 182 569 822 159

Norges Amerikanske Idretters Forbund 499 126 829 027 849 953 912 390 951 397 4 041 893

Norges Badmintonforbund 506 138 446 309 495 269 460 354 489 129 2 397 199

Norges Bandyforbund 1 706 604 1 583 483 1 730 528 1 694 779 2 030 827 8 746 221

Norges Basketballforbund 567 383 632 755 643 597 662 594 806 917 3 313 246

Norges Bedriftsidrettsforbund 836 123 748 456 777 542 810 327 904 338 4 076 786

Norges Biljardforbund 203 386 194 403 210 167 231 665 220 979 1 060 600

Norges Bokseforbund 274 123 257 340 268 636 240 285 262 763 1 303 147

Norges Bordtennisforbund 564 861 510 104 612 914 507 595 549 792 2 745 266

Norges Bowlingforbund 292 620 290 175 305 422 330 256 349 495 1 567 968

Norges Bryteforbund 427 625 364 410 467 371 451 397 542 004 2 252 807

Norges Bueskytterforbund 321 033 310 919 281 818 271 706 287 678 1 473 154

Norges Castingforbund 114 502 119 774 105 566 120 387 139 978 600 207

Norges Cricketforbund 223 703 232 582 272 380 233 044 282 226 1 243 935

Norges Curlingforbund 282 256 261 920 279 132 252 204 296 904 1 372 416

Norges Cykleforbund 2 218 602 1 785 742 1 979 913 2 049 795 2 371 256 10 405 308

Norges Danseforbund 496 412 491 572 498 738 526 942 689 096 2 702 760

Norges Dykkeforbund 255 096 274 861 303 206 371 609 352 805 1 557 577

Norges Fekteforbund 129 566 100 582 104 397 108 261 97 889 540 695

Norges Fleridrettsforbund 589 187 533 821 545 048 466 212 474 066 2 608 334

Norges Fotballforbund 13 085 124 12 388 654 13 841 926 13 264 488 13 998 642 66 578 834

Norges Friidrettsforbund 2 125 993 2 105 769 1 840 051 1 531 564 1 611 242 9 214 619

Norges Golfforbund 3 056 327 2 842 179 2 612 379 3 043 438 3 123 929 14 678 252

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 660 288 1 684 465 2 212 870 2 015 639 2 041 713 9 614 975

Norges Hundekjørerforbund 170 453 182 640 209 611 195 671 161 070 919 445

Norges Håndballforbund 5 334 383 5 625 381 5 102 772 5 549 330 6 261 773 27 873 639

Norges Ishockeyforbund 1 900 328 1 712 339 1 838 131 2 118 785 2 121 276 9 690 859

Norges Judoforbund 345 615 333 939 380 432 360 472 388 382 1 808 840

Norges Kampsportforbund 1 299 833 1 320 345 1 329 311 1 262 054 1 395 701 6 607 244

Norges Kickbxingforbund 260 581 265 235 248 740 253 531 275 882 1 303 969

Norges Klatreforbund 494 547 441 164 695 019 490 605 456 634 2 577 969

Norges Luftsportforbund 1 735 742 1 559 422 1 509 197 1 470 212 1 468 022 7 742 595

Norges Motorsportsforbund 1 245 890 1 159 960 1 273 018 1 189 517 1 344 872 6 213 257

Norges Orienteringsforbund 1 039 697 1 021 088 1 003 395 973 059 988 861 5 026 100

Norges Padleforbund 487 393 446 244 490 341 501 391 567 454 2 492 823

Norges Roforbund 462 691 570 064 674 785 696 461 692 304 3 096 305

Norges Rugbyforbund 185 995 241 214 212 934 202 615 173 640 1 016 398

Norges Rytterforbund 1 445 526 1 401 771 1 468 033 1 154 426 1 396 377 6 866 133

Norges Seilforbund 861 337 844 339 1 163 630 954 256 985 130 4 808 692

Norges Skiforbund 9 430 600 9 494 060 9 421 940 9 559 908 11 056 553 48 963 061

Norges Skiskytterforbund 3 100 614 3 170 892 3 035 770 3 078 835 3 137 630 15 523 741

Norges Skytterforbund 551 023 806 699 976 604 945 964 1 061 681 4 341 971

Norges Skøyteforbund 1 096 513 1 035 313 793 245 842 224 1 295 715 5 063 010

Norges Snowboardforbund 686 089 540 878 800 512 675 494 874 198 3 577 171

Norges Soft- og Baseballforbund 96 867 112 173 102 817 119 774 104 231 535 862

Norges Squashforbund 138 795 134 447 157 756 100 682 133 682 665 362

Norges Studentidrettsforbund 258 352 226 025 249 166 289 068 289 941 1 312 552

Norges Styrkeløftforbund 272 883 253 558 246 878 241 730 264 692 1 279 741

Norges Svømmeforbund 1 605 523 1 678 253 1 694 500 1 706 985 1 891 225 8 576 486

Norges Tennisforbund 956 407 1 030 988 923 798 850 328 799 017 4 560 538

Norges Triathlonforbund 210 985 270 057 360 271 403 573 506 574 1 751 460

Norges Vannski- og Wakeboardforbund 232 923 178 912 161 334 160 015 142 176 875 360

Norges Vektfløfterforbund 161 231 161 171 189 351 164 454 175 408 851 615

Norges Volleyballforbund 809 872 847 854 845 423 1 088 249 846 021 4 437 419

SUM SÆRFORBUND 67 440 146 66 203 535 69 010 531 68 310 007 74 313 756 345 277 975

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (62)

62 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

NORSK IDRETT ØNSKER ENDRINGDen norske idrettsorganisasjonen er stor. Den er tuftet på medlemsdemokrati og har hatt samme hovedtrekk siden 1946. Organisasjonens evne til å tilpasse seg den generelle samfunnsutviklingen har blitt utfordret.

Moderniseringsprosjektet ble opprettet ut ifra en erkjennelse av at idretten i dag ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte. Norsk idrett har gitt et tydelig svar på at de ønsker endring!

En organisasjon i utviklingTilbakemeldinger fra organisasjonen er entydige: den største trusselen for den organiserte idretten er orga-nisasjonens egen ineffektivitet.

• Det må bli lettere å ta beslu*tninger og utføre de prioriterte oppgavene. For å lykkes med dette må idrettens medlemsfokus styrkes.

• Organisasjonens effektivitet må styrkes gjennom enhetlig styring og tydelig ansvars- og rolle-fordeling i idretten.

• Nye digitale tjenester må gjøre det enklere å delta som medlem og frivillig i den organiserte idretten.

Det er dette Moderniseringsprosjektet handler om; å frigjøre mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon. Da får vi flere og mer fornøyde medlemmer og flere frivillige som ønsker å bidra til idrettsglede for alle.

Forankring i hele organisasjonenModerniseringsprosjektet reflekterer en historisk involverings- og eierskapsprosess hvor medlems-demokratiet har fått utspille seg i tråd med organi-sasjonens prinsipper og forventninger om deltakelse og meningsbrytninger. Alle organisasjonsledd har blitt involvert, inkludert idrettslag og idrettsråd.

Prosessen ble innledet med innhenting av fakta og SWOT-analyser. Dernest ble det gjennomført 13 samråd med over 300 deltakere som diskuterte alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett. En nedsatt arbeidsgruppe og styringsgruppe med repre-sentasjon fra flere organisasjonsledd har hatt ansvaret for å drive prosessen fremover.

Stort engasjement i høringenArbeidsgruppens forslag til framtidig organisering av norsk idrett ble sendt ut på høring til hele organisa-sjonen før jul. Engasjementet har vært stort og over 70 høringsinnspill ble mottatt. Tilbakemeldingene fra organisasjonsleddene har vært viktig for det videre arbeidet og innretningen på forslaget som idrettsstyret vil fremme til Idrettstinget i 2019.

Den fremtidige organiseringen av norsk idrett handler imidlertid ikke bare om strukturer, men like mye om forbedring av eksisterende arbeidsprosesser.

Flere moderniseringstiltak som ble berørt i hørings-notatet vil derfor ikke behandles på idrettstinget, men har blitt igangsatt umiddelbart. Dette omhandler bedre digitale fellestjenester, tydeliggjøring av roller og ansvar, mer effektive arbeidsprosesser og nye arenaer for kompetanseutveksling på tvers av ulike organisa-sjonsledd. Dette bidrar til forsterket beslu*tningsevne, økt kompetanse i hele idrettsorganisasjonen og mer effektiv ressursbruk.

Ett medlemssystem for norsk idrettI desember vedtok Idrettsstyret å innføre et enhetlig

medlemssystem for norsk idrett som sikrer god kvalitet og eierskap til medlemsdata. Dette var en viktig beslu*t-ning for norsk idrett og for digitaliseringsprosjektets fremdrift og leveranser. Beslu*tningen sikrer kontroll over egne medlemsdata, forenkler arbeidsprosesser og det å være medlem og frivillig. I tillegg vil det gi større kontroll på at inntektsstrømmene kommer norsk idrett til gode.

Høsten 2018 ble det satt i gang et større arbeid med å forbedre de digitale fellesløsningene i norsk idrett. Dette arbeidet vil intensiveres i 2019.

Mer effektive fellestjenesterDigitaliseringsløftet vil forenkle hverdagen for idretts-lag, medlemmer og tillitsvalgte i alle organisasjonsledd i norsk idrett. Det skal tilbys brukervennlige løsninger for innmeldinger og påmeldinger til ulike type aktiviteter. Moderne digitale hjelpemidler skal sikre mer effektive

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (63)

63NIF – ÅRSRAPPORT 2018

GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

arbeidsprosesser for idrettslag og overordnede orga-nisasjonsledd. Det skal også bli enklere å rapportere korrekte nøkkeltall til Kulturdepartementet basert på god kvalitet i våre medlemsdata.

Det vil også tilbys digitale analyseverktøy for løpende innsikt, trender og utviklingstrekk i medlemsmassen, samt effektive samhandlingsløsninger for målrettet kommunikasjon med aktuelle målgrupper både innad og utenfor vår idrettsorganisasjon.

Sist men ikke minst vil vi tilby gode integrasjonsgrense- snitt mot tredjeparter som kan levere bærekraftige og verdiøkende tjenester til norsk idrett.

Norsk idrett har kommet godt i gang med transfor-masjonen for å bli en medlemsstyrt og effektiv organi-sasjon. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (64)

64 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

IDRETTSGALLAEN

Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen ble begge tildelt Idrettsgallaens hederspris for sine enorme idrettsprestasjoner.

Foto: Geir Owe Fredheim, NIF.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (65)

65NIF – ÅRSRAPPORT 2018

IDRETTSGALLAEN

Pris Navn

Årets ildsjel Doris Norbye

Årets kvinnelige utøver Marit Bjørgen

Årets mannlige utøver Aksel Lund Svindal

Årets lag Laghopp OL og VM i skiflyvning

Årets gjennombrudd Jakob Ingebrigtsen

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver Birgit Røkkum Skarstein

Årets mannlige funksjonshemmede utøver Jesper Saltvik Pedersen

Årets trener Gjert Ingebrigtsen

Idrettsgallaens hederspris Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen

Årets forbilde Karsten Warholm

Utøvernes pris Jakob Ingebrigtsen

Årets navn Marit Bjørgen

Basert på prestasjoner i 2018

IDRETTSGALLAEN 2019

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (66)

66 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

FOR LAV, FOR SVAK OG FOR ÆRLIG. EN KVINNE I ET MANNSDOMINERT MILJØ

FOR LAV, FOR SVAK OG FOR ÆRLIG. EN KVINNE I ET MANNSDOMINERT MILJØGuro Røen (31) var på toppen av dommerkarrieren, men valgte å legge fløyta på hylla da hun ikke fikk muligheter til å dømme internasjonal herrehåndball. Nå deler hun sine erfaringer med nye unge ledertalenter som kanskje en dag skal ut i den store idrettsverdenen.

La oss skru tiden tilbake til 8. mai 2016: Dommerparet Guro Røen og Kjersti Arntsen er på toppen av karrieren og skal dømme Champions League-finalen mellom Bucharest og Györ foran 12000 elleville hjemmesup-portere i heksegryta László Papp Budapest Sports Arena – en av Europas mest fryktede arenaer.

Dommerparet leverer i en svært krevende kamp. Mestringsfølelsen er total. Senere samme sommer dømmer de OL-finalen for kvinner mellom Russland og Frankrike i Rio de Janeiro!

Ønsket flere utfordringerMen hverken Guro Røen eller Kjersti Arntsen ønsket å hvile lenge på laurbærene. De var sultne og ønsket nye og spennende utfordringer.

- Da vi var ferdig med OL spurte vi oss selv – hva nå? Kjersti og jeg har alltid hatt en veldig utviklings-orientert måte å jobbe på og hele tiden satt oss nye mål som dommere. Vi ville videre i karrieren, og prøve noe vi ikke hadde prøvd før – nemlig å få dømme inter-nasjonal herrehåndball i e-cup og etter hvert også EM, VM og OL, forteller Røen.

- Hvorfor?- Vi hadde fått dømt enkelte internasjonale privat-landskamper i Norge, og var et fast dommerpar i elite- serien for herrer her hjemme. I og med at det gikk bra, ga dette mersmak. Vi var begge enige om at det hadde vært gøy å få prøvd seg på et enda høyere nivå. Vi hadde lyst til å teste oss på flere arenaer, og internasjonal herrehåndball var et naturlig steg for oss å ta.

Men slik skulle det ikke gåRett etter OL-finalen i Rio var dommerparet åpne om sine ambisjoner overfor både Det internasjonale håndballforbundet (IHF) og Det Europeiske håndball- forbundet (EHF).

- Vi sa det som det var; vi var et hardtsatsende dommer- par som ville utvikle oss og vi trengte nye utfordringer for å ha motivasjon til å fortsette.

- Vi tok det selvsagt rolig og skjønte at vi måtte vise at vi var tillitten verdig. Men vi fikk etter hvert mange rare og lite konkrete argumenter for at tiden ikke var moden. De var blant annet redd for at vi skulle bryte sammen hvis det ble for vanskelig. Vi måtte bli tøffe nok. Vi måtte bli gode nok. Det var alltid et forbehold om noe som vi selv ikke hadde kontroll over, forteller hun.

Var naiveDommerparet trodde at så lenge de bare var åpne om sine ambisjoner, at de ønsket nye utfordringer, og leverte gode resultater – så skulle de få muligheten. Men sånn ble det ikke. Dette handlet også om kvinner i en rolle hvor menn var målestokken.

- Etter hvert fikk vi en følelse av å bli vurdert anner- ledes. At du som kvinne blir tilskrevet andre egenskaper, og at du måles opp mot mannlige idealer. Dommer-utvikling bør handle om å utvikle individenes leder-ferdigheter og egenskaper, noe som er trenbart for begge kjønn. Vi var nok litt naive, sier 31-åringen og fortsetter:

Foto: Geir Owe Fredheim

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (67)

67NIF – ÅRSRAPPORT 2018

FOR LAV, FOR SVAK OG FOR ÆRLIG. EN KVINNE I ET MANNSDOMINERT MILJØ

Karrierehøydepunkt. Guro Røen og Kjersti Arntsen i aksjon under OL-finalen i Rio mellom Frankrike og Russland. Foto: NTBScanpix

- Det kjentes urettferdig å ikke få muligheten, i hvert fall når vi ser at det er lagt til rette for at våre mann-lige kolleger får prøve seg på ulike arenaer. Vi har bare bedt om å få de samme arenaene å trene og utvikle oss på, sier Røen.

Nok er nokOg det var nettopp dette som fikk dommerparet til å si at nok er nok. I august 2018 ga de beskjed om at karrieren var over. I en kronikk i Adresseavisen skrev dommerparet: «I internasjonal håndball er det nemlig slik at kvinner dømmer kvinner, menn dømmer alt.»

- I og med at vi ikke så noen vei videre i vår karriere i nærmeste fremtid, og at vi tross alt var fornøyd med det vi hadde oppnådd, så la vi opp. I beste fall har Det europeiske og internasjonale håndballforbundet drevet

med ubevisst forskjellsbehandling. Det må uansett en erkjennelse til for å få til en kulturendring. Jeg håper virkelig vår historie vil gjøre det enklere for de som kommer etter.

- I idretten har vi en utfordring ved at kvinner er underrepresentert på ledernivå. Hvis vi som idrettsor-ganisasjon ikke klarer å inkludere og ivareta kvinnene, mener jeg det er et større tap for organisasjonen enn det er for kvinnene selv. For individene kommer seg jo uansett videre i livet og kan finne andre arenaer å bruke engasjementet sitt på. Idrettsorganisasjonen blir derimot fattigere hvis vi ikke klarer å ivareta ulike typer mennesker, avslu*tter Røen.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (68)

68 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

TIDENES FØRSTE NM-VEKA BLE EN SUKSESS

TIDENES FØRSTE NM-VEKA BLE EN SUKSESS Et mylder av idretter, toppidrett fra øverste hylle og et entusiastisk hjemmepublikum. Selv dårlig vær kunne ikke ødelegge NM-veka 2018. Og allerede i juni 2019 er vi tilbake, sier en stolt idrettspresident, Tom Tvedt.

24 norgesmesterskap, åtte kongepokaler, 1400 deltakere, over 500 frivillige, kveldsarrangement i de fire arrangør- kommunene og godt over 30 timer direktesendt idrett på NRK. Det er tallene etter en uke med toppidrett og idrettsglede i Stavangerregionen.

I juni kommer NM-veka tilbake til Stavangerregionen.- Alle aktørene er enige om at starten var veldig bra

og at vi ønsker å bygge NM-veka 2019 enda større og mer attraktivt. I løpet av fem hektiske dager i slu*tten av juni skal det kåres norgesmestre i hele 43 ulike idretter!

Stor vilje til interkommunalt samarbeid- Mange gode krefter bidro sammen til at NM-veka 2018 ble en suksess. Jeg har spesielt lyst til å rette en stor takk til idrettskretsen, særforbund og lokale idrettslag i hele Stavangerregionen. Som vanlig hadde vi ikke klart dette uten de frivillige, partnere og publikum som gjorde dette til den idrettsfesten vi ønsket, sier idrettspresident Tom Tvedt.Rune Røksund, organisasjonssjef i Rogaland idrettskrets trekker i tillegg frem det interkommunale samarbeidet.

- Regionens kommuner og fylkeskommunen har både evne og vilje til interkommunal samhandling rundt denne type arrangementer. Kommunene var på servicesiden hele tiden og bidro økonomisk. Det var helt avgjørende for at arrangementet ble så vellykket. For en idrettsfestival i støpeskjeen var den positive responsen fra det politiske miljøet helt avgjørende.

- De så alle etter mulighetene - ikke begrensningene – og da kan man få til mye sammen. Jeg ble ikke mindre stolt av å være rogalending etter denne uka, legger Tvedt til.

Vil inspirere flere til aktivitet ved å vise mangfoldet.Nyvinningen NM-veka er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping. Underveis var det viktig å få synliggjort et mangfold av idretter og legge til rette for gode TV-bilder.

- Det var rørende å se reaksjonene til de mindre idrettene, da trailere og tv-kameraer endelig dukket opp på deres norgesmesterskap, sier Tvedt og fortsetter:

- Ved å vise mangfoldet av idretter man kan være en del av, ønsker vi å inspirere flere til å finne sin plass i norsk idrett. Det har allerede kommet henvendelser fra de som har sett de mindre idrettene på TV og som nå har lyst til å starte selv, avslu*tter Tvedt.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (69)

69NIF – ÅRSRAPPORT 2018

TIDENES FØRSTE NM-VEKA BLE EN SUKSESS

Speedcross under NM-veka 2018, Bybergsanden på Sola. Foto: Dag Oliver

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (70)

70 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

PARAIDRETTEN HAR FÅTT ET VESENTLIG OG ETTERLENGTET ØKONOMISK LØFT

ZAHL PEDERSEN: PARAIDRETTEN HAR FÅTT ET VESENTLIG OG ETTERLENGTET ØKONOMISK LØFT Situasjonen for paraidretten i Norge er snudd på hodet. – Fra noen fåtall millioner kroner i budsjett, er vi oppe i nærmere 50 millioner kroner årlig. Paraidretten har fått et vesentlig og etterlengtet økonomisk løft, slår Cato Zahl Pedersen fast.

Stemningen står i taket under ParaUng-samlingen på Olympiatoppen. Cato Zahl Pedersen, som i mange år har ropt etter økt bevilgninger til paraidretten, har god grunn til å smile fra øre til øre.

- Vi på Olympiatoppen og norsk idrett har siden 2007 hatt ansvar for å integrere paraidretten til bredde- og toppidretten. Da jeg fikk ansvar for dette området for drøye 10 år siden satt vi med 2-3 millioner kroner i årlig budsjett. Nå, gjennom økte bevilgninger til særforbund og Olympiatoppen, samarbeidspartnere, Gjensidigestiftelsen og Stiftelsen VI, er vi oppe i omlag 50 millioner kroner årlig.

Nå går pengene til å legge til rette for økt rekrut-tering av parautøvere, økt satsing regionalt, styrking av landslagene, utøverstipend, forskning og andre utviklingstiltak.

- Uten disse pengene hadde vi ikke kunne gjort de ekstra tiltakene mot vår målgruppe. Vi er stadig på jakt etter flere utøvere. Vi retter nå fokuset mer konsentrert mot der hvor ungdom med funksjonsnedsettelse er, og søker i større grad kontakt med ungdomsskoler hvor vi også når foreldre som har barn og ungdommer med funksjonsnedsettelse.

Sterkere landslagHan legger ikke skjul på at ressurser til økt satsing regionalt og sterkere toppidrettssatsing lenge har vært savnet.

- Pengene går til å styrke neste generasjon para-utøvere, og denne samlingen hadde ikke vært mulig uten ekstra midler. Dessuten har vi klart å doble stipendene til våre toppidrettsutøvere. Det vi også klarer i større grad nå er å tilrettelegge regionalt for ulike fa*gtiltak knyttet til helse, treningskunnskap, innsikt og forståelse for det å være en toppidrettsutøver, sier en fornøyd Zahl Pedersen.

- Hva slags konkrete resultater tror du vi kan se i nær fremtid?

- Jeg tror vi kommer til å se flere utøvere i de mest tradisjonelle sommer- og vinteridrettene, men jeg synes det kunne være kult om vi kan få til noe spennende i sittende volleyball, rullestolrugby og rullestolbasket. Jeg håper særforbundene ønsker å ta grep for å komme opp på et internasjonalt nivå.

Særforbund kan søke om midlerI forbindelse med at Olympiatoppen har inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen VI, som har gått inn med inntil 25 millioner kroner årlig i fire år for å styrke paraidretten. Pengene skal blant annet gå til å til sær-forbund som ønsker å starte opp utviklingsprosjekter for paralympisk idrett.

- Ambisjonen er igangsette 6-8 langsiktige prosjekter med varighet inntil fire år, sier Zahl Pedersen.

- Hva er målet?- Det overordnete målet er å doble antall medalje-

kandidater i paralympiske leker i løpet av en åtte års periode. Prosjektenes arbeidsmål skal derfor være å utvikle flere unge parautøvere til høyeste internasjonale nivå.

God stemning under ParaUng-samling på Olympiatoppen. Foto: Geir Owe Fredheim

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (71)

71NIF – ÅRSRAPPORT 2018

KAMPANJEN #STARTTOTALK BRYTER STILLHETEN RUNDT SEKSUELLE OVERGREP

KAMPANJEN #STARTTOTALK BRYTER STILLHETEN RUNDT SEKSUELLE OVERGREP I kampanjen #starttotalk kommer det frem at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep. - Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar ansvar, bryter stillheten og gjør det lettere å si ifra om seksuell trakassering og overgrep, sier Kristin Kloster Aasen, 1. vise-president i NIF.

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

I 2018 deltok Norges idrettsforbund aktivt i Europa-rådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Sammen med Barne- og likestillingsdeparte- mentet og Kulturdepartementet ble det satt et ekstra søkelys på dette temaet gjennom en film som ble spredd i sosiale medier og sendt på TV2 under reklame- frie dager.

- Vi ser at seksuell trakassering og overgrep dessverre også skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi må senke terskelen for å si ifra, enten det gjelder egne opplevelser, eller uønsket oppførsel mot andre, sier Kloster Aasen.

Aktuell problemstilling- Temaet er relevant i alle idrettslag. Enten har det skjedd i ditt idrettslag, eller så skjer det nå, eller så vil det skje i fremtiden om du ikke tar opp temaet. Filmen viser situasjoner som kan skje i idretten, og idrettsfor-bundet håper å nå ut til flere med våre verktøy, sier Håvard B. Øvregård, rådgiver for verdiarbeid i NIF.

Norges idrettsforbund har de siste årene opplevd en økning i antall henvendelser knyttet til seksuell tra-kassering og overgrep i idretten.

Slik melder du fra om seksuell trakassering og overgrep i idrettenNorges idrettsforbund laget i 2018 en ny veileder som gjør det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep i idretten. Målet er at terskelen for å si ifra skal senkes.

Håvard B. Øvregård har ledet arbeidet med den nye veilederen. Han får jevnlig henvendelser om slike saker. I tillegg er han sikker på at mange ikke melder ifra.

- Flere lar trolig være å si ifra fordi de er usikre på om de blir tatt på alvor. De som skal håndtere sakene kan være redd for å gjøre feil, og ende opp med å ikke gjøre noe – som er det verste man kan gjøre, sier han og fortsetter:

- Det er også naturlig at man er usikker på om man skal varsle, hvis man ikke vet hva som skjer videre etter at man har varslet om seksuell trakassering eller over-grep. Den nye veilederen gir alle som vurderer å varsle informasjon om hvordan saken følges opp. I tillegg oppfordres man til å ta kontakt med Idrettsforbundet sentralt dersom de har spørsmål, fortsetter Øvregård.

Kontakt politiet- Opplever man seksuelle overgrep bør man kontakte politiet. Om noen i idrettslaget får informasjon om straffbare forhold skal de kontakte politiet med en gang. Er du i tvil, ta likevel kontakt. Det er politiet som vurderer om noen har brutt straffeloven – ikke idretts-laget, sier Øvregård.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (72)

72 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

MEDALJEDRYSS I OL SKAPTE INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET OM NORSK BARNEIDRETT

MEDALJEDRYSS I OL SKAPTE INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET OM NORSK BARNEIDRETTNorges medaljefangst under OL i PyeongChang vekket enorm interesse blant internasjonal presse som stilte seg spørsmålet; hvordan kan lille Norge være verdens beste vinteridretts-nasjon? Svaret toppidrettssjef Tore Øvrebø ga skapte internasjonal oppmerksomhet om det utpregede fellesskapet i de norske landslagene, den unike norske toppidrettsmodellen, og ikke minst om organiseringen av norsk barneidrett.

OL og Paralympics i PyeongChang er historie, og alle vet at «Vårt lille land» ble tidenes mestvinnende nasjon med 39 medaljer (14,14,11) – to mer enn det USA med nærmere 330 millioner innbyggere klarte i Vancouver 2010!

CNN, New York Times, USAToday og flere andre internasjonale medier sto i kø under lekene i Sør-Korea for å få en prat med den øverste lederen av toppidretten i Norge. De ville vite hvordan det var mulig!

- Huff ja, det ble mange medaljer. «Norge var grådige». Derfor valgte jeg å skifte litt fokus i mitt svar til inter-nasjonal presse. Jeg valgte å snakke om alle som drev med barneidrett i Norge og at det var en av hoved-årsakene til at så mange også driver med vinteridrett på et høyt nivå, forteller toppidrettssjef Tore Øvrebø og fortsetter:

- Vi skal være veldig ydmyke overfor den oppgaven med å ta imot barn som ønsker å drive med idrett. For det er jo faktisk sånn at barn også kan velge å ikke drive med idrett. Derfor er det viktig at vi tar imot dem på en ordentlig måte – at vi oppfører oss, tar vare på dem, er greie mot dem og gir dem utfordringer som gjør at de trives, vokser og utvikler seg. Klarer vi å gjø-re det – over tid – så blir noen veldig gode, så gode at de også blir best i verden i sin idrett. For det er jo ikke alle idrettssystemer i verden som tenker sånn. Ved å fortelle dette til internasjonale medier, og spre våre tanker om barneidrett, så kan vi kanskje bidra til å gjøre idrettslivet for en god del andre barn og unge litt bedre. Da får i hvert fall alle medaljene våre en merverdi, sier en engasjert toppidrettssjef.

Ikke medaljer for enhver pris.- Det var også viktig for meg å fortelle internasjonale medier at Norge også har noen andre mål enn bare medaljene. For eksempel at medaljene var et resultat

av ulike prosesser av høy kvalitet, og med dyktige utøvere, og at det var vel så viktige å utvikle vennskap under-veis i mesterskapet. Målet var å være minst like gode venner etter OL – som vi var før OL.

- For hvis vi klarer å skape en stemning og et opp-legg som er så bra, så omsorgsfullt og fylt av idretts-glede, så klarer vi å skape en helt unik energi i troppen.

- Et miljø som er utrygt, angsfylt og preget av mer pisk enn gulrot, og hvor redsel for fiasko blir større enn forsøket på å gjøre så godt som mulig - vil bare føre til færre medaljer, forteller Øvrebø.

Mål: 30 medaljerNorge hadde satt seg som mål å ta 30 OL-medaljer i PyeongChang. Litt over halvveis i lekene begynte ting å se voldsomt bra ut med tanke på å nå målet. Norge ledet medaljestatistikken og medier begynte allerede å snakke om at USAs rekord fra Vancouver på 37 medaljer sto for fall.

- Utøverne var blide. Det var lite sykdom og alle var fornøyde. Troppen hadde et voldsomt trøkk og det sto fortsatt igjen mange øvelser på programmet. Hvis vi klarte å opprettholde denne tilstanden skjønte vi at det kunne bli veldig, veldig, mange medaljer. Derfor ble det viktig for oss å normalisere denne tilstanden. Vi måtte unngå å hause opp stemningen for da er faren stor for at man blir fornøyd.

Den neste medaljen er den beste- Betydningen av hver enkelt medalje – når du passerer 30 synker – men ikke for utøverne og trenerne. Der er alle medaljene like viktige. Derfor forsøkte vi å holde på prestasjonstilstanden til man er ferdig – og ikke bruke så mye tid på å reflektere over antall medaljer. Det var viktig for oss at den sist startende i OL skulle få en like god opplevelse som den først startende, sier Øvrebø.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (73)

73NIF – ÅRSRAPPORT 2018

MEDALJEDRYSS I OL SKAPTE INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET OM NORSK BARNEIDRETT

Øvrebø tilfører at det også var flere andre vesentlige faktorer for Norges suksess.

- Vi har sterke særidretter innenfor de vinterolym-piske særforbundene med mange ambisiøse utøvere fra forbund med god økonomi. I tillegg har disse grenene over tid utviklet et unikt samarbeid på tvers av disse idrettene – et arbeid som fasiliteres av Olympiatoppen. Dessuten har Olympiatoppen en spisskompetanse som gjør at vi sammen gjør Norge til en meget god topp-idrettsnasjon. Og ikke nok med det – når vi har som mål å ha høyest mulig daglig treningskvalitet, være best på konkurranse og gjennomføring, og i tillegg har en solid etisk plattform som gjør at utøverne føler seg trygge og godt behandlet, så blir vi veldig gode sammenlignet med mange andre nasjoner, sier Øvrebø som oppsummerer Norges 39 OL-medaljer som et vilt eventyr.

Paralympics tok over stafettpinnenVel vitende om at Norge nettopp hadde tilbakelagt tidenes OL reiste Paralympics-troppen til PyeongChang med ambisjoner om å gjøre det bedre enn i Sotsji. Og bra ble det. Til og med dobbelt så bra. I Sotsji tok Norge fire medaljer – i PyeongChang ble det åtte!- Vi har hatt 29 medaljeøvelser og har tatt åtte medaljer. I nesten hver tredje start har vi tatt en medalje, og i tillegg har vi mange gode fjerde, femte og sjetteplasser. Vi har oppnådd målet vårt som var syv medaljer –

hvorav en lagmedalje. I tillegg har vi god spredning av medaljer på unge og de litt mer garvede – og både gutter og jenter har tatt medaljer, sier Cato Zahl Pedersen om medaljefangsten, og trekker samtidig frem nykomlingene Jesper Saltvik Pedersen og Vilde Nilsen som leverte imponerende leker.

Motiverende for veien videre- Først og fremst så må jeg si at dette mesterskapet har vært motiverende og stimulerende for det videre arbeidet. Nå skal vi se nærmere på de rekruttmiljøene vi har og hvordan vi skal videreutvikle disse. Vi skal snakke nærmere med særforbundene og bruke mer ressurser på de klubblagene som skal være med å ta et større ansvar for paraidretten i fremtiden og sørge for god treningskvalitet. I tillegg skal Olympiatoppens regioner sørge for å videreutvikle gode paraidrettsmil-jøer, sier Zahl Pedersen.

På sikt tror han på en økning i troppene som reiser til fremtidige Paralympics.

- Det skjer mye positivt. Vi har nye utviklingspro-sjekter med 10 særforbund hvor fem er vinteridretts-forbund. I tillegg skal vi ha et para-vm på hjemmebane i 2021 hvor vi også håper å skape et grunnlag for økt rekruttering. Et slikt mesterskap vil kanskje ikke føre til økt tropp allerede i 2022, men mot 2026 bør vi kunne se resultater, sier Zahl Pedersen.

En glad gjeng under Paralympics i PyeongChang 2018. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (74)

74 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

STÅR SAMMEN OM STYRKING AV DET INTERNASJONALE ANTIDOPINGARBEIDET

STÅR SAMMEN OM STYRKING AV DET INTERNASJONALE ANTIDOPINGARBEIDETKulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge står sammen for å styrke det internasjonale antidopingarbeidet.

I september 2018 vedtok Idrettsstyret at de ville ta ini-tiativ til et møte med WADAs visepresident Linda Hof-stad Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge med mål om å ta en tydeligere og mer offensiv rolle i det internasjonale antidopingarbeidet. Tirsdag 18. desember møttes de tre partene.

- Vårt initiativ er tatt godt imot. Det er jeg veldig glad for, og det har vært jobbet godt på administrativt nivå og alle har bidratt inn i det som er en god felleser-klæring om styrking av det internasjonale antidoping-arbeidet, sa en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.

Fair play er helt avgjørendeUnder møtet som ble avholdt hos Kulturdepartemen-tet, sa idrettspresident Tom Tvedt at Fair Play er helt avgjørende for idrettens eksistens.

- Deltakere og tilskueren må ha tillit til at de beste utøverne vinner, og at verken doping eller kampfiksing påvirker konkurransene. I Norge har vi et godt antido-pingarbeid. Både idretten, Antidoping Norge og myn-dighetene samarbeider for å bidra til en ren idrett. Vi er heldige som både har en engasjert Trine Skei Gran-de som kulturminister, og Linda Hofstad Helleland som barne- og likestillingsminister, som også er visepresi-dent i WADA og som nå er nominert til det viktige ver-vet som WADAs neste president, sa idrettspresiden-ten.

Skryter av WADAs visepresidentKulturminister Trine Skei Grande og idrettspresident Tom Tvedt er enige om å stille seg samlet bak,- og gi sin uforbeholdne sin støtte til Linda Hofstad Hellelands kandidatur som WADAs neste president.

- Helleland tok et klart standpunkt i RUSDADA-sa-ken, og er det noe det internasjonale antidopingarbei-det trenger, så er det de som står rakrygget opp for de rene utøverne. Vi i Idrettsstyret har allerede uttrykt vårt støtte til Helleland da hun ble nominert, og vi har i dag gjentatt vår støtte til hennes kandidatur. Norsk idrett ser frem til et godt videre samarbeid, og ønsker henne lykke til i det viktige arbeidet, sier Tvedt.

- Helleland har demokratiske prinsipper som godt styresett, åpenhet og utøvernes deltakelse og rettsik-kerhet fremst på sin agenda. Dette vil gjør henne til den rette personen til å lede WADA i årene fremover, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Her følger punktene i Felleserklæringen mellom Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olym-piske og paralympiske komité og Antidoping Norge:

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (75)

75NIF – ÅRSRAPPORT 2018

STÅR SAMMEN OM STYRKING AV DET INTERNASJONALE ANTIDOPINGARBEIDET

Styrking av det internasjonale antidopingarbeidet

Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge ønsker sammen å bidra til å styrke det internasjonale antidopingarbeidet. Doping undergraver idrettens kjerneverdier og truer dens integritet. Et godt og koordinert antidopingarbeid er derfor påkrevet. Det er avgjørende at alle utøvere skal være omfattet av et helhetlig, systematisk og harmonisert antidopingarbeid, som inngir tillit.

• For å sikre et effektivt antidopingarbeid, vil vi sammen, og hver for oss, arbeide for et sterkt, uavhengig WADA med utøverne i sentrum.

• Utøvernes innflytelse må styrkes, og de må sikres deltakelse i relevante beslu*tningsorganer, blant annet i WADAs styre.

• Vi vil bidra til utvikling av frittstående, uavhengige nasjonale antidopingorganisasjoner som sikrer at etterretning, etterforskning, kontroll (inklusive prøvetaking) og påtaleavgjørelser på nasjonalt og internasjonalt nivå utøves uavhengig av idrettsorganisasjonene og myndighetene.

• WADAs kjerneoppgave som regelverksutvikler og kontrollør av reglenes etterlevelse må kontinuerlig videreutvikles og styrkes i tråd med tidens krav.

• Enhver som mistenkes for brudd på antidopingregelverket, skal være sikret en grundig og objektiv etterforskning, og en rettssikker prosess for uavhengige domsorganer som følger prinsippene for rettferdig rettergang, med en transparent og forsvarlig behandling på alle stadier i prosessen.

• Det må etableres strukturer som forhindrer rollekonflikter i det nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet.

• Idrettsorganisasjonene har ansvaret for å bygge kunnskap og øke forståelsen for fair play og antidopingarbeid blant utøvere og i egen organisasjon.

• Myndighetene og idretten har ansvaret for å følge opp og finansiere sine antidopingforpliktelser.

• Myndighetene har ansvaret for å følge opp sine antidopingforpliktelser gjennom sin tilslu*tning til Europarådets antidopingkonvensjon og UNESCOs konvensjon mot doping i idretten.

Felleserklæring. Fra venstre: Statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren, visepresident i WADA Linda Hofstad Helleland, styreleder i Antidoping Norge Thorhild Widvey, kulturminister Trine Skei Grande, generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg, idrettspresident Tom Tvedt og representant fra NIFs utøverkomité Kjartan Nesbakken Haugen. Foto: Ketil Frøland, Kulturdepartementet

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (76)

76 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

MEDLEMSSTATISTIKK

MEDLEMSSTATISTIKK

IDRETTSLAG KVINNER MENN

IDRETTSKRETSER 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Sum TOTAL

Akershus Idrettskrets 678 5 245 32 957 19 052 4 729 35 747 97 730 5 153 38 502 26 031 8 733 67 615 146 034 243 764

Aust- Agder Idrettskrets 184 701 5 002 3 217 935 8 208 18 063 657 5 563 4 100 1 842 12 853 25 015 43 078

Buskerud Idrettskrets 381 1 709 11 506 7 720 2 348 16 252 39 535 1 734 13 345 10 082 4 184 31 049 60 394 99 929

Finnmark Idrettskrets 530 639 3 897 2 506 870 5 945 13 857 535 3 739 2 607 1 365 9 395 17 641 31 498

Hedmark Idrettskrets 372 1 434 9 408 5 895 1 791 11 722 30 250 1 447 10 854 7 553 3 349 21 073 44 276 74 526

Hordaland idrettskrets 838 3 342 25 416 15 261 6 943 23 303 74 265 2 902 27 107 19 023 10 522 44 718 104 272 178 537

Møre og Romsdal idrettskrets 507 1 338 11 317 7 867 2 595 16 571 39 688 1 303 11 937 9 186 4 088 26 931 53 445 93 133

Nordland Idrettskrets 386 1 467 8 906 6 177 1 765 11 997 30 312 1 435 10 001 7 297 2 985 18 569 40 287 70 599

Nord-Trøndelag Idrettskrets 569 877 6 438 5 220 2 005 11 190 25 730 828 6 673 6 182 2 932 16 389 33 004 58 734

Oppland Idrettskrets 399 1 479 8 763 6 262 2 100 14 234 32 838 1 195 9 889 7 407 3 794 22 191 44 476 77 314

Oslo Idrettskrets 646 4 896 29 000 16 031 8 151 48 407 106 485 5 470 37 226 22 946 11 366 83 650 160 658 267 143

Rogaland Idrettskrets 563 4 122 23 402 12 081 2 839 20 761 63 205 3 672 25 362 14 986 5 694 40 118 89 832 153 037

Sogn og Fjordane Idrettskrins 192 804 4 545 3 873 1 532 8 840 19 594 832 5 137 4 622 2 510 12 718 25 819 45 413

Sør-Trøndelag Idrettskrets 302 2 093 15 684 10 041 10 474 22 421 60 713 1 952 17 545 12 840 12 305 37 179 81 821 142 534

Telemark Idrettskrets 304 1 090 7 069 5 438 1 659 10 792 26 048 894 7 954 6 331 2 900 19 288 37 367 63 415

Troms Idrettskrets 200 1 289 7 470 4 702 2 520 10 511 26 492 1 102 8 425 5 889 3 494 15 163 34 073 60 565

Vest-Agder Idrettskrets 288 1 031 8 346 5 155 1 851 8 423 24 806 962 8 576 6 368 2 955 16 313 35 174 59 980

Vestfold idrettskrets 311 1 150 7 439 5 180 1 552 12 866 28 187 1 167 10 094 7 737 3 200 27 396 49 594 77 781

Østfold Idrettskrets 431 1 342 9 690 6 094 1 772 12 844 31 742 1 244 11 480 8 397 3 494 28 964 53 579 85 321

Total 8 081 36 048 236 255 147 772 58 431 311 034 789 540 34 484 269 409 189 584 91 712 551 572 1 136 761 1 926 301

Idrettstinget i 2015 vedtok en samordning av rapportering og søknader for idrettslagene for å forenkle deres rapport og søknadsarbeid. Konsekvensen av dette er at idrettslagene rapporterer sine medlems-tall per 31.12 innen utgangen av april det påfølgende året. Dette betyr at medlemstallene fra denne årsrapporten og fremover blir forskjøvet et år i forhold til tidligere. I årsrapporten for 2018 vil medlemstallene per 31.12.2017 bli rapportert.

Tabellen viser NIFs medlemskapstall per 31.12.2017. Tabellen angir antall registrerte ordinære idrettslag fordelt på henholdsvis 19 idretts-kretser og antall medlemmer i disse idrettslagene. Tallene er fordelt på variablene kjønn og alder. I oversikten på antall idrettslag viser tallene henholdsvis antall idrettslag som har rapportert og antall idrettslag som er registrert som medlem i NIF.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (77)

77NIF – ÅRSRAPPORT 2018

ATIVITETSTALL

AKTIVITETSTALL

Tabellen viser antall aktive medlemmer i særforbundene per 31.12.2017 fordelt på aldersgrupper og kjønn.

KVINNER MENN

SÆRFORBUND ANTALL IDRETTSLAG 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Sum TOTAL

Norges Ake-, Bob-, og Skeleton Forbund 12 7 34 83 91 200 415 3 49 162 49 352 615 1 030

Norges Badmintonforbund 120 13 436 545 175 780 1 949 9 710 879 337 1 885 3 820 5 769

Norges Bandyforbund 386 157 2 109 1 405 779 2 867 7 317 345 7 708 5 143 2 231 7 259 22 686 30 003

Norges Basketballforbund 164 22 963 876 286 817 2 964 32 2 370 3 027 856 2 137 8 422 11 386

Norges Bedriftidrettsforbund 2 707 0 0 376 3 415 70 666 74 457 0 0 870 6 638 106 985 114 493 188 950

Norges Bokseforbund 88 6 145 376 200 417 1 144 8 436 1 378 679 1 104 3 605 4 749

Norges Bordtennisforbund 123 5 306 226 71 322 930 7 972 1 303 347 1 444 4 073 5 003

Norges Bowlingforbund 103 7 56 66 58 651 838 0 60 242 197 1 932 2 431 3 269

Norges Bryteforbund 75 85 603 304 124 346 1 462 213 2 175 1 093 435 1 244 5 160 6 622

Norges Bueskytterforbund 106 12 203 396 170 870 1 651 10 325 688 219 2 085 3 327 4 978

Norges Castingforbund 33 5 8 39 25 236 313 7 103 123 134 1 814 2 181 2 494

Norges Curlingforbund 32 4 44 164 61 335 608 0 81 244 225 1 429 1 979 2 587

Norges Cykleforbund 452 116 959 971 689 7 453 10 188 202 2 953 3 158 1 898 28 384 36 595 46 783

Norges Dykkeforbund 170 32 199 249 296 955 1 731 55 264 530 629 4 041 5 519 7 250

Norges Fekteforbund 26 3 107 121 43 160 434 1 430 350 105 285 1 171 1 605

Norges Fotballforbund 1 813 1 470 55 421 32 692 5 831 19 495 114 909 3 450 112 042 70 066 20 539 60 454 266 551 381 460

Norges Friidrettsforbund 872 2 239 11 757 7 761 2 828 16 357 40 942 2 126 12 401 8 297 3 344 19 813 45 981 86 923

Norges Golfforbund 187 40 821 1 170 816 21 041 23 888 72 1 806 4 005 4 497 65 554 75 934 99 822

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 412 12 949 42 972 9 424 1 178 11 153 77 676 7 737 14 617 3 706 678 4 029 30 767 108 443

Norges Hundekjørerforbund 63 24 87 240 212 1 282 1 845 31 114 193 140 1 552 2 030 3 875

Norges Håndballforbund 828 488 43 565 27 634 4 435 14 437 90 559 339 20 784 11 334 2 213 9 734 44 404 134 963

Norges Ishockeyforbund 155 225 904 279 100 603 2 111 740 5 136 2 463 1 014 3 648 13 001 15 112

Norges Judoforbund 71 98 667 192 47 264 1 268 251 1 702 626 166 816 3 561 4 829

Norges Padleforbund 127 76 521 794 687 7 715 9 793 79 656 1 046 806 9 125 11 712 21 505

Norges Luftsportforbund 255 4 24 259 548 1 377 2 212 14 63 563 1 639 13 844 16 123 18 335

Norges Orienteringsforbund 366 247 2 213 1 691 726 5 582 10 459 316 2 529 2 091 891 7 815 13 642 24 101

Norges Roforbund 57 0 57 289 465 814 1 625 0 75 489 464 1 650 2 678 4 303

Norges Rytterforbund 344 208 4 415 8 954 4 241 10 791 28 609 104 523 486 235 2 467 3 815 32 424

Norges Seilforbund 123 28 994 916 699 3 196 5 833 41 1 342 1 277 1 124 11 589 15 373 21 206

Norges Skiforbund 1 187 4 343 23 609 9 092 3 178 23 052 63 274 4 757 28 800 13 534 4 570 34 388 86 049 149 323

Norges Skytterforbund 542 20 199 449 356 2 461 3 485 20 400 1 310 1 650 25 756 29 136 32 621

Norges Skøyteforbund 117 239 2 373 843 218 1 239 4 912 137 919 388 169 1 487 3 100 8 012

Norges Svømmeforbund 297 4 690 20 796 3 856 806 5 015 35 163 4 952 20 617 3 480 788 4 606 34 443 69 606

Norges Tennisforbund 157 145 2 581 2 111 593 5 229 10 659 174 3 559 2 546 1 076 9 086 16 441 27 100

Norges Vektløfterforbund 49 2 160 308 306 662 1 438 2 146 413 398 1 254 2 213 3 651

Norges Volleyballforbund 356 57 1 518 4 798 2 077 3 166 11 616 76 1 194 3 068 2 251 4 005 10 594 22 210

Norges Skiskytterforbund 178 10 649 775 212 2 042 3 688 13 1 041 1 249 443 2 936 5 682 9 370

Norges Motorsportforbund 288 59 732 675 314 2 085 3 865 174 3 093 3 321 1 886 10 153 18 627 22 492

Norges Danseforbund 141 1 268 4 560 2 151 1 632 2 943 12 554 226 811 249 396 1 549 3 231 15 785

Norges Kampsportforbund 451 140 6 396 3 151 823 3 533 14 043 408 13 319 5 162 1 399 7 436 27 724 41 767

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund 20 13 149 191 111 265 729 13 233 380 202 662 1 490 2 219

Norges Squashforbund 40 5 30 58 174 457 724 0 71 213 505 1 690 2 479 3 203

Norges Styrkeløftforbund 84 12 23 344 366 1 124 1 869 3 19 739 872 2 285 3 918 5 787

Norges Amerikanske Idretters Forbund 169 80 1 869 1 899 1 011 650 5 509 47 267 818 1 201 2 119 4 452 9 961

Norges Biljardforbund 47 2 32 130 30 124 318 10 124 364 254 1 429 2 181 2 499

Norges Kickboxing Forbund 55 12 301 540 240 451 1 544 18 476 658 298 770 2 220 3 764

Norges Klatreforbund 210 317 2 303 1 543 1 069 5 104 10 336 311 1 886 1 665 1 383 7 457 12 702 23 038

Norges Softball og Baseball Forbund 25 0 27 29 54 47 157 10 94 113 104 274 595 752

Norges Studentidrettsforbund 31 10 11 1 219 11 988 3 248 16 476 17 16 1 080 13 448 5 357 19 918 36 394

Norges Triatlonforbund 177 20 137 226 116 1 304 1 803 25 137 315 189 3 248 3 914 5 717

Norges Fleridrettsforbund 148 7 76 1 206 850 13 120 15 259 2 64 893 620 4 148 5 727 20 986

Norges Rugbyforbund 44 7 25 36 95 234 397 13 91 172 232 597 1 105 1 502

Norges Snowboardforbund 76 8 278 193 102 355 936 15 512 489 282 731 2 029 2 965

Norges Cricketforbund 73 105 282 293 117 224 1 021 155 495 919 471 1 193 3 233 4 254

Totalt 15 232 30 141 239 706 134 608 56 134 279 316 739 905 27 770 270 810 169 370 87 816 509 086 1 064 852 1 804 757

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (78)

78 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

KONGEPOKALVINNERE

FORBUND KVINNER MENN MIX

Ake/Bob/Skeleton Skeleton, Alexander Hestengen, Lillehammer Skeletonklubb

Amerikanske Idretter Cheeleading: Viqueens Spirit, Viqueens Cheerleaders

Disksport: Peter Lunde, Skien Frisbeeklubb Lacrosse: Oslo Legends, Oslo Lacrosse Club

Badminton Helene Abusdal, Kristiansand BK Marius Myhre, Haugerud IF

Bandy Innebandy: Tunet IBK Bandy: Stabæk IF Innebandy: Greåker IBK

Basket Ullern Basket Kongsberg Miners

Biljard Pool 9-ball: Vegard Kristiansen, Stoppball Nidaros Biljardklubb Snooker 15 rød: Christoffer Schau Watts, Oslo Snookerklubb

Bokse Madeleine Angelsen, Vestby IL Hadi Hassan Srour, Tønsberg Kameratene

Bordtennis Ilka Doval, Modum BTK Eskil Lindholm, Fornebu BTK

Bowling Grethe Walstad Fosseide, Trondheim BK Jonas Dammen, Solør BK

Bryte Fristil: Hedda Haug Strand, Tønsbergkameratene Gresk/Romersk: Oskar Marvik, Sportklubben 09

Bueskytter NM Skiveskyting: Karianne Hillestad, Stavanger Bueskytterklubb

NM skiveskyting: Stian Spildrejorde, Sverresborg Bueskytterne Jakt/3D: Trond Hagerup, Laugen bueskytterne

Casting Ørret presisjon og sjøørret lengde: Vidar Næss, Tønsberg Fluefiskerklubb Flue prestasjon og fluelengde enhånds: Thomas Alsaker, Bærum JFF

Cricket Klemmetsrud Cricket Klubb

Curling Lag Ramsfjell: Maia Ramsfjell, Martine Rønning, Mille Haslev Nordbye og Victoria Hewit Johansen, Lillehammer Curlingklubb

Lag Minera Skifer/Walstad: Steffen Walstad, Markus Høiberg, Magnus Nedregrotten og Magnus Trulsen Vågberg, Oppdal Curlingklubb

Cykle Terreng rundban: Gunn-Rita Dahle Flesjå, Sola CK

Terreng Rundbane: Petter fa*gerhaug, Lillehammer CK

Dans Breaking Solo: Daniel Grindeland, Oslo Urbane Idrettsforening

Dykke Undervannsrugby: Molde Undervannsklubb Undervannsfoto: Bjørnar Nygård, 1dykkeklubb

Fekte Kårde: Anne Marit Molvik, Bygdøy Fekteklubb Kårde: Bartosz Piasecki, Bygdøy Fekteklubb

Fleridrett Teppecurling: Egil Olsen og Vinnie Dahl, Moss og omegn Boccia og teppecurling Boccia: Andrine Kåven Kraus, Hanne Kåven Kraus og Korand Galan, Sarpsborg Boccia og teppecurling Petanque: Benny Bel-Lafkih, Lars Storaker Bru og Youssef Taobane, Grorudalen Petanqueklubb

Fotball LSK Kvinner FK Rosenborg BK

Friidrett Spyd: Sigrid Borge, Osterøy 400 m hekk: Karsten Warholm, Dimna

Golf Karoline Stormo, Arendal og Omegn Golfklubb Markus Braadlie, Miklagard Golfklubb

Gymnastikk og Turn Thea Mille Nygaard, Holmen tropp og turn Stian Skjerahaug, Stavanger turnforening

Hundekjøring Pulk 10 km: Marte Eirin Solhaug, Asker Trekkhundklubb Pulk 15 km: Peter Kristiansen, Trysil Hunderkjørerklubb

Håndball Vipers Kristiansand (Våg Håndball Elite) Elverum Håndball

Ishockey Stavanger IHK Storhamar IL Ishockey Elite

Judo Rosa Alsgaard, Ippon Judoklubb Geir Bjerknes, BK-judo

Kampsport - Karate, Kumite

Andrine Hilton, Tiger Karateklubb Tommy Kamhaug, Sarpsborg Karateklubb

Kampsport - Taekwondo WT

Sebastian Thune, Grorud Taekwondo Klubb

Kampsport - Taekwondo ITF

Ann Linnea Hole, Bergen Taekwon-Do Klubb Magomed Naurdinov, Bergen Taekwon-Do Klubb

Kendo Kenneth Fredheim, Kristiansand Kendoklubb

Kickboxing Kristin Vollstad, Fighter Kickboxingklubb Tommy H. Macpherson, Fighter Kickboxingklubb

Klatre Ledklatring: Tina Hafaas, Kolsås kk Buldring: Tarjei Hamre, Trondheim kk Ledklatring: Martin Mobråten, Trondheim kk

Luftsport Seilflyvning: Per Morten Løvsland, Sandefjord Seilflyklubb Hanggliding: Olav Opsanger, Sportwing hang- og paragliderklubb

Motorsport - trial Ingveig Håkonsen, Skiptvedt Motoraktivietsklubb Ib Vegard Andersen, Eiker Trailklubb

Motorsport - Radiostyrt Nikolai Håheim, Klepp RC

KONGEPOKALVINNERE 2018

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (79)

79NIF – ÅRSRAPPORT 2018

KONGEPOKALVINNERE

Breaking Solo: Daniel Grindeland, Oslo Urbane Idrettsforening. Foto: Dag Oliver

Orientering Ski-orientering: Barbro Kvåle, Hadeland OL Ski-orientering: Lars Moholdt, Wing OK

Padle Maria Virik, Bærum Kajakklubb Lars Magne Ullvang, Tysvær Kano og Kajakklubb

Ro Singelsculler: Birgit Skarstein, Christiania Roklubb

Singelsculler: Kjetil Borch og Olaf Karl Tufte, Horten Roklubb

Rugby Sagene Damelag, Sagene IF Stavanger Herrelag, Stavanger RK

Rytter Sprangridning: Pål Flam, Arendal og Grimstad Rideklubb

Seil Mesternes Mesterskap: Kristoffer Spone, Christen Horn Johannessen, Børre Hekk Paulsen og Sigurd Hekk Paulsen, KNS

Ski - Alpint Rasmus Windingstad, Bærum Skiklubb

Ski - Langrenn Sprint: Marit Bjørgen, Rognes IL Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Ski - Hopp Robert Johansson, Søre Ål IL

Ski - WC kombinert Akito Watabe

Ski - kombinert Jarl Magnus Riiber, Heming IL

Ski - Freeski Christian Nummedal, Hakadal IL

Skiskytter Sprint: Marte Olsbu, Froland IL Sprint: Johannes Thingnes Bø, Markane IL

Skytter Finpistol: Gunrid Kjellmark, Tronhjems Pistolklubb

Luftpistol: Ole Henning Fjeld, Namnå Pistolklubb

Skøyter Hege Bøkko, Hol IL Sverre Lunde Pedersen, Fana IL

Snowboard Silje Norendal, KIF Snowboard Torgeir Bergrem, Trondheim Snowboardklubb

Squash Lotte Eriksen, Hafrsfjord Squashklubb Adrian Østbye, Oslo Squashklubb

Styrkeløft Marte Elverum, KK-67 Kjell Egil Bakkelund, Sande Styrkeløftklubb

Svømme Susann Bjørnsen, Setermoen SK Henrik Christiansen, Skjetten Svømmeklubb

Tennis Malene Helgø, Furuset IL Tennis Viktor Durasovic, Nordstrand TK

Triatlon Lotte Emilie Miller, Bryne Triatlonklubb Casper Stornes, Bergen Triatlonklubb

Vannski- og Wakeboard Thea Granhus, Ullensaker Vannskiklubb

Vektløfter Sarah Hovden, AK Bjørgvin Kim Eirik Tollefsen, IF Tønsberg Kameratene

Volleyball Førde VBK TIF Viking

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (80)

80 NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NIFs PARTNERE

NIFs PARTNERENORSK TIPPING er idrettens generalsponsor og ble opprettet i 1948 fordi myndighetene blant annet ønsket at overskuddet fra spill skulle komme det norske samfunnet til gode. Norsk Tipping har gjennom årene også hatt et nært markedsmessig samarbeid med norsk idrett. Samarbeidet er bygget opp rundt prosjekter som tar vare på både topp- og breddeidrett, samt verdi- og kunnskapsbaserte prosjekter. Norsk Tipping er også partner og støttespiller i «Team Paralympics»-konseptet. NIF inngikk en ny fireårsavtale med Norsk Tipping i 2018.

SAS er idrettens flyselskap og ønsker med avtalen å tilby gode og fleksible reiseløsninger for idretten. SAS har samarbeidet med idretten i en årrekke og har god kjennskap til idretts-utøvernes behov. SAS Sport er tilgjengelig for ledere og aktive medlemmer i idrettslag til-slu*ttet NIF. Med våre spesialtilpassede sports-priser er lagene sikret ikke bare gode priser, men også en enkel og tilrettelagt reise. NIF forlenget samarbeidsavtalen med SAS i 2018.

TINE har gjennom samarbeidsavtalen satt søkelys på fysisk aktivitet i kombinasjon med et smart kosthold. TINE har hovedfokus på barn og ungdom gjennom blant annet TINE Fotballskole og TINEstafetten, og samarbeider med Olympiatoppen for å styrke ernærings-kompetansen innen idretten. TINE ønsker spesielt å bidra til at mat som blir servert i for-bindelse med idrettsaktiviteter kan bli sunnere. TINE Smart Idrettsmat® er en unik tjeneste som gjør det enklere å bestille mat til idretts-kiosken og arrangementer. Konseptet skal bidra til at mattilbudet på idrettsarenaen kan blir mer variert og gi økt fortjeneste til arrangørene.

SPAREBANK 1Å være samarbeidspartner handler for oss i SpareBank1 om sjela vår. Sparebank1 ønsker å være med å bygge robuste lag, sette store mål og heie laget fram, enten det er familien, miniputtene eller landslaget. Det er gjensidig-het i ekte heiing. Som samarbeidspartner og støtte- spiller søker vi gjensidig engasjement. De lagene som lykkes tar ikke heiagjengen for gitt, snarere tvert imot: De heier tilbake. Det er slike lag vi elsker å jobbe med.

GJENSIDIGE er et ledende nordisk skade-forsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. Vi har rundt 4000 ansatte og tilbyr forsi-kringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og i Baltikum. Gjensidige har i dag et kommersielt samarbeid med 20 ulike særforbund, og er opptatt av å bidra positivt for både topp- og breddeidretten i Norge. Gjensidige og Norges idrettsforbund har en avtale om at alle barn som er medlem av lag tilslu*ttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/ lagets regi, er forsikret gjennom Gjensidiges barneidrettsforsikring.

PHENIX er en av verdens mest kjente produ-senter av sportsklær. Samarbeidsavtalen inne-bærer at utstyrsprodusenten er leverandør av klær for OL og Paralympics i Pyeongchang i 2018. Phenix eies av China Dongxiang Group og importør av Phenix i Norge er Interplaza Sport.

P4 er Norges største kommersielle radioaktør.For P4 er sport en av de viktigste satsings-områdene. P4 samarbeider med NIF både redaksjonelt og kommersielt gjennom avtalen. NIF inngikk en ny toårsavtale med P4 i 2018.

THE ADECCO GROUP er et av de ledende selskaper innen bemanningsløsninger globalt, en engasjert samfunnsaktør som bl.a. sam-arbeider med Den internasjonale olympiske komité (IOC). I Norge har vi Olympiatoppens trainee-ordning, et samarbeid for å gi topp-idrettsutøvere tilbud om karriereveiledning og arbeidserfaring. Adeccos kjernevirksomhet er å formidle kvalifiserte og motiverte kandidater til private og offentlige virksomheter etter behov, enten som midlertidig eller fast ansatt.

TELENOR og Norges Idrettsforbund har hatt et samarbeid siden 2011 med forskjellige aktiviteter og kampanjer. Partene forhandlet frem en ny avtale i 2017 som gjør at partene har som intensjon om et nært samarbeid for å utvikle gode digitale løsninger som kommer hele norsk idrett til gode. Den nye avtalen varer i første omgang frem til 2020 og vil være viktig for NIF i sitt arbeid med å forenkle hverdagen for idrettslagene.

JET SET SPORTS er Norges idrettsforbunds offisielle leverandør av billetter til De olympiske leker. Avtalen gjelder for billetter og gjeste-program til OL i Sotsji 2014 og Rio de Janeiro 2016. I tillegg har Jet Set Sports inngått en seks år lang sponsoravtale med Norges idrettsforbund.

JYSK er hovedsamarbeidspartner til «Team Paralympics». Jysk er et internasjonalt danskeid konsern som opererer innenfor bransjene boliginnredning og boligtekstiler.

SCANDIC HOTELS er NIFs offisielle samarbeids- partner i Norge innenfor hotell og konferanse. Scandic er Nordens største hotellkjede med rundt 230 hoteller i 7 land og med nærmere 90 hoteller i Norge. De tilbyr, gjennom avtalen med NIF, spesialpriser for alle medlemmer i norsk idrett. Avtalens formål er å styrke Scandics relasjon til idretten og samtidig dekke NIFs og idrettens behov for hotell- og konferanse-tjenester. NIF inngikk en ny treårsavtale med Scandic i 2018.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (81)

81NIF – ÅRSRAPPORT 2018

NIFs PARTNERE

HERTZ er NIF og idrettens offisielle mobilitets-aktør og samarbeidspartner. Gjennom avtalen med Hertz har idretten tilgang til over 12 000 biler nasjonalt og et stort nettverk av leiebil-punkter verden rundt til rabatterte priser for alle særforbund, klubber, idrettslag og utøvere som er tilslu*ttet NIF.

RAGN-SELLS og Norges idrettsforbund har inngått en leverandøravtale hvor miljø- og gjenvinningsselskapet Ragn-Sells gir samtligeidrettslag rabatter på utstyr og tjenester til av-fallshåndtering for arrangementer. Dette er en god mulighet for idrettslag å kutte utgifter til sine arrangementer, samtidig som at det er et samarbeid som skal bidra til å gjennomføreNIFs miljøstrategi.

GLAXOSMITHKLINE AS er et av verdens største, forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Selskapet ønsker i samarbeid med NIF å bidra til finansi-eringen av arbeidet med å skape en verdidebatt i idretten, og herunder spesielt med tanke på verdibasert ledelse og drift. NIF og GSK har begge et samarbeid med Global Dignity, og det er et uttalt mål at prosjektsamarbeidet linkes opp mot dette.

CLEAR CHANNEL NORWAY AS er Norges stør-ste aktør innen utendørsreklame. Clear Chan-nel er en riksdekkende kanal med over 35 000 reklameflater fordelt i hele Norge. Selskapet har reklamerettigheter i alle Norges fem største byer, på landets største kjøpesentre, bymøbel- avtaler med 25 norske byer, all trafikkreklame i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, reklame- rettighetene på syv av de største flyplassene (dekker 90 % av all flytrafikk i Norge).

DALE OF NORWAY er den ledende produsenten av høykvalitets strikkeplagg. Selskapet er leverandør av gensere og strikkejakker til NIF og den norske delegasjonen for De Olympiske og Paralympiske leker. Dale of Norway produserte den offisielle genseren til OL og Paralympics i Pyeongchang.

ÅF er et ledende teknisk konsulentselskap. ÅFs fokusområder er energi, miljø, infrastruktur og industri. Selskapets base er i Europa, med virksomhet og kunder over hele verden. ÅF er Green Advisor for de olympiske komiteene i Norge, Sverige, Finland og Sveits. Dette sam-arbeidet hjelper idretten på vei mot de mest miljøvennlige og bærekraftige løsningene i sin administrasjon og drift.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (82)

NOTATER

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (83)

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE …· 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (84)

NORGES IDRETTSFORBUNDOG OLYMPISKE OGPARALYMPISKE KOMITÉ

tlf +47 21 02 90 00e-post [emailprotected]. 947 975 072 mva

Postadresse Postboks 50000840 Oslo

Besøksadresse Sognsveien 730855 Oslo

Glede

Fellesskap

Helse

Ærlighet

Frivillighet

Demokrati

Lojalitet

Likeverd

24_1

9/N

IF/F

ors

idef

oto

: NT

B S

canp

ix

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE … · 8 NIF – ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING Foto: Linda Jacobsen, NIF. NIF – ÅRSRAPPORT 2018 9 ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 6565

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.